MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna februarie 2023

În data de 15 februarie 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, doamna Irina Borza – șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr –  director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, doamna Cristina Galoș medic șef, Casa de Asigurări de Sănătate Alba,  doamna Cornelia Miclea director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Fiț Tito – șef administrație adjunct, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, domnul Cornel Sandu – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba, doamnul Mihai Florea – director, Oficiul Județean de Studii Pedologice Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Cosmin Maier – Confederația Patronatul Român, domnul Horea Moruțan – președintele Asociației Județene a Crescătorilor de Animale Apulum, domnul Aurel Chira – Confederația Patronală Concordia, domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, doamna Adriana Cristea  Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția, domnul Ioan Virgil Ciobota Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, domnul Barb Valentin – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

 1. Raport cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în anul 2022.

Prezintă: doamna Izabella Ursaleș, inspector șef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;

 1. Informare privind analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2022.

Prezintă: doamna Irina Borza – șef serviciu, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba;

 1. Informare privind principalele probleme cu care se confruntă sectorul agricol ca urmare a unor modificări legislative cu impact negativ asupra activității agricole și de zootehnie.

Prezintă: domnul Cosmin Maier – președintele Patronatului Român Filiala Alba;

 1. Diverse

Primul punct al ordinii de zi – raport cu privire la activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba în anul 2022, a fost prezentată de către doamna Izabella Ursaleș, inspector șef Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

Activitatea de  control în domeniul relațiilor de muncă, se desfășoară prin serviciul control relații de muncă, format din 8 inspectori de muncă și prin compartimentul muncă nedeclarată, format din 6 inspectori de muncă,  ce verifică în mod prioritar  folosirea de către angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată.

În cursul anului 2022 prin controalele efectuate s-a urmărit cu predilecție asigurarea unui control riguros şi superior calitativ, care să vină în sprijinul agenţilor economici controlaţi şi care să prevină derapajele de la legislaţia care reglementează domeniul relaţiilor de muncă.   Au fost cuprinse în graficele lunare de control unităţi mai mari şi cu un număr semnificativ de lucrători.

În vederea eradicării muncii nedeclarate, au fost intensificate controalele cu acest obiectiv, fiind organizate acţiuni de control la unitățile care au ca obiect de activitate comerț, construcții, prestări servicii, agricultură. De asemenea au fost efectuate controale în zilele de repaus săptămânal precum si pe timp de noapte, în cadrul cărora au fost verificate şi aspecte referitoare la respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare la timpul de lucru, la utilizarea si plata zilierilor.

Este remarcabil faptul că cca.70% din activitatea de relaționare cu agenții economici este complet digitalizată, fiind transmise Inspecției Muncii propuneri in vederea extinderii ariei de relaționare atât in privința transmiterii datelor de evidență a muncii salariaților prin REVISAl (registrul electronic de evidență a salariaților), a muncii zilierilor prin aplicația dedicată cât și activității de control R.M. și S.S.M., respectiv a corespondenței electronice dintre unitățile controlate, petiționari și I.T.M. Alba.

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, din controalele efectuate s-a constatat faptul că nu toţi angajatorii respectă prevederile legale în materie. Astfel, au fost constatate  situaţii în care angajatorii  nu au  întocmit registrul în forma prevăzută de lege, nu l-au transmis în termenul legal la ITM Alba, l-au completat cu date eronate, sau situaţia cea mai frecvent întâlnită, nu s-au  transmis la ITM Alba, modificările intervenite constând în încadrarea în muncă a salariaţilor sau încetarea activităţii acestora, în termenul prevăzut de lege. Prin urmare, angajatorii aflaţi în aceste situaţii au fost sancţionaţi contravenţional.

În anul 2022 s-au înregistrat un număr de  316 de  sesizări şi reclamaţii formulate de către salariaţi, angajatori sau terți, toate fiind verificate și soluționate în termenul legal.

În această perioadă s-au înregistrat la ITM Alba un număr de 8 notificări de concediere colectivă însoțite de proiectele de concediere colectiva,depuse de angajatorii din județul Alba prin care au fost afectați un număr de 1252 salariați ca urmare a concedierilor efectuate la expirarea preavizelor legale.

În principal, problemele deficitare reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă, în domeniul relaţiilor de muncă, în acest an, au constat în:

 1. primirea în lucru a persoanelor fără întocmirea formelor legale de angajare, fără efectuarea examenului medical prealabil.
 2. Neacordarea în condiţiile legii a unor drepturi salariaţilor (plata orelor suplimentare, repaus săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele convenite prin contractele de muncă a salariilor;
 3. Negarantarea în plată a salariului minim pe economie;
 4. Nu s-a iniţiat de către angajator negocierea contractului colectiv de muncă;
 5. Neefectuarea procedurii cercetării disciplinare prealabile şi concedieri abuzive ale unor salariaţi;
 6. Refuzul de a primi şi înregistra demisiile formulate de salariaţi;
 7. Neaducerea la îndeplinire a masurilor obligatorii dispuse în controalele anterioare;
 8. Nu au fost elaborate planuri de formare profesională anexă la contractele colective de muncă;
 9. Neîntocmirea regulamentului intern/acesta nu conţine categoriile de dispoziţii prevăzute de lege;
 10. Refuzul unor angajatori de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele solicitate ori de a se supune controlului;
 11. Neînfiinţarea dosarelor de personal/dosarele de personal nu conţin actele necesare;
 12. Necompensarea în bani la încetarea activităţii, a concediilor de odihnă neefectuate;
 13. Netransmiterea la ITM a registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic, sau după caz a modificărilor intervenite;
 14. Refuzul eliberării la cererea salariaţilor, a unor adeverinţe care le atestă calitatea de salariat, a celor necesare înscrierii la şomaj, ş.a.
 15. În contractele individuale de muncă nu au fost stipulate clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.
 16. În privinţa evidenţei activităţii prestate de către zilieri, deficienţele constatate au vizat :
 • netransmiterea în termenul legal a datei de începere a activității de către zilieri în aplicația electronică de gestionare a zilierilor;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a pus la dispoziţia unităţilor care desfăşoară muncă necalificată cu zilieri, aplicaţia informatică de conducere electronică a evidenţei zilierilor. Cu ajutorul acestei aplicaţii, beneficiarii au posibilitatea să-şi conducă corect evidenta zilierilor şi să rectifice din proprie iniţiativă înscrierile efectuate greşit sau cu încălcarea legislaţiei.  De asemenea, au posibilitatea să transmită registrul de evidenţă a zilierilor in format electronic.

Principalele deficienţe de completare a registrelor electronice de evidenţă a zilierilor, constatate de funcţionarii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au fost:

 • înscrierea greşită a codurilor numerice personale, a numelui şi prenumelui şi a documentelor de identitate ale zilierilor;
 • necompletarea unor rubrici ale registrului  (locul de desfăşurare a activității);
 • plata zilierilor sub nivelul minim prevăzut de lege.

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin H.G nr.488/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Inspecţiei Muncii și prin Legea nr.62/2011, în anul 2022, în evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au fost înregistrate un număr de 117 contracte colective de muncă și un număr de 27 acte adiționale la contractele colective de muncă.

Pentru transmitere on-line a registrului electronic al salariaților, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat în perioada 01.01.2022-31.12.2022 un număr de 1879 parole pentru accesarea portalului Inspecției Muncii. De asemenea, în aceeaşi perioadă,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a primit pe ghișeu și transmis în baza de date, un număr de 1722 registrele electronice ale salariaţilor depuse de angajatori.

Având în vedere atribuțiile stabilite prin H.G.nr.905/2017, în anul 2022  Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat un număr de 624 extrase Revisal solicitate de persoane fizice ; extrasele au fost eliberate cu respectarea prevederilor Ordinului 826/2014, respectiv cu plata tarifului datorat pentru prestarea acestui serviciu.

În aceeași perioadă s-au răspuns unui număr de 1003 cereri prin care au fost furnizate informații din baza de date Revisal (inclusiv lista contractelor individuale de munca pentru refacerea bazei de date de către angajatori). Beneficiarii acestor informaţii au fost organe de urmărire penală, instanțe de judecată, organele fiscale, executori judecătorești, organe ale administrației publice locale, angajatori, alți solicitanți care aveau dreptul să primească informații din baza de date, după achitarea tarifelor stabilite pentru furnizarea informațiilor, acolo unde a fost cazul. În același timp, au fost oferite informații privind evidența contractelor individuale de muncă în baza de date și salariaților care s-au prezentat la sediul inspectoratului, după identificarea pe baza actului de identitate.

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin OUG nr. 42/2013, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a verificat în baza de date gestionată de Inspecția Muncii, persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, pe baza listelor nominale transmise lunar de către Agenţia Județeana pentru Plăți și Inspecție Socială Alba. În anul 2022 au fost verificate un număr de 45.358 persoane nominalizate în listele comunicate de A.J.P.I.S Alba, căreia i-au fost comunicate și informațiile privind cele 318 persoane care au fost identificate în baza de date, ca având contracte individuale de muncă active.

Urmare intrării în vigoare a Ordinului nr.1140/2020, evidența zilierilor se conduce exclusiv cu ajutorul registrului electronic de evidența a zilierilor. Pentru transmiterea registrului electronic al zilierilor, în perioada 01.01.2022-31.12.2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat beneficiarilor un număr de 26 parole. Eliberarea parolelor s-a făcut pe baza cererilor scrise formulate de beneficiari, conform metodologiei aprobata prin Ordinul nr.1140/2020.

În evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, în perioada 01.01.2022-31.12.2022, au fost înregistrate un număr de 450 notificări privind încheierea contractelor de prestării servicii şi un număr de 38 notificări privind rezilierea acestor contracte .

Înregistrarea acestor prestatori se face pe baza documentelor pe care angajatorii le depun în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1918/2011, prin introducerea lor  în aplicația informatică Columbo.

În perioada 01.01.2022-31.12.2022, compartimentul contracte colective de muncă monitorizare relații de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, potrivit atribuțiilor stabilite prin legii speciale (Legea nr.62/2011, Lege nr.279/2005,  Legea nr.335/2013, Ordinul nr.826/2014) a desfășurat și următoarele activității:

– eliberarea unui număr de 4 dovezi de depunere a dosarului pentru obținerea  reprezentativității de către sindicat;

– certificarea numărului de salariați, pentru un număr 219 de angajatori, în vederea obținerii reprezentativității de către patronate;

– înregistrarea unui număr de 33 contracte de ucenicie, depuse de angajatorii care au organizat formare profesională prin ucenicia la locul de muncă;

– eliberarea unui număr de 210 adeverințe de vechime în muncă, pe baza actelor privind raporturile de muncă ale salariaților aflate în arhiva inspectoratului;

– predarea unui număr de 22 carnete de munca titularilor acestora sau împuterniciților lor;

– deservirea zilnică a ghișeului de relații cu publicul din cadrul inspectoratului, furnizând informațiile solicitate de persoanele fizice care s-au prezentat la sediul  Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba.

Numărul total al controalelor efectuate in anul 2022, de către inspectorii de muncă din cadrul corpului de control SSM a fost de 1209, cu o medie de 101 controale pe luna si de 13,8 controale/luna/inspector.

În anul 2022 procentul de realizare a controalelor planificate la început de luna a fost de 83%.

Neatingerea numărului de controale planificate la începutul fiecărei luni s-a datorat cercetării evenimentelor care intră în sfera de competență a inspectorilor de muncă și a verificării, în vederea avizării, a accidentelor cu incapacitate temporara de munca, urmare dosarelor întocmite de către comisiile de cercetare din cadrul angajatorilor.

Fondul total de timp disponibil al inspectorilor de muncă din cadrul serviciului a fost în anul 2022 de 2377 zile lucrătoare.

Din acesta, timpul efectiv afectat activităților specifice de securitate și sănătate în muncă a fost de 2037 zile, iar 259 au fost zile de concedii de odihnă si 81 zile de concedii medicale.

Cele 2037 de zile disponibile activității efective de ssm au fost utilizate astfel:

 • pentru controale efective de specialitate (programate, verificare de masuri, controale in vederea autorizării) 1291 zile – 63,39%.
 • cercetare evenimente si avizare dosare de cercetare 247 zile – 12,62 %.
 • Instruiri in domeniul ssm 40 zile – 1,9 %
 • sesizări, reclamații 7 zile – 0,3 %.
 • lucrări de birou, prestări servicii în condițiile legii 325 zile – 15,95 %.
 • perfecționare profesionala 117 zile – 5,74 %.

Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate controale la 1209 angajatori.

În timpul acestor controale au fost constatate 2163 abateri de la legislaţia specifică în domeniul ssm si au fost dispuse tot atâtea măsuri de intrare în legalitate, cu termene precise de realizare a acestora.

Ca parte din numărul total de controale arătate mai sus, 78 au fost în domeniul supravegherii pieței. În cadrul acestor controale au fost verificate 748 de produse și au fost constatate 37 de neconformități. S-au aplicat 24 de avertismente și o amendă în valoare de 2.000 lei.

În perioada analizată, urmare controalelor efectuate și inclusiv a cercetării evenimentelor din sfera de competență, au fost sancționați 902 angajatori, fiind aplicate 1521 sancțiuni contravenționale, astfel:

 • 1488 avertismente
 • 33 amenzi pecuniare

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 134.500 lei.

Pe parcursul anului 2022 au fost comunicate de către angajatori, la Inspectoratul Teritorial de Munca Alba, un număr de 152 evenimente.

Dintre acestea, 8 (opt) evenimente au fost comunicate de către ITM Alba către Inspecția Muncii București, fiind vorba de evenimente care intrau în sfera de competenta a inspectorilor de muncă privind cercetarea, respectiv accidente mortale.

Până la aceasta dată, din cele 144 de evenimente pentru care cercetarea a fost efectuată de către comisiile întrunite în cadrul unității unde s-au produs evenimentele, așa cum prevede legislația specifica privind cercetarea accidentelor care au avut ca urmare incapacitate temporara de munca, pentru 138 evenimente, cercetarea a fost finalizata si dosarele au fost avizate de către ITM Alba.

Diferența de 6 evenimente sunt încă in faza de cercetare, unele fiind produse la sfârșitul anului trecut si sunt in termenul permis de legislație privind finalizarea dosarelor de cercetare,  iar pentru o parte sunt solicitate si aprobate de către ITM Alba, prelungirea termenelor de finalizare, din diverse motive.

Numărul total de accidente de munca înregistrate la nivelul județului Alba, au fost in 2022 de 70, din care 2 mortale si 68 cu incapacitate temporara de munca.

Situația punctuala a celor 8 dosare de cercetare, comunicate și întocmite de ITM Alba, în anul 2022 este următoarea:

 • 7 (sapte) dosare au fost deja finalizate și avizate de către Inspecția Muncii București, pentru 5 (cinci) dintre acestea fiind confirmat caracterul de accident de munca si 2 (doua) ca accidente in afara muncii.

Dintre cele 5 accidente de munca, doar 2 (doua) au fost înregistrate la ITM  Alba, pentru celelalte 3 (trei) victimele erau angajate a unor unități din alte județe.

 • un eveniment este încă în curs de cercetare, accidentul fiind de circulație si produs in străinătate, pentru care nu au fost primite documentele necesare finalizării dosarelor.

În anul 2022,  au fost contestate un număr de 10 de sancţiuni, care fac obiectul a 8 dosare,  după cum urmează:

 • în domeniul relaţiilor de muncă 6 sancţiuni contestate
 • în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 4 sancţiuni contestate

În ceea ce priveşte activitatea de contencios administrativ, în anul 2022 au fost formulate 3 plângeri prealabile împotriva proceselor-verbale de control şi a măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, care au fost soluţionate nefavorabil pentru cei care le-au formulat, motiv pentru care 1 dintre aceştia s-au adresat instanţei de contencios administrativ.

Nu a fost pronunţată nici o soluţie definitivă de către instanţa de contencios administrativ, cu privire la modul de întocmire a proceselor-verbale de control şi a măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă.

    Al doilea punct de pe ordinea de zi – informare privind analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2022, a fost prezentat de către doamna Irina Borza, șef serviciu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba.

Toţi cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul la asistenţă socială, în condiţiile legislaţiei române, precum şi ale reglementărilor Uniunii Europene şi ale acordurilor şi tratatelor la care România este parte. Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.

 Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată şi a H.G nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr  mediu  de  57.331  beneficiari, din care:

– alocaţia de stat pentru copii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani, pentru un număr de 5.339 beneficiari. Cuantumul alocaţiei pentru copiii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani, pentru copilul cu handicap este de 600 lei/ lunar;

– alocaţia de stat pentru un număr de 50.541 beneficiari; cuantumul alocației de stat este de 243 lei/lunar;

– alocaţia de stat pentru copiii încadraţi într-un grad de handicap, cuantum 600 lei/lună pentru un număr de 1.451 beneficiari.

Suma plătită cu titlu de alocaţie de stat a fost, în anuI 2022 de 200.678.150  lei.

Pe parcursul anului 2022 au fost primite un număr 885 dosare, din care au fost soluționate prin deschiderea de drepturi noi la alocația de stat un număr de 870 dosare.  La punerea în plată a celor 870 dosare au stat la bază 138 formulare E 411-partea A (întocmite unde era cazul).

Numărul dosarelor introduse în programul informatic este de 870 din totalul de 885 dosare primite pe parcursul anului 2022. S-au suspendat un număr de 264 de drepturi la alocația de stat din totalul de 264 cereri de suspendare sau informări primite din statele membre în vederea suspendării drepturilor din România.

Au fost eliberate un număr de 628 adeverințe/ formulare conform procedurii ANPIS de comunicare de informații către instituțiile de legătură din alte state membre UE  pentru toate cele 628 cereri înregistrate la AJPIS Alba în vederea eliberării acestor adeverințe/formulare.

 Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată, pentru un număr mediu lunar de 1.879 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 4.010.479 lei.

Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare s-a acordat pentru un număr de 754 beneficiari, pentru care s-a plătit, în anul 2022, suma de 7.818.991 lei.

Începând cu 01.10.2022, conform prevederilor Legii nr.191/2022 de modificare și completare a Legii nr.272/2004, persoana sau familia care are în plasament sau a fost numită tutore beneficiază suplimentar față de alocația de plasament de o indemnizație de sprijin pe perioada în care asigură creșterea și îngrijirea copilului. Cuantumul acesteia este de 420 lei/lună, iar în cursul lunii decembrie 2022 au beneficiat de acest drept un număr de 147 beneficiari pentru care s-a plătit suma de 252.000 lei.

  Îndemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un număr de 44 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 425.098 lei.

  În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-au acordat un număr de 3.485 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă, suma de 102.617.318 lei şi 1.382 stimulente, în valoare totală de 12.600.528 lei.                    

            Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 3.295 de beneficiari, pentru care, în anul 2022, s-a plătit suma de 10.354.086 lei.

  În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată beneficiază de:

– concediu şi indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 31, alin. 1, lit. a, b, c, pentru un număr lunar de 330 beneficiari;

– sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată, care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. c, pentru un număr lunar de 1 beneficiari;

– sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. c, pentru un număr de 3 beneficiari;

– sprijin lunar, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. d, pentru un număr lunar de 1 beneficiari;

– sprijin lunar, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. d, pentru un număr lunar de 8 beneficiari;

– sprijin lunar acordat persoanei cu handicap pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 0 şi 2 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 32, alin. 2, pentru un număr de 8 beneficiari;

– sprijin lunar  acordat persoanei cu handicap, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 2 şi 7 ani, acordat în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 32, alin. 2, pentru un număr de 55 beneficiari;             

              Suma achitată cu acest titlu până la data de 31.12.2022, a fost de 5.465.614 lei.

 Indemnizaţia de acomodare, prevăzută de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, s-a acordat în anul 2022, pentru un număr mediu lunar de 13 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 384.021 lei.

Pentru plata indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav în perioada ianuarie- decembrie 2022, aceasta s-a efectuat pentru un număr mediu de 17.726 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 97.567.008 lei.

              În anul 2022 valoarea prestatiilor sociale a fost de:

 • 500 lei(350 lei indemnizatia lunara și 150 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap grav;
 • 375 lei(265 lei indemnizatia lunara și 110 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap accentuat;
 • 60 lei(bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap mediu.
 • 300 lei(bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protecția și îngrijirea copilului cu handicap grav;
 • 175 lei(bugetul personal complementar) pentru părintele sau persoana desemnată pentru protecția și îngrijirea copilului cu handicap accentuat;
 • 60 lei(bugetul personal complementar) pentru părintele sau persoana desemnată pentru protecția si îngrijirea copilului cu handicap mediu.

             Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică s-a făcut pentru un număr mediu de 1.325 beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru care s-a plătit în anul 2022 suma de 1.721.712 lei, 1.747 beneficiari ai supliment energetic (gaze naturale) pentru care s-a plătit suma de 92.026 lei, 2378 beneficiari ai suplimentului energetic (energie electrică) pentru care s-a plătit suma de 397.552 lei. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne s-a făcut pentru un număr de 9.305 beneficiari pentru care s-a plătit în anul 2022 suma de 11.617.162 lei și 7.718 beneficiari supliment lemne în cuantum de 1.764.528 lei.

          În anul 2022, au fost înregistrate un număr de 5 solicitări pentru acordarea unor ajutoare de urgență pentru familii a căror locuință a fost afectată de incendiu, pentr un număr de 4 solicitări iar pentru o solicitare a fost acordat ajutorul financiar unei persoane singure aflate în risc de marginalizare socială și cu probleme grave de sănătate, care a și decedat înainte de a ridica suma aprobată.

În anul 2022, Asociaţia AS 2001 Alba Iulia şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco Catolic  Blaj, a beneficiat de subvenţii de la bugetul de stat, acordate în baza Legii nr. 34/1998 pentru un număr mediu de 246 beneficiari lunar, pentru care s-a plătit suma de 426.361 lei.

La punctul 3, domnul Cosmin Maier – președintele Patronatului Român Filiala Alba și domnul Horea Moruțan – președintele Asociației Județene a Crescătorilor de Animale Apulum au prezentat principalele probleme cu care se confruntă sectorul agricol ca urmare a unor modificări legislative cu impact negativ asupra activității agricole și de zootehnie.

      Legea nr. 254/2022  pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normativ, în ceea ce privește scoaterea terenurilor cu clasa de calitate a III-a din circuitul agricol pentru înființarea parcurilor de energie regenerabilă și sistemul dual pe categoria de folosință pășuni.

În zonele de deal și munte clasa de calitate a III-a este cea mai ridicată astfel scoaterea din circuitul agricol a acestor terenuri reprezintă un risc pentru integritatea terenurilor agricole.

Introducerea sistemului dual pe pășuni în zonele de deal și munte este nefuncțională deoarece pajiștile naturale din aceste zone sunt încadrate în marea lor majoritate la categoria pajiști de înalta valoare naturală,  iar suprafețele pe care se află sunt eligibile pentru măsuri de agromediu și climă. În cazul amplasării acestor parcuri aceste suprafețe nu mai pot fi eligibile pentru aplicarea măsurilor de agromediu și duce la pierderea calității de pajiști de înaltă valoare naturala. Pentru funcționarea corectă a acestei legi este necesară o zonare geografică a suprafețelor de teren scoase din circuitul agricol.

Legea nr. 13/2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, în ceea ce privește reglementarea pășunatului animalelor domestice la articolul 23, alineatul (1) litera b) si c).

Considerăm că această perioadă de interdicție pe o perioada de 5 luni este exagerat de mare, efectivele de animale mai ales ovinele în mod special rasa țurcană neputând fi păstrate în stabulație controlată pe o perioadă atât de lungă, care duce la afectarea în mod sever a efectivelor de animale de exemplu(boli de picioare, probleme respiratorii grave, îmbâcsirea cojocului de lână care se finalizează cu probleme dermatologice severe).

De asemenea, deplasarea efectivelor de animale ar trebui să poată fi făcută și în zonele forestiere cu

excepția bineînțeles a pepinierelor forestiere, a zonelor forestiere protejate și a zonelor forestiere cu risc ridicat.

Prin reglementarea acestor aspecte va fi posibilă și scăderea riscului de pagube provocate de animalele sălbatice în culturile agricole deoarece permițând accesul animalelor domestice la lizierele pădurilor se creează o zonă tampon între culturile agricole și habitatele naturale ale animalelor sălbatice.

 La punctul 4, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

          Discuțiile s-au concentrat pe propunerile de modificare a legislației propuse de către Patronatul Român Filiala Alba și Asociația Județeană a Crescătorilor de Animale Apulum.

         Directorul OSPA Alba, domnul Mihai Florea, a oferit membrilor Comisiei informații suplimentare cu privire la aceste prevederi legislative.

         De asemenea, reprezentanții patronatelor au precizat ca au inițiat demersuri pe lângă birourile parlamentare din județul Alba pentru susținerea acestor demersuri legislative.

       Un alt subiect de discuție a fost acela a numărului redus de clase profesionale din județ comparativ cu numărul claselor de liceu.

          Domnul prefect, Nicolae Albu, a asigurat membrii Comisiei că toate problemele relatate în cadrul ședinței vor fi transmise cu celeritate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

 

       Atașat, vă transmitem adresa Patronatul Român Filiala Alba și Asociația Județeană a Crescătorilor de Animale Apulum, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 3139/10.02.2023.

 

 Alba Iulia, 21 februarie 2023