MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna aprilie 2023

În data de 25 aprilie 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, domnul Narcis Muntean, director relații contractuale Casa de Asigurări de Sănătate Alba,  doamna Cornelia Miclea director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Dan Cherecheș – inspector școlar general adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Cosmin Maier – Confederația Patronatul Român, domnul Stelian Nicola – Confederația Patronală Concordia, doamna Adriana Cristea  președinte, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba, domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, domnul Barb Valentin – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

 1. Respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială.

      Prezintă: domnul Flaviu Cozuc, director executiv – Agenția Județeană pentru Plăți și

                    Inspecție Socială Alba;

 1. Informare privind activitatea de comunicare și relații cu publicul desfășurată de către Casa Județeană de Pensii Alba.

        Prezintă: doamna Cornelia Miclea, director executiv – Casa Județeană de Pensii

                       Alba;

 

Primul punct al ordinii de zi – respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială, a fost prezentat de către domnul Flaviu Cozuc, director executiv – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.

La nivelul județului Alba funcționează:

– 33 servicii sociale, case de tip familial pentru copii.

– 1 furnizor public și 17 furnizori privați au dezvoltat servicii de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială.

Din cele 33 servicii sociale, 2 servicii sociale sunt servicii sociale ale furnizorului  public iar 31 servicii sociale sunt ale furnizorilor privați.

Din cele 33 servicii sociale de tip rezidențial destinate copiilor, 5 servicii sociale găzduiesc doar copii cu dizabilități.

În cele 33 servicii sociale de tip rezidențial destinate copiilor, sunt instituționalizați 369 copii.

Finanțarea acestor servicii se face de la bugetul de stat prin consiliul județean pe de-o parte, din donații, fonduri proprii, pe de altă parte.

Pe lângă aceste sume, pentru fiecare copil din sistemul de protecție specială este stabilită o alocație de plasament în valoare de 950 lei respectiv 1425 lei pentru copilul cu dizabilități. Această alocație de plasament este finanțată de la bugetul de stat prin Agențiile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Fiecare copil cu măsură de protecție aflat într-un serviciu rezidențial beneficiază de bani de buzunar în cuantum de 150 lei/ lună, pentru nevoi personale.

Conform legislației, capacitatea într-un serviciu rezidențial pentru copii, este de 12 locuri.

Admiterea în centrul rezidenţial se realizează doar dacă există o măsură legală dispusă de organismele abilitate în acest sens, iar serviciile acordate asigură condiţiile necesare pentru creşterea şi îngrijirea copiilor şi sunt adaptate nevoilor fiecărui copil.

Creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în sistemul de protecţie specială se asigură exclusiv în baza hotărârilor/deciziilor instituţiilor abilitate prin lege şi se realizează în centre rezidenţiale care oferă toate condiţiile pentru o dezvoltare personală armonioasă, într-un mediu de viaţă cât mai apropiat de cel familial.

De măsurile de protecţie specială beneficiază:

 1. a) copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 2. b) copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
 3. c) copilul abuzat sau neglijat;
 4. d) copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare;
 5. e) copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal

Măsura plasamentului se stabileşte de către:

 1. A) Comisia pentru protecţia copilului, în situaţia în care există acordul părinţilor, pentru:
 • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
 • copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal.
 1. B) Instanţa judecătorească, la cererea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru:
 • copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;
 • copilul abuzat sau neglijat şi copilul găsit sau copilul abandonat de către mamă în unităţi sanitare, daca se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă dispus de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
 • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora şi pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal,atunci când nu există acordul părinţilor sau, după caz, al unuia dintre părinţi, pentru instituirea acestei măsuri.

Pentru fiecare copil protejat în centru se întocmeşte un dosar personal al beneficiarului, care conţine obligatoriu următoarele documente:

 1. dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare DGASPC, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie;
 2. copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia;
 3. copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor;
 4. documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
 5. planul de acomodare a copilului;
 6. planul individualizat de protecţie al copilului;
 7. fişa de evaluare socială a copilului;
 8. fişa de evaluare medicală a copilului;
 9. fişa de evaluare psihologică a copilului;
 10. fişa de evaluare educaţională a copilului;
 11. rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială;
 12. rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit;
 13. contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 an.

În centrul rezidenţial, copiii primesc servicii adecvate şi adaptate nevoilor personale, conform unui plan individualizat de protecţie, beneficiind de servicii diversificate, stabilite în funcţie de nevoile individuale şi acordate planificat, în concordanţă cu evoluţia şi dezvoltarea personală a fiecărui copil.

Încetarea îngrijirii copiilor, aflaţi într-un centru rezidenţial ca urmare a instituirii unei măsuri de protecţie specială a copilului, se realizează numai cu pregătirea prealabilă a acestora şi în condiţiile prevăzute de lege.

Centrul implică activ copilul, în funcţie de vârsta şi gradul său de maturitate, părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament, în vederea pregătirii pentru ieşirea din sistemul de protecţie specială sau, după caz, pentru transferul în cadrul altui serviciu social.

La ieșire din centru copilul este monitorizat de către serviciul public de asistenţă socială sau, după caz, de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti, de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor, pe o perioadă de minimum 6 luni,privind  evoluţia dezvoltării copilului, precum şi a modului în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de copilul reintegrat în familie.

 • La nivelul județului Alba există un serviciu social de tip rezidențial – Centru de primire în regim de urgență.

Admiterea în centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, se realizează în baza măsurii de plasament în regim de urgenţă, stabilită în condiţiile legii. Copilul aflat în pericol iminent în propria familie sau în familia extinsă, precum şi copilul aflat în aceeaşi situaţie în perioada plasamentului său în familie de plasament sau la asistent maternal profesionist, beneficiază de protecţie în regim de urgenţă în cadrul unui centru rezidenţial specializat.

Misiunea centrului de primire în regim de urgenţă este de a asigura protecţia copilului abuzat, neglijat şi exploatat sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată.

Imediat după înregistrarea cazului la DGASPC, conducătorul direcţiei desemnează un manager de caz. Nu se desemnează manageri de caz din cadrul centrului de primire în regim de urgenţă.

Încetarea serviciilor şi părăsirea centrului rezidenţial, organizat ca centru de primire în regim de urgenţă, se realizează numai cu pregătirea prealabilă a copiilor şi în condiţiile prevăzute de lege.

Centrul instruieşte şi implică activ copilul, în funcţie de vârsta şi de gradul său de maturitate, precum şi, după caz, părinţii şi/sau persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie, în activităţile realizate în vederea pregătirii pentru ieşirea din centru sau, după caz, pentru transferul în alt serviciu social (inclusiv la asistent maternal/familie substitutivă).

În cazul reîntoarcerii în familie, copiii sunt obligatoriu însoţiţi de părinţi sau reprezentanţii legali, la părăsirea centrului.

Toate serviciile sociale de la nivelul județului Alba, destinate copiilor din sistemul de protecție socială, dețin licență de funcționare.

În urma evaluării/monitorizării/reacreditării, serviciilor sociale destinate copiilor, echipele de control din cadrul AJPIS Alba, au constatat că standardele minime de calitate pentru această categorie de servicii sunt îndeplinite în totalitate.

            Al doilea punct de pe ordinea de zi – informare privind activitatea de comunicare și relații cu publicul desfășurată de către Casa Județeană de Pensii Alba, a fost prezentat de către doamna Cornelia Miclea, director executiv – Casa Județeană de Pensii Alba.

Serviciile prestate și atribuțiile însușite de către Casa Județeană de Pensii Alba vizează în cea mai mare parte administrarea și gestionarea pensiilor. Categoriile de pensii care pot fi solicitate la Casa Județeană de Pensii Alba includ pe lângă pensiile pentru limită de vârstă și pensiile anticipate, anticipate parțial precum și pensiile de urmaș și invaliditate.

Alte atribuții ale Casei Județene de Pensii Alba cuprind sarcini legate de accidentele de muncă, acordarea biletelor de tratament și odihnă, precum și servicii legate de efectuarea expertizelor medicale în vederea pensionării de învaliditate sau pentru prelungirea concediilor medicale.

                Activitatea  de  comunicare  si  relații  cu  publicul se desfășoară în  cadrul  Casei  Județene  de  Pensii  Alba  pentru  asigurarea  unui  cadru  de  comunicare  transparent,  deschis,  corect,  credibil  si  eficient. Compartimentul  Comunicare  și  Relații  Publice  asigură desfășurarea  activitătii  de  comunicare  și  relații  cu  publicul  din  cadrul  Casei  Județene  de  Pensii  Alba  și  liberul acces  la  informațiile  de  interes  public  conform  Legii  nr. 544/2001,  cu  modificările  și  completările  ulterioare.

În  domeniul  relațiilor  cu  publicul,  Compartimentul  Comunicare  înregistrează,  soluționează,  centralizează și  raportează,  în  colaborare  cu  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul  instituției,  sesizările,  petițiile,  scrisorile  și  memoriile  repartizate,  în  termenul  prevăzut  de  lege.

Acest  compartiment  asigură,  prin  intermediul  activității  ghișeelor  de  relații  cu  publicul,  întreaga  activitate  de  preluare,  verificare  și  înregistrare  a  cererilor,  dosarelor,  solicitărilor  și  gestionează  registrul  de  petiții  și  cereri  al  casei  de  pensii.

            În  anul 2022  au  fost  înregistrate  un  număr  de  2350 solicitări,  din  care  au  fost  soluționate un  număr de  1772 cereri, în procent de  75,4 %.

Majoritatea   solicitărilor  au  avut  ca  obiect   nemulțumiri  referitoare  la  cuantumul  pensiilor,   precum  și  precizări  referitoare  la  condițiile  de  pensionare,  eliberarea  buletinelor  de  calcul si eliberarea de copii a  documnetelor depuse la dosar.  Un  număr  de  7  petiții  au  fost  adresate  de  către  Instituția  Avocatul  Poporului  –  Biroul  Teritorial  Alba,  ca  urmare  a  solicitărilor  pensionarilor.  Un  număr  de  48  petiții  au  fost  remise  de  către  Casa Națională de Pensii Publice,  iar  număr  de  2  petiții  au  fost  remise  de  către  Instituția  Prefectului  Alba.  Au fost  adresate 5 solicitări de informații de interes public. Au fost preluate peste 10.000 apeluri telefonice și un nr. de 13.023 cereri de la ghișeul de preluare dosare de pensionare și cereri de recalculare.

În anul 2022, audiențele acordate de conducerea instituției au fost telefonice si  fizice, in functie de optiunea solicitantului.

Pentru  asigurarea  unui  cadru  de  comunicare  transparent  și  deschis   s-au  luat  măsuri  pentru  afișarea  în  spațiile  de  lucru  cu  publicul,  a  informațiilor  utile,  de  larg  interes  pentru  participanții  la  sistemul  public  de  pensii. Activitatea  de  comunicare  constă  și  în  acordarea  de  consultanță  persoanelor  care  solicită  sprijin  în  soluționarea  unor  probleme  specifice  domeniului  propriu  de  activitate,  ca  de  exemplu,  reprezentanților  angajatorilor  și  pensionarilor.

Pentru  desfășurarea  eficientă  a  activității  compartimentului,  s-au  luat  măsuri  pentru  respectarea  programului  de  lucru  cu  publicul,  stabilit  conform  prevederilor  legale  în  vigoare  și  dispozitiilor  conducerii  Casei  Județene  de  Pensii.

De  asemenea,  compartimentul de comunicare  pune  la  dispoziția  celor  interesați,  cererile  tip,  alte  formulare  tipizate,  necesare  solicitării  diferitelor  tipuri  de  prestații.

Comunicarea  scrisă  se  desfășoară  prin  formularea  răspunsurilor  către  petenți,  care  pot  fi  persoane  fizice  sau  instituții  legate  funcțional  de  activitatea  Casei  Județene  de  Pensii  Alba. Petițiile  sau  adresele  înregistrate  sunt  repartizate  spre  soluționare  de  către  conducătorul  instituției. Petițiile  sunt  primite  și  înregistrate  prin  registratura  generală  a  instituției  și  repartizate  de  către  directorul  executiv,  compartimentului  comunicare  pentru  soluționarea  în  termenul  legal  conform  O.G.  nr. 27/2002  privind  reglementarea  activității  de  soluționare  a  petițiilor,  aprobată  prin Legea  nr. 233/2002.

Petițiile  prin  care  se  solicită  soluționarea  efectivă  a  cererilor    sau  informatii  privind  actele  doveditoare  aduse  în  completarea  dosarului,  sunt  analizate  și  soluționate  după  ce  dosarele  au  fost  solicitate  cu  adresă  de  la  Compartimentul  Arhivă  sau  de  la  serviciile  de  specialitate  dacă  dosarul  se  află  în  lucru. Petițiile  pentru  care  nu  este  necesar  să  fie  scoase  dosarele  din  Compartimentul  Arhivă,  se  soluționează  în baza  informațiilor  culese  din  bazele  informatice  de  date.

După  redactarea  răspunsului,  petițiile  se  semnează  de  către  persoana  care  le  întocmește,  se  verifică  și  se  semnează  de  către  Directorul  Executiv. După  comunicarea  răspunsului  către  petent,  dosarele  pentru  care  este  necesară  emiterea  unei  decizii  sunt  directionate  către  serviciile  de  specialitate.  În  cazul  dosarelor  care  nu  necesită  modificări,  acestea  sunt  predate  Compartimentului  Arhivă. Un  exemplar  din  răspuns  este  trimis  petentului și  un  exemplar  este  arhivat  în  funcție  de  luna  răspunsului.

Altă  categorie  de  petiții  sunt  petițiile  electronice. În anul 2022 s-au  înregistrat  192 de  petiții primite pe e-mail și fax.

Pagina de internet a Casei Județene de Pensii Alba oferă publicului informații legate de cererile și documentele necesare pentru solicitarea diferitelor tipuri de pensii și formularele aferente și acces la actele normative care reglementează toate aceste domenii. Site-ul Casei Județene de Pensii Alba oferă un formular de contact prin care pot fi transmise problemele întâmpinate în oricare din situațiile de mai sus, sau pot fi adresate întrebări către diversele compartimente din cadrul instituției. Pagina de internet conține informații utile privind transparența decizională în administrația publică și o listă cu legăturile utile, atât adrese de internet cât și numere de telefon.

Pentru îmbunătățirea permanentă a comunicării cu cetățeanul, s-au făcut toate demersurile necesare către Casa Națională de Pensii Publice, în vederea obținerii fondurilor necesare pentru achiziționarea unei centrale telefonice performante, precum și pentru modernizarea site-ului instituției.

La aceasta ora, CJP Alba are o pagina de internet utila tuturor persoanelor care doresc sa o acceseze, oferind informații din toate domeniile de activitate, precum și informații de interes public. De asemenea, este pentru prima dată când CJP Alba a reușit prin intermediului site-ului pensiialba.ro, să pună la dispoziția persoanelor interesate sistemul de programare on-line in vederea depunerii cererilor de acordarea a drepturilor de pensie.

De asemenea, reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba, împreună cu reprezentanții Prefecturii și reprezentanții altor instituții publice, au realizat audiente in teritoriu  pentru a veni in sprijinul cetățenilor cu cat mai multe informații utile din domeniul  de activitate, dar si pentru a le asculta nemulțumirile. Fiind aproape de cetățenii pe parcursul audientelor, am înțeles care sunt  punctele slabe ale instituției si am luat toate masurile necesare în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.

Pentru a reduce timpul de așteptare al persoanelor care se adresează Casei Județene de Pensii Alba, fie telefonic, fie prin prezenta la ghișeu s-au implementat la nivelul instituției programe informatice locale și alte 2 vor fi implementate la începutul anului 2023, programe care sa permită funcționarului public sa ofere informații rapide cu privire la stadiul dosarului, data emiterii deciziei, data transmiterii către Posta Romana a documentelor. Aceste programe a fluxului unei cereri de la data înregistrării până la finalizarea prin comunicarea la plată.

Codul etic adoptat de către funcționarii care lucrează la Casa Județeană de Pensii Alba asigură întâmpinarea cu profesionalism a persoanelor care apelează la serviciile instituției și tratarea eficientă și obiectivă a solicitărilor acestora.

 

           Pe parcursul ședinței au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

           O propunere venită din partea domnului Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, a fost aceea a modificării legislației din domeniul pensiilor în sensul acordării grupelor de muncă, fără ca pensionarii să fie nevoiți să se adreseze instanțelor de judecată pentru a-și câștiga acest drept, iar recalcularea pensiilor să se facă pe principiul contributivității.

         Domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, consideră că aceste sume care se pierd de către casele județene de pensii, în instanțele judecătorești, ar putea fi redirecționate pentru plata altor beneficii sociale.

           De asemenea, dumnealui a apreciat activitatea Casei Județene de Pensii Alba, care s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani.

         Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Alba, doamna Cornelia Miclea, a precizat că în curând va fi supusă dezbaterii publice noua lege a pensiilor, prin care se speră ca aceste probleme să fie rezolvate.

        Domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, consideră nedreaptă amânarea aplicării Legii nr. 154/2021 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

          În varianta inițială a Legii nr. 154/2021, plata drepturilor trebuia să se facă începând cu ianuarie 2022. Ulterior, în luna decembrie, a apărut o prorogare a acestei puneri în plată și a fost amânată de la 1 ianuarie 2022, la 1 ianuarie 2023.

        Apoi a fost amânată din nou, cu 1 ianuarie 2024. Drepturile nu se acordă de la data depunerii dosarului, ci începând cu această dată, ianuarie 2024, dacă nu există alte modificări legislative între timp.

       O altă problemă ridicată de către domnul Stânea a fost aceea a impozitării pensiilor, în opinia dumnealui, apărând o dublă impozitare, odată se plătește de către salariați contribuția pentru sistemul public de pensii, iar apoi impozitarea pensiei propriu zise.

       Propunerea enunțată a fost aceea a eliminării impozitării pensiilor.

       O propunere venită din partea domnului Stânea a fost aceea a consilierii părinților cu o educație precară, pentru a preveni ca aceștia să-și abandoneze copiii.

      Domnul inspector școlar adjunct, Dan Cherecheș, a informat membrii Comisiei despre programul ’’A Doua Șansă’’ ce are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor sau adulților pentru recuperarea învățământului primar, fiind adresat persoanelor care depășesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învățământ până la vârsta de 14 ani.

       Prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu, a solicitat instituțiilor publice o implicare mai mare în soluționarea problemelor cetățenilor.

        Este foarte important ca instituțiile să-și mediatizeze activitatea pe care o desfășoară pentru ca toți cetățenii să poată beneficia de serviciile acestora.

         În relația cu cetățenii, funcționarii trebuie să dea dovadă de profesionalism și să trateze cu eficiență solicitările acestora.

 

Lucrările Comisiei de Dialog Social Alba au fost închise de către prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, care a dat asigurări membrilor Comisiei că toate propunerile vor fi transmise cu celeritate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.