MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna noiembrie 2023

În data de 21 noiembrie 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, domnul Bazil Popescu – șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, domnul Narcis Muntean – director relații contractuale, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, doamna Cornelia Miclea – director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, doamna Gheorghiță Delia Angela – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba, doamna Mirela Țimonea – consilier superior, Consiliul Județean Alba, domnul Giorgiu Paul – asistent social, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Chira Aurel, Confederația Patronală Concordia, doamna Claudia Grigorescu – Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăția, domnul Ioan Virgil Ciobotă – Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, dl. Valentin Barb – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

 1. Informare privind realizarea profilului social al comunității pentru unitățile administrativ teritoriale din județ, în vederea monitorizării evoluției și tendințelor serviciilor sociale dezvoltate de aceștia și a identificării unor măsuri privind creșterea calității asistenței sociale în județ.

              Prezintă: doamna Mirela Țimonea – consilier superior, Consiliul Județean Alba;

 1. Raport cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii și a altor acte normative de dreptul muncii, precum și a clauzelor contractelor colective de muncă.

Prezintă: doamna Izabella Ursaleș – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de   Muncă Alba;

 1. Primul punct al ordinii de zi informare privind realizarea profilului social al comunității pentru unitățile administrativ teritoriale din județ, în vederea monitorizării evoluției și tendințelor serviciilor sociale dezvoltate de aceștia și a identificării unor măsuri privind creșterea calității asistenței sociale în județ, a fost prezentat de către doamna Mirela Țimonea, consilier superior, Consiliul Județean Alba;

La începutul anului 2022, Consiliul Judeţean Alba a aprobat, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 19/2022 Strategia Judeţului Alba în domeniul asistenței sociale 2022-2027, în concordanță cu Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027, cu politica națională în domeniul asistenţei sociale, precum şi reformele, investiţiile şi proiectele care prevăd schimbări semnificative în domeniul serviciilor sociale.

Strategia Judeţului Alba în domeniul asistenței sociale 2022-2027 asigură cadrul necesar care conduce la reducerea decalajelor mari manifestate între mediul rural și mediul urban, în domeniul asistenței sociale şi vizează diminuarea fenomenelor de marginalizare şi excluziune socială a grupurilor vulnerabile la nivelul judeţului Alba prin îmbunătățirea eficienţei sistemului județean de asistenţă socială respectiv:

– dezvoltarea măsurilor integrate de prevenţie;

– eficientizarea măsurilor de intervenţie socială asupra grupurilor vulnerabile în vederea integrării socioprofesionale;

– investiții în resurse umane specializate care să deservească sistemul de asistență socială din judeţ.

Potrivit prevederilor art. 114 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a legislaţiei de specialitate– s-a dispus înfiinţarea Comitetelor comunitare consultative la nivelul UAT- urilor  în vederea soluţionării problematicilor cu care se confruntă comunitatea, cu accent pe problematica copiilor.

În cadrul unei activităţi demarate de către Consiliul Judeţean Alba, concretizată prin întâlniri de lucru la sediul tuturor primăriilor din judeţ, la care au participat – un reprezentant al conducerii (primar, viceprimar sau secretar), asistentul social, asistentul medical comunitar – a fost acordată consultanţă de specialitate în ce priveşte obligativitatea constituirii Comitetelor Comunitare Consultativ, cadru legislativ în baza căruia se organizează, precum şi importanţa implicării în comunitate a instituţiilor cu atribuţii în domeniu:

– au fost menţionate primăriile care au implementat această activitate şi au avut rezultate,

– a fost subliniată importanţa membrilor Comitetului (doctor de familie, director unitate învăţământ, preot, poliţist, ONG, antreprenori),

– au fost discutate aspecte privind regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetului, precum şi necesitatea aprobării acestuia prin hotărârea consiliului local, fiind furnizat şi un model cadru.

Modificările aduse cadrului legislativ – Legea asistenței sociale nr. 292/2011, care definesc structurile comunitare consultative ca fiind: ” asocierea formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale comunităţii, au lărgit sfera de influenţă a acestora (grupuri ţintă – copii, persoane vârstnice, persoane adulte cu dizabilităţi, lipsa serviciilor socio-medicale primare de la nivel local).

La acest moment, comitetele comunitare consultative sunt constituite în 67 de UAT-uri, însă active sunt doar 17.

La cele 17 comitete consultative reprezentanţii Consiliului Judeţean Alba au constatat lipsa existenţei uni document din care să reiasă profilul comunităţii sau diagnoza socială.

Pe parcursul anului 2022 a fost demarată activitatea de monitorizare a evoluţiei şi tendinţelor serviciilor şi prestaţiilor sociale din cadrul unităţilor administrativ teritoriale din judeţ cu scopul de a eficientiza procedurile de lucru din cadrul compartimentelor de specialitate, de a îmbunătăți serviciile de asistență socială, reducând, în același timp, sarcinile administrative.

În urma identificării unor lacune în modul de lucru al angajaţilor cu atribuţii din cadrul UAT- urilor din judeţ, dar şi a dorinţei exprimate a acestora de a se perfecţiona, de a dezvolta activitatea pe care o desfăşoară, Compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba a demarat – în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă socială şi Protecţia copilului Alba – un Program de instruire pentru a veni în întâmpinarea aspectelor menţionate.

Astfel a luat fiinţă Grupul de lucru care să angreneze UAT – urile în iniţierea, coordonarea și implementarea măsurilor sociale, format din reprezentanţi ai DGASPC Alba,  AJPIS Alba, CJRAE Alba, DSP Alba, AJOFM Alba, Centrul Regional al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba, alături de care au fost organizate prin deplasări în judeţ:

– activităţi de informare şi promovare la nivel judeţean asupra importanţei/necesităţii elaborării profilului comunităţii sau altfel spus Diagnoza socială; au fost promovate şi diseminate informaţii cu privire la eficienţa organizării serviciilor comunitare integrate prin asocierea lor cu serviciile medicale şi serviciile educaţionale, cu privire la importanţa colaborării şi realizării atribuţiilor de serviciu prin echipe multidisciplinare,şi mai ales s-a insistat asupra rolului asistentului social în comunitate şi a importanţei implicării acestuia la modul real şi activ în comunitate;

– au avut loc instruiri cu tematici prestabilite: în anul 2022 – 6 întâlniri regionale cu toţi reprezentanţii UAT- urilor din judeţ, în mod special cei mediul rural, iar în anul 2023 – 5 întâlniri regionale.

– s-a acordat consultanţă referitoare la prevederi legislative care susţin dezvoltarea şi inovarea activităţilor compartimentelor de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, pentru a adopta noi proceduri de lucru cu sprijinul echipelor instituţionale multidisciplinare şi a structurilor consultative,

– au fostidentificateşi organizate activităţi comune, în parteneriat cu autorităţi, unităţi de învăţământ şi părinţi, cu scopul de a veni în întampinarea unor situaţii problematice cu care se confruntă comunitatea: respectiv relaţia profesor -părinte; siguranţa şcolară, abandon scolar, învăţământ profesional, prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri, servicii de asistenţă integrate pentru consumatorii de droguri, situaţia copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate (Abrud, Sebeş),

            Modificări legislative şi cum au afectat acestea finalizarea obiectivului privind realizarea profilului comunităţii

În urma modificărilor legislative de pe parcursul anului curent şi aici facem referire la acele modificări privind modul de funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, respectiv la aria mult mai largă de atribuţii care le revin asistenţilor sociali/personalului încadrat pe funcția publică cu atribuții în domeniul social, la aplicarea noilor reglementări privind digitalizarea şi prin prisma implementării Proiectului ”HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 – încheiat între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu partenerii Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Autoritatea pentru Digitalizarea României, DGASPC şi primării la nivel naţional – a fost conceput un sistem informatic integrat prin folosirea unei aplicaţii care să cuprindă baze de date de la toate unităţile administrativ teritoriale din judeţ.

Proiectul este finanţat din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi urmăreşte crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenţei sociale şi domeniilor conexe, precum şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul UAT- urilor prin:

– crearea platformei informatice E-asistenţă socială;

– dotarea serviciilor publice de asistenţă socială cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea platformei informatice E-asistenţă socială;

– furnizarea de servicii de digitizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în vederea constituirii dosarelor electronice ale acestora;

– constituirea registrului electronic naţional al beneficiarilor de servicii sociale;

– posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistenţă socială;

– posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau la care aceştia au dreptul;

– optimizarea fluxului de depunere a documentelor şi de soluţionare a solicitărilor în vederea obţinerii beneficiilor în domeniul asistenţei sociale;

– raportarea electronică a datelor din anchetele sociale obţinute din culegerea prin terminale mobile (tablete).

            În vederea îndeplinirii acestor obiective, în cadrul proiectului se vor derula mai multe activităţi, printre care achiziţionarea de echipamente (o imprimantă multifuncţională, 1 calculator, o tabletă şi un echipament de comunicaţii şi securitate).

De asemenea, vor fi nominalizate persoane care primesc în folosinţă pachetul de echipamente, precum şi specialişti care să participe la cursuri de utilizare a platformei informatice E-asistenţă socială şi la cursul general de administrare a aplicaţiei.

La acest moment putem preciza faptul că au fost realizaţi primii paşi şi anume semnarea protocoalelor, predarea tabletelor şi a logisticii necesare, precum şi desemnarea personalului care va prelua aceste atribuţii şi va introduce toate datele necesare în program. În perioada următoare se vor desfăşura sesiuni de instruire, cursuri de utilizare a platformei informatice E-asistenţă socială precum şi un curs general de administrare a aplicaţiei.

Un alt aspect foarte important de menţionat se referă la implicarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale în sprijinirea dezvoltării la nivel local a creşterii calităţii serviciilor publice de asistenţă socială,prin implementarea a noi proiecte de interes, prin dezvoltarea unui set de instrumente, proceduri metodologii, ghiduri, instrucţiuni care sprijină autorităţile publice locale în îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor care le revin, printr-o abordare bazată pe dezvoltarea colaborativă.

În acelaşi context, conform unui act normativ pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, s-a dispus acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecărui copil şi familiei acestuia, pachet ce include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale.

Pachetul minimal de servicii sociale pentru copil şi familie se instituie în sarcina autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, universal şi obligatoriu şi include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale precum: identificarea situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informaţii, consiliere, însoţire, asistenţă şi monitorizare şi se acordă în cadrul unui program naţional.

Finanţarea acestui pachetul minimal de servicii se face din bugetul de stat, prin transferuri către bugetele locale în baza solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi din fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spaţiului Economic European (SEE) şi Norvegiene.

Astfel, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, cu sprijinul UNICEF România implementează Proiectul „ Forţa de muncă din serviciile sociale care sprijină extinderea pachetului minim de servicii pentru copii”, judeţul Alba fiind beneficiar al proiectului prin selectarea unui număr de 24 de comunităţi rurale.

Pachetul Minim de Servicii reprezintă un concept umbrelă ce introduce un model de furnizare a serviciilor de bază, în mod integrat, la nivelul comunității (sănătate, educație, protecție socială și protecția copilului). În cele mai multe cazuri, copiii sunt confruntați cu multe si diverse lipsuri, atât în plan social, educațional și al sănătății, de unde și importanța unei abordări intersectoriale, programul presupunând aşadar existența în fiecare comunitate a cel puțin unui asistent social, unui asistent medical comunitar și a unui consilier școlar

Începând cu anul 2024 datorită procesului de digitalizare în desfăşurare, angajaţii din cadrul primăriilor cu atribuţii în asistenţă socială vor introduce atât datele privind prestaţiile sociale, cât şi informaţiile din profilul comunităţii, direct pe tablete, respective aplicaţiile mai sus menţionate.

Ţinând cont de toate aceste considerente, compartimentul de specialitate din structura Consiliului Judeţean Alba:

– va continua acţiunile de informare asupra noilor atribuţii pe care asistenţii sociali le vor avea conform legislaţiei în continua schimbare şi conştientizare a importanţei interpretării şi aplicării legislaţiei şi atribuţiilor din domeniul asistenţei sociale în interesul beneficiarilor, grupurilor vulnerabile cunoscând comunitatea;

– va derula activităţi în parteneriat cu reprezentanţii instituţiilor în Grupul de lucru privind implementarea Planului de acţiuni al Strategiei Judeţului Alba în domeniul asistenței sociale 2022-2027;

va asigura continuitate în ceea ce priveşte organizarea Programului de instruire/ îmbunătățire a nivelului de competențe profesionale şi îndrumare metodologică a personalului care activează în domeniul asistenței sociale, din cadrul unităților administrativ teritoriale din județ, încadrat pe funcția publică cu studii de specialitate sau cu atribuții în domeniul social;

– va asigura participarea la întâlnirile Comitetelor comunitare consultative subliniind importanţa elaborării profilului comunităţii pentru a propune acţiuni pertinente în cadrul strategiilor de dezvoltare locale în baza nevoilor identificate, precum şi accesarea de finanţări pentru a le susţine.

Concluzii:

 • Prin acţiunile derulate a fost creat un mecanism funcţional prin care autoritățile locale să își îndeplinească obligația de a identifica nevoia reală din comunitate şi de a dezvolta servicii sociale raportate la aceste nevoi, precum şi, cel mai important, să dezvolte activități si servicii care să vizeze în mod deosebit prevenția.
 • S-a constatat creşterea problematicii sociale, a numărului de persoane dependente de serviciile sociale şi implicit a nevoii de servicii sociale diversificate, problematică ce se impune a fi analizată și abordată prin prisma deschiderii autorităților locale spre colaborare și prin prisma unei noi viziuni, aceea de prevenție, în care asistența socială nu trebuie să fie o gaură neagră în ce privește resursele financiare, ci o deschidere spre comunitate, o provocare spre parteneriate care să dovedească o bună gospodărire și administrare a resurselor (financiare și umane) dar și o reală preocupare pentru rezolvarea problemelor sociale a grupurilor vulnerabile din comunitate.
 • Lipsa eficienţei în utilizarea fondurilor europene în sistemul de asistenţă socială, o limitare în identificarea de către autorităţile publice locale și a altor resurse precum – derularea unor programe de sprijin care au şi componentă financiară, identificare și scrierea unor proiecte,ajutoarele acordate de persoanele fizice sau juridice în baza unor contracte de sponsorizări/donaţii, precum şi slaba colaborare cu instituții și asociații din comunitate, dezinteres în înființarea Comitetelor locale consultative, asocierii cu UAT- uri vecine și a organizării de echipe multidisciplinare. Toate acestea venind de fapt în întâmpinarea și prevenirea multor situații/cazuri sociale.
 • S-a constatat lipsa unor servici de asistență socială primare, acestea fiind asigurate în principal de către ONG-urilor și mai puţin de către primării, întrucât nu se pot acredita ca şi furnizor de servicii sociale. Activitatea serviciilor de asistență socială din cadrul primăriilor constă, în cele mai multe cazuri, doar în verificarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea unor beneficii de asistență socială, neînsoțite de măsuri active de depășire a situațiilor de dificultate şi de mai ales de înfiinţare şi dezvoltare de servicii sociale/socio – medicale.

În viitor considerăm imperios necesar şi prin prisma noilor modificări legislative, ca la nivelul UAT -urilor să fie înfiinţate servicii sociale – centre de zi, centre de recuperare, centre respiro pentru toate categoriile de beneficiari din comunitate, răspunzând astfel nevoilor identificate prin profilul comunităţii/diagnoza socială, precum şi situaţiilor în care persoane cu dizabilităţi dezinstituţionalizate vor fi prezente în comunitate spre a fi reintegrate în familie.

            Al doilea punct de pe ordinea de zi raport cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii și a altor acte normative de dreptul muncii, precum și a clauzelor contractelor colective de muncă, a fost prezentat de către doamna Izabella Ursaleș – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;

Conform Programului Cadru de acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, aprobat de Inspecția Muncii, în perioada ianuarie-octombrie 2023 au fost efectuate acțiuni de control cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii, a altor acte normative de dreptul muncii, precum și a clauzelor contractelor colective de muncă de către angajatorii de pe raza județului Alba.

Potrivit prerogativelor conferite de lege, în perioada menționată, Corpul de control Relații de Muncă  împreună cu inspectorii de muncă din compartimentul Muncă Nedeclarată, din cadrul ITM Alba a efectuat un număr de 1543 controale la agenții economici de pe raza județului Alba.

În această perioadă au fost aplicate un număr de 298 sancțiuni, anume 157 amenzi contravenționale, în cuantum de 1.748.200 lei și 141 avertismente scrise.

În controalele efectuate de către inspectorii de muncă în perioada ianuarie-octombrie 2023 au fost depistate în lucru, fără forme legale de angajare un număr de 71 persoane, din care 11 femei și 7 tineri cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani. Aceste persoane prestau activitate în cadrul a 39 de societăți comerciale fără a le fi întocmite formele legale la angajare, valoarea amenzilor în acest caz ridicându-se la 1.420.000 lei.

Totodată au fost constatate un număr de 3.536  deficiențe, fiind dispuse tot atâtea măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor constatate și pentru intrarea în legalitate.

Deficiențele constatate în timpul controalelor au constat în principal, în următoarele:

 • primire la lucru a persoanelor fără întocmirea formelor legale de angajare;
 • neutilizarea noului model al contractului individual de muncă aprobat prin Ordinul MMSS nr. 2172/2022 care impune angajatorilor responsabilitatea includerii unor clauze suplimentare în cuprinsul acestuia în concordanță cu prevederile Legii nr. 283/2022;
 • neîntocmirea programării efectuării concediilor de odihnă/neefectuarea concediilor de odihnă aferente anului 2022;
 • nu s-au întocmit dosare de personal/ nu conțin actele necesare angajării;
 • neîntocmirea regulamentului intern/nu conține categoriile de dispoziții minime prevăzute de lege/ nu a fost afișat la sediul unității și nu a fost adus la cunoștința salariaților. Potrivit Legii nr. 283/2022 conținutul regulamentului intern trebuie actualizat și adaptat noilor cerințe impuse de legislația adoptată prin acest act normativ;
 • neconducerea sau conducerea defectuoasă a evidenței timpului de muncă prestat de fiecare salariat;
 • nu se face dovada achitării drepturilor salariale sau nu se respectă data plății drepturilor salariale prevăzut în contractul individual de muncă;
 • nu s-a clarificat la încetarea activității situația de personal a salariaților, în sensul că nu s-a emis și comunicat salariatului decizia de încetare a contractului individual de muncă, extrasul Revisal ori adeverința privind activitatea desfășurată;
 • neconducerea ori completarea necorespunzătoare a registrului electronic de evidență a salariaților în format electronic;
 • netransmiterea în Revisal a modificărilor prilejuite de noile angajări ori de modificarea sau încetarea unor raporturi de muncă în termenul prevăzut de legislația în vigoare;
 • neplata indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă salariaților aflați în concediu medical ori a concediilor de risc maternal;
 • neplata orelor suplimentare sau a orelor prestate în zilele de repaos săptămânal precum și a orelor prestate în timpul nopții;
 • nu a fost inițiată de către angajator procedura de negociere a contractului colectiv de muncă sau nu a fost înregistrat la ITM Alba contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unității; Legea nr. 367/2022 impune inițierea de negocieri colective la toate unitățile cu un număr de cel puțin 10 salariați;
 • neinformarea ITM Alba cu privire la faptul că în cadrul unității se prestează activitate în timpul nopții;
 • nerespectarea procedurii cercetării disciplinare prealabile în cazul antrenării răspunderii disciplinare a salariaților;
 • nu s-a restituit salariaților un exemplar din contractul individual de muncă după înregistrarea acestuia în aplicația electronică Revisal;
 • acordarea de către angajator de concedii fără plată în absența unor cereri ale salariaților formulate în acest sens;
 • refuzul angajatorilor de a elibera la încetarea contractelor de muncă, adeverințe de vechime care sunt necesare pentru depunerea dosarului pentru ajutorul de șomaj;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin elemente obligatorii prevăzute de lege( art. 105 alin. 1 Codul Muncii);
 • refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă, a documentelor necesare finalizării controlului ori neaducerea la îndeplinire la termenele scadente a măsurilor obligatorii dispuse prin actul de control.
 • în fiecare lună la planificarea prin graficele de control a unităților care urmează a fi verificate, printre controalele tematice și inopinate, determinate de sesizările adresate inspectoratului, au fost programate 2-3 controale sistem, care au avut ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislației muncii și clauzele din contractele colective de muncă, precum și realizarea unei analize de ansamblu a activității în domeniul relațiilor de muncă și a evidenței muncii, în vederea eliminării deficiențelor constatate și conștientizării angajatorilor pentru respectarea legislației muncii.

În cazul acestor controale, se urmărește cu precădere respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă, referitoare la condițiile de muncă și salarizare, precum ți alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă. În acest sens, în timpul controalelor efectuate se poartă discuții cu liderii de sindicat/reprezentanții salariaților, pentru a constata modul în care partenerii sociali își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractul colectiv de muncă. Urmare a verificărilor efectuate și a discuțiilor avute cu liderii sindicali, a rezultat faptul că în general se respectă clauzele stabilite prin contractele colective de muncă, între parteneri neexistând divergențe în ceea ce privește aplicarea acestora. În perioada ianuarie-octombrie 2023 s-au înregistrat la ITM Alba  un număr de15 notificări de concediere colectivă, depuse de către angajatori cu sediul în județul Alba, prin care au fost afectați un număr de  600 salariați.

În ceea ce privește registrul general de evidență al salariaților în format electronic, din controalele efectuate s-a constatat faptul că nu toți angajatorii respectă prevederile legale în materie. Astfel, au fost constatate situații în care angajatorii nu l-au transmis în termenul legal la ITM Alba, sau situația cea mai frecvent întâlnită, nu s-au transmis modificările intervenite în executarea contractelor de muncă în termenul legal. Prin urmare, angajatorii aflați în aceste situații au fost sancționați contravențional.

În ceea ce privește activitatea zilierilor, este în vigoare metodologia de înregistrare în registrul electronic a zilierilor și a fost pusă la dispoziția angajatorilor aplicația informatică dedicată acestora, întreaga activitate derulându-se online.

S-a pus accent deosebit pe respectarea de către angajatori a egalității de șanse și tratament în relațiile de muncă. În controalele efectuate nu s-au depistat situații de discriminare între femei și bărbați, însă s-au dispus în sarcina angajatorilor  măsuri obligatorii în sensul informării salariaților cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, în condițiile Legii nr. 202/2002. Totodată au fost dispuse măsuri cu privire la stabilirea în regulamentul intern a sancțiunilor disciplinare aplicabile salariaților care încalcă demnitatea personală a altor salariați prin acțiuni de discriminare, precum și a măsurilor de interzicere a hărțuirii sexuale.

O componentă deosebit de importantă a activității corpului de control relații de muncă, o reprezintă sesizările și reclamațiile formulate de salariați, angajatori ori terțe persoane fizice sau juridice, acestea fiind o veritabilă sursă de informații pentru planificarea și derularea acțiunilor de control. În perioada de referință au fost înregistrate un număr de 254 sesizări prin care ne-au fost semnalate încălcări ale legislației muncii ori a drepturilor ce decurg din calitatea de salariat. Dintre acestea 80% au fost soluționate favorabil salariaților, iar 20% din cazuri, petenții au fost îndrumați să se adreseze instanței de judecată competente sau altor instituții abilitate.

Legea specială care reglementează părțile, reprezentarea acestora, precum și procedura de negociere și de încheiere a contractelor colective de muncă, aplicabilă din 25.12.2022, este Legea nr. 367/2022, privind dialogul social. Potrivit acestui act normativ, contractele colective de muncă încheiate la nivelul unității se înregistrează de către inspectoratele teritoriale de muncă.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi și obligații numai în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

La încheierea contractelor colective de muncă, prevederile legale referitoare la drepturile angajaților/lucrătorilor au un caracter minimal.

Contractele colective de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel superior.

Contractele individuale de muncă nu pot conține clauze care să stabilească drepturi la nivel inferior celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile.

Clauzele contractelor colective de muncă pot face referire, fără a  afecta principiul libertății contractuale și asupra următoarelor elemente:

 • stabilirea coeficienților minimi de ierarhizare pe categorii de angajați/lucrători, ținând cont de standardele ocupaționale corespunzătoare;
 • măsurile adoptate pentru consilierea și evaluarea profesională a angajaților/lucrătorilor;
 • măsurile privind armonizarea vieții de familie cu obiectivele profesionale, timpul de lucru și timpul de odihnă;
 • reglementări privind condițiile de muncă și cele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă a angajaților/lucrătorilor;
 • modalitățile de informare și consultare a angajaților/lucrătorilor, ce exced prevederilor legii.

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin HG. nr. 488/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Inspecției Muncii și prin Legea nr. 367/2022, compartimentul contracte colective de muncă monitorizare relații de muncă, de la începutul anului 2023,  a înregistrat în evidența Inspectoratului de Muncă Alba un număr de 109 contracte colective de muncă și un număr de 23 acte adiționale la contractele colective de muncă.

Potrivit art. 110 alin.2 din Legea nr 367/2022 dosarul întocmit în vederea înregistrării contractului colectiv de muncă de către inspectoratul teritorial de muncă va cuprinde:

 • Contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de către părți;
 • Dovada convocării părților îndreptățite să participe la negociere;
 • Împuternicirile scrise pentru reprezentanții desemnați în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă;
 • Dovezile de reprezentativitate ale părților(procesul verbal de alegere a reprezentantului salariaților, care să conțină atribuțiile, mandatul și durata acestuia precum și semnăturile salariaților prezenți la adunarea generală);
 • Procesele verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părți semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, conținând poziția părților;
 • Mandatele reprezentanților părților pentru semnarea contractului colectiv de muncă.

Conform art. 113 din Legea nr 367/2022 privind dialogul social, contractele colective de muncă încheiate la nivelul unității nu vor fi înregistrate dacă:

 • Părțile nu au depus dosarul în conformitate cu prevederile art.110 alin2;
 • Nu s-a făcut dovada invitării tuturor părților îndreptățite să participe la negocieri, conform art.107;
 • Nu sunt semnate de către toți reprezentanții părților la negociere, mandatați în acest scop, conform art. 102 și 104 din legea dialogului social.

În perioada de referință, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a restituit angajatorilor un număr de 44 contracte colective de muncă/acte adiționale de modificare a contractelor colective de muncă. Restituirea acestor contracte colective de muncă sau a actelor adiționale la acestea, s-a datorat lipsei documentelor necesare înregistrării conform art.110, negocierea colectivă a fost făcută cu reprezentanții salariaților incompatibili(ocupă funcții de conducere în cadrul unității), negocierea colectivă a fost făcută în temeiul  Legii nr.62 (act normativ abrogat la data de 25.12.2022). 

  La punctul 3, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și întrebări punctuale, membrilor Comisiei li s-a răspuns de către reprezentanții instituțiilor publice.

  În perioada următoare angajații din Ministerul Muncii avertizează că vor declanşa greva generală în data de 27 noiembrie a.c., dacă revendicările lor privind condiţiile de muncă şi salarizarea nu vor fi soluţionate.

Prima formă de protest este anunțată pentru miercuri, 22 noiembrie, când va fi organizată o grevă de avertisment de 2 ore.

       Prefectul Județului Alba a salutat prezența partenerilor sociali cărora le-a mulțumit pentru implicare.

       Într-un climat social atât de complex, dialogul social are un rol crucial în stabilitate și progresul societății.

       Referitor la materialul întocmit de către Consiliul Județean Alba, domnul Valeriu Stînea, repezentantul Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, a apreciat modul de întocmire a Strategiei Județene Alba în domeniul asistenței sociale și speră ca toate obiectivele propuse să se și concretizeze.

       De asemenea, domnul Stînea a adus încă o dată în atenția membrilor Comisiei situația tinerilor NEETs, pentru care instituțiile statului trebuie să-și unească forțele și să faciliteze reintegrarea în sistemul de învățământ și tranziția către piața muncii.

          Doamna Delia Gheorghița, inspector școlar general adjunct, a precizat că Inspectoratul Școlar Județean Alba a inițiat de-a lungul anilor o serie de campanii de informare privind orientarea școlară și profesională a copiilor.

 Ministerul Educației derulează mai multe programe de prevenire a abandonului școlar. Cel mai cunoscut este programul pilot„Masa caldă”, prin care anumite școli asigură zilnic copiilor un prânz sau un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

 Programul Masă sănătoasă este prevăzut în noua Lege a învăţământului preuniversitar. Este vorba de o extindere a numărului de beneficiari la 1.000.000 faţă de circa 180.000, cât au în prezent în programul ”Masă caldă”.

        Domnul Flaviu Cozuc, directorul Agenției de Plăți și Inspecție Socială Alba, este de părere că alocația de stat pentru copiii de peste 7 ani, ar trebui dublată, cu condiția frecventării cursurilor școlare.

         Doamna Izabella Ursaleș – inspectorul șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, a făcut un apel către toți cetățenii dacă  cunosc cazuri de persoane care muncesc fără întocmirea formelor legale de angajare, să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

  Domnul Nicolae Albu, Prefectul Județului Alba a reamintit, membrilor prezenți,  importanța dialogului social, dar ca acesta să aibă efecte benefice pentru toți partenerii sociale, este nevoie de susținere și încredere reciprocă.

            ’’ Vă invităm să dăm mână cu mână și să sărbătorim așa cum se cuvine Ziua Națională a României. Dragi români vă așteptăm la Alba Iulia!’’, au fost cuvintele prin care Prefectul Județului Alba a închis lucrările Comisiei de Dialog Social Alba.

                                                                                                                                                                 Alba Iulia, 21 noiembrie 2023