Subprefectul Monica Popescu propune stimularea firmelor care angajează absolvenți de școli profesionale, pentru a împiedica migrarea tinerilor și depopularea anumitor zone ale județului

              Joi 19 aprilie 2018, cu începere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de subprefectul județului Alba, doamna Monica Popescu.
              Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: situația acțiunilor de control efectuate de Compartimentul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Alba în anul 2017; informare privind revalorizarea învățământului profesional și tehnic; diverse.
               Primul punct al ordinii de zi, cu privire la situația acțiunilor de control efectuate de Compartimentul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Alba în anul 2017, a fost prezentat de către doamna Silvia Puie, președinte, director general – Casa de Asigurări de Sănătate Alba.
              În cursul anului 2017, Compartimentul Control al Casei de Asigurari de Sănătate Alba a efectuat un număr de 943 controale, astfel:
  • 119 controale tematice efectuate conform Planului anual de activități structurate pe domenii de asistență medicală;
  • 820 controale operative, din dispoziția Președintelui – Director General a Casei de Asigurări de Sănătate Alba;
  • 4 controale inopinate, ca urmare a unor reclamatii, sesizări.
              Ca urmare disfunctionalităților ți iregularităților identificate în cursul acțiunilor de control au fost constituite ți recuperate integral debite în suma totala de 546.404,45 lei, structurate pe domenii de asistență medicală astfel:
  • furnizori din asistența medicală primară 81.786,60 lei;
  • ambulatoriul de specialitate clinic 24.410,82 lei;
  • ambulatoriul de specialitate paraclinic 86.181,74 lei ;
  • asistența medicală spitalicească 314.589,02 lei;
  • asistența medicală de recuperare-reabilitare 1.120,27 lei;
  • furnizori de medicamente 12.294,83 lei;
  • dispozitive medicale 26.021,17 lei .
              Al doilea punct de pe ordinea de zi privind revalorizarea învățământului profesional și tehnic, a fost prezentat de către doamna Marcela Dărămuș, inspector școlar general – Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba.
La nivelul județului Alba, printr-o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării profesionale continue, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii conform Strategiei educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, ponderea învățământului tehnic și profesional a crescut  la o pondere de 53,70%  faţă de 50,60% clase realizate în anul şcolar 2017-2018.
               Strategia, pe termen mediu și lung, a Inspectoratului Școlar Județean Alba pentru întărirea învățământului tehnic și profesional din județ vizează următoarele obiective: armonizarea standardelor, procedurilor şi practicilor universitare româneşti cu cele existente în statele membre ale UE precum și  reducerea duratei de acomodare la angajatori a absolvenţilor deveniţi angajaţi; implicarea partenerilor educației în sistemul calităţii; procedurile de lucru să fie elaborate de persoanele direct implicate; acordarea  de sprijin elevilor la învățătură în funcție de nevoile fiecăruia dintre ei; îmbunătăţirea comunicării virtuale, la nivelul unităţii de învățământ; implicarea operatorilor economici în şcolarizarea elevilor.
Pe parcursul celor 3 ani, pregătirea teoretică de specialitate și pregătirea practică, în care sunt implicaţi operatorii economici, deţin o pondere importantă din totalul orelor din planul de învăţământ, astfel: în primul an 40%, în al doilea an 74%, iar în al treilea an, 75%.
                Un demers important pentru corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii este acela în care operatorii economici sunt invitaţi să-şi exprime solicitarea de implicare în şcolarizarea elevilor din învăţământul profesional și dual .
”Este important ca toţi factorii interesați să fie conştienţi că numai printr-o implicare susţinută a companiilor în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic și o colaborare susținută dintre mediul economic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ putem avea rezultate care pot conduce la o dezvoltare economică a județului și a țării.” a precizat subprefectul Monica Popescu.
                 Subprefectul județului Alba, Monica Popescu  a apreciat eforturile pe care Inspectoratul Școlar Județean le face pentru revalorizarea învățământului profesional și tehnic, considerând că îmbunătăţirea comunicării virtuale, la nivelul unităţilor de învățământ este un prim pas pentru adaptarea la cerințele societății în care trăim. Totodată, subprefectul Monica Popescu  a propus stimularea firmelor care angajează absolvenți de școli profesionale, pentru a împiedica migrarea tinerilor și depopularea anumitor zone ale județului.
       
   
Instituția Prefectului – Județul Alba