Atribuțiile subprefectului_2

Atribuții principale – Subprefectul județului Alba  

  • coordonează Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri;
  • asigură conducerea operativă a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
  • verifică documentaţia şi aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
  • propune spre aprobare/neaprobare prefectului, referatele privind rezultatul verificării legalității actelor emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale de la nivelul județului Alba;
  • îndeplinește atribuțiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, precum și a referendumurilor naționale ori locale;
  • participă la toate ședințele comisiilor în care are calitatea de președinte, secretar sau membru, după caz;
  • răspunde de actualizarea componenței comisiilor/comitetelor pe care le conduce/coordonează și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, ori de câte ori este nevoie;
  • exercită atribuțiile prevăzute de Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, în calitate de președinte al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Instituției prefectului – jud. Alba constituite prin ordin al prefectului.

Subprefectul este subordonat Prefectului conform prevederilor art. 260 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de subprefect al județului Alba îndeplinește și alte atribuții stabilite, potrivit legii, ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.