MINUTA şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba din luna iulie 2023

În data de 13 iulie 2023, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Andrei Vincze, subprefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba, domnul Nelu Fleșer, șef serviciu, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, doamna Irina Borza – șef serviciu, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, doamna Silvia Puie, director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba,  doamna Simona Goronea- director executiv adjunct, Casa Județeană de Pensii Alba, domnul Cornel Sandu – inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Ion Radu Moldovan – Confederația Națională a Patronatului Român, domnul Cosmin Maier, Confederația Patronatul Roman, doamna Adriana Cristea  președinte, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția – filiala Alba, domnul Virgil Ciobota Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 1. Raport privind analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece.

Prezintă: domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială.

 1. Informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru asigurații sistemului public de pensii.

     Prezintă: doamna Mirela Simona Goronea – director executiv adjunct, Casa Județeană de Pensii Alba;

 1. Diverse.

 

Primul punct al ordinii de zi – raport privind analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece, a fost prezentat de către domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.

Măsurile de protecție socială financiare constau în acordarea de ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale și sunt:

 1. a) ajutor pentru încălzirea locuinței – măsură care are drept scop sprijinul financiar, suportat din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;
 2. b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului( supliment pentru energie) — măsura care are drept scop sprijinul financiar, suportat din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie ;
 3. c) ajutor pentru achiziționarea, în cadrul unei locuințe, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea și asigurarea apei calde

de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depășite din punct de vedere tehnic și moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum și pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

 1. d) ajutor pentru achiziționarea de produse și servicii în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor ori pentru conectarea la sursele de energie.

Măsurile de protecție socială nonfinanciare constau în facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării, în situații de criză energetică, de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili,  precum și consilierea și informarea transparentă și accesibilă a populației cu privire la sursele de energie, costuri și proceduri de acces la acestea, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Consumatorii vulnerabilicare pot beneficia de prevederile Legii nr.226/2021 se încadrează în următoarele categorii:

 1. a) consumatori vulnerabili din motive de venit; familia sau persoana singură al cărei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure se încadrează este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 053 lei, în cazul persoanei singure
 2. b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă – se încadrează persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de legislația privind sistemul public de pensii;
 3. c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate- se încadrează persoanele care, fie necesită aparate electrice pentru menținerea în viață sau pentru menținerea stării de sănătate, fie prezintă probleme de sănătate care împiedică sau restricționează mobilitatea și/sau deplasarea acestora ori necesită modalități de informare și comunicare adaptate nevoilor specifice, în condițiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) consumatori vulnerabili izolați– se încadrează familiile și persoanele singure ale căror locuințe se află în zone izolate sau în așezări informale .

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

 1. a)ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;
 2. b)ajutor pentru gaze naturale;
 3. c)ajutor pentru energie electrică;
 4. d)ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință. În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, ajutorul pentru încălzire se acordă în numeletitularului contractului/convenției individuale încheiat/încheiate cu furnizorul.

Ajutorul pentru încălzire se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români, care locuiesc în România, precum și familiilor și persoanelor singure care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:

 1. a)sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reședința în România
 2. b)sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecție în România, în condițiile Legii nr. 122/2006privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, și au domiciliul sau, după caz, reședința în România;
 3. c)sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada noiembrie 2022-martie 2023, categoriile de consumatorii vulnerabili de energie beneficiază pe perioada sezonului rece de ajutoare pentru încălzire şi de suplimentul pentru energie prevăzut de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat. Formularul de cerere și declarație pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare. La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

La nivelul județului Alba, în sezonul rece 2022-2023 au fost efectuate plăți  astfel:

 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili solizi sau lichizi- număr mediu lunar de 9961 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 094.938 lei.
 • Supliment pentru energie, pentru persoanele care utilizează combustibili solizi și petrolieri, în perioada noiembrie 2022-martie 2023, aceasta s-a efectuat pentru un număr mediu lunar de9.428 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 000 lei. Plata suplimentului pentru energie se face lunar, fiind în cuantum de 20 lei/lună, indiferent de venitul net pe membru de familie.
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale- număr de4.979 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 281 lei
 • Supliment pentru energie, pentru persoanele care utilizează gaze naturale -număr de6.522 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 036 lei
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică- număr de2 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 200 lei
 • Supliment pentru energie, pentru persoanele care utilizează energie electrică -număr de493 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 249 lei.

Al doilea punct de pe ordinea de zi – informare privind modul de atribuire a biletelor de tratament pentru asigurații sistemului public de pensii, a fost prezentat de către doamna Mirela Goronea – director executiv adjunct, Casa Județeană de Pensii Alba.

Alocarea biletelor de tratament s-a efectuat, în anul 2023, utilizând aplicaţia informatică SPA,  avându-se în vedere Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice, aprobate prin Ordinul nr.27/13.01.2023 de către Președintele CNPP în temeiul art.122 alin.5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de  pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și al art.24 alin.4 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, și a Legii 340/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru următoarele categorii de  beneficiari:

–    asiguraţii  sistemului public de pensii,

 • pensionarii sistemului public de pensii,
 • beneficiarii de legi speciale cărora li se acorda bilete de tratament gratuite
 • persoanele aflate în evidența Autorității Naţionale pentru Persoane cu Handicap.

Biletele de tratament balnear se acordă prin aplicația informatică deținută  de C.N.P.P.  în ordinea de ierarhizare a punctajelor cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, în limita locurilor repartizate pe serii, stațiuni și unități de cazare. Punctajul fiecărei cereri rezultă din aplicarea următoarelor criterii :

 1. Dacă persoana a mai beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2 ani :
Nr. crt. Situaţia beneficiarului în ultimii 2 ani Punctaj acordat
1. Nu a beneficiat de bilet 10
2. A beneficiat de 1 bilet – în extrasezon 5
3. A beneficiat de 1 bilet – în sezon 3
4. A beneficiat de 2 bilete: 2 în extrasezon 2
5. A beneficiat de 2 bilete: 1 în sezon + 1 în extrasezon 1
6. A beneficiat de 2 bilete: 2 în sezon 0
 1. Categoria de pensie a beneficiarului:
Nr. crt. Categoria de pensie a beneficiarului Punctaj acordat
1. Pensie de invaliditate 10
2. Pensie de limită de vârstă 6
3. Pensie de urmaş 3
4. Pensie anticipată 2
5. Pensie anticipată parţială 1
 1. Cuantumul total brut al drepturilor de pensie:
Nr. crt. Cuantumul pensiei Punctaj acordat
1. Pensie egală cu 1.125 lei 6
2. 1.126 lei -2.015 lei- pensia medie anuală de asigurări sociale de stat prognozată pe anul 2023 5
3. 2.016 lei – 3.216 lei 4
4. 3.217 lei – 4.417 lei 3
5. 4.418 lei – 5.618 lei 2
6. 5.619-6.789 lei – câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 2023 1
7. Peste câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 2023 0

Potrivit criteriilor  se acordă punctaje maxime  pentru  pensionarii care nu au mai beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2 ani, sunt pensionari de invaliditate  și au un cuantum redus al pensiei. Ierarhizarea cererilor de solicitare este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.

Până la data de 30.06.2023 la Casa Judeţeană de Pensii Alba s-au înregistrat un nr. de 2.335  cereri de bilete de tratament. Pentru primele 6 luni ale anului ne-au fost repartizate un nr. de 618  de bilete de tratament  de către C.N.P.P., la care s-au adăugat un număr de 51  bilete  cerute suplimentar.

Pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii au fost eliberate un număr de 512 bilete din care :

 • 495 – persoane care sunt pensionari în sistemul public;
 • 15 – persoane care sunt asiguraţi ai sistemului public de pensii prevăzuţi la art.6 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii ;
 • 1- persoană care este pensionar în sistemul public și care este și angajată;
 • 1 – persoana aflată în raport de serviciu sau raport de muncă cu Casa Națională de Pensii Publice

              Atribuirea biletelor de tratament şi în acest an se va face în continuare cu respectarea criteriilor emise de C.NP.P.

Precizăm că şi după noile Criteriile aprobate de acordare a biletelor de tratament balnear, s-au menţinut  categoriile de persoane care beneficiază de tratament balnear în mod gratuit. Biletele de tratament balnear acordate gratuit se pot acorda numai în limita numărului de locuri alocate de C.N.P.P. şi sunt alocate automat prin aplicaţia informatică în funcţie de punctajul realizat de cerere pentru criteriile stabilite.

În situaţia în care numărul locurilor repartizate pentru a fi distribuite gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata unei contribuţii individuale , potenţialilor beneficiari de bilete gratuite, în calitate de pensionari sau asiguraţi al sistemului public de pensii, numai cu acceptul scris al acestora .

De asemenea şi  calculul contribuţiei individuale în cazul pensionarilor  este acelaşi, respectiv  50% din cuantumul brut al drepturilor de pensie din luna anterioară celei în care se efectuează repartiţia. În situaţia pensionarilor care au şi calitatea de asiguraţi contribuţia individuală este 50% din cuantumul total al drepturilor de pensie şi din nivelul câştigului brut de natură salarială realizat din luna anterioară celei în care se face repartiţia .

Menţionăm că în cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar indiferent dacă este cu  plata unei contribuţii sau gratuit.

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile , iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

În scopul evitării aglomeraţiei şi a deplasării din teritoriu la Casa de Pensii solicitanţii îndreptăţiți să beneficieze de bilete de tratament au posibilitatea de a transmite cererile prin poştă, fax, e-mail sau le pot depune personal la Casa de Pensii,  cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni.

Pentru cunoaşterea Criteriilor de acordare a bilelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale  s-a   procedat la afişarea lor la avizierul Casei Judeţene de Pensii Alba, de asemenea acestea se vor transmite alături de repartiţia pe staţiuni şi serii pe adresa de e-mail organizaţiilor de pensionari din cadrul judeţului si se vor afişa pe site-ul instituţiei.

Prin intermediul aplicaţiei SPA se va calcula punctajul acordat fiecărei cereri.    Daca, in urma calculării punctajului in aceasta aplicaţie SPA, mai multe cereri au acelaşi  punctaj, ele se ordonează  descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat in ultimii 2 ani. Daca, după aceasta etapa mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci  ele se ordonează crescător după venit. În situația în care  și după parcurgerea acestor etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii având în vedere prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

Aceste repartiţii au fost și sunt publicate in permanenta pe site-ul instituţiei: www.pensiialba.ro.  si la sediul Casei Judeţene de Pensii Alba .

De asemenea beneficiarii sunt anunţaţi prin scrisori transmise prin Posta Romana,  cu privire la planificarea datelor in care pot ridica biletele de la Casa Judeţeana de Pensii Alba .

În concluzie, consideram ca activitatea privind biletele de tratament s-a desfăşurat in condiţiile prevăzute  de Criteriile  specifice de acordare emise de Casa Naţionala de Pensii in temeiul art.122 alin.5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin Ordin al Președintelui acestei instituții.

 

Diverse.

         Pe parcursul ședinței au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

         

       Ședința Comisiei de Dialog Social Alba a fost închisă de către subprefectul județului Alba, domnul Andrei Vincze, care a asigurat membrii Comisiei că toate problemele dezbătute în cadrul ședinței vor fi transmise cu celeritate Guvernului României și ministerelor de resort.

 

Alba Iulia, 17 iulie 2023