Atribuțiile subprefectului_1

Atribuții principale – Subprefectul_1 județul Alba

 • coordonează Serviciul Dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă;
 • asigură conducerea operativă a instituţiei prefectului, cu excepţia cancelariei prefectului;
 • elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
 • gestionează şi urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 • acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea;
 • analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate şi elaborează de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează prefectului;
 • analizează activitatea desfăşurată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba și elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului, pe care le înaintează prefectului.
 • analizează activitatea desfăşurată de Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Alba și elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Alba, pe care le înaintează prefectului.
 • asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale organizat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului;
 • asigură întocmirea proiectului regulamentului de funcţionare a colegiului prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;
 • dispune măsuri în vederea organizării şedinţelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi şi a listei invitaţilor, pe care le înaintează prefectului;
 • dispune măsuri în vederea organizării şedinţelor comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 • gestionează şi urmărește măsurile dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, precum şi a hotărârilor luate în cadrul comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
 • participă la toate ședințele comisiilor în care are calitatea de președinte, secretar sau membru, după caz;
 • răspunde de actualizarea componenței comisiilor pe care le conduce/coordonează și a regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, ori de câte ori este nevoie.
 • în calitate de subprefect al județului Alba îndeplinește și alte atribuții stabilite, potrivit legii, ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.
 • exercită atribuțiile celuilalt subprefect în lipsa acestuia.

Subprefectul este subordonat Prefectului conform prevederilor art. 260 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Vincze Andrei este desemnat înlocuitor de drept al Prefectului conform prevederilor art. 260 alin (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de subprefect al județului Alba îndeplinește și alte atribuții stabilite, potrivit legii, ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.