Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Alba

            Miercuri 30 octombrie 2019, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Dănuț-Emil Hălălai.

            Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: raport cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii și a altor acte normative de dreptul muncii;  informare cu privire la activitatea de executare silită din cadrul Casei Județene de Pensii; diverse.

          Primul punct al ordinii de zi, cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii și a altor acte normative de dreptul muncii, a fost prezentat de către doamna Izabella Ursaleș – inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

         Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba exercită pe teritoriul judeţului Alba activitatea de control a îndeplinirii obligaţiilor legale şi respectarea legislaţiei muncii de către angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum şi alte categorii de angajatori.

          În  perioada ianuarie-septembrie 2019, Corpul de Control Relaţii de Muncă din cadrul ITM Alba, a efectuat un nr. de 1.409 de controale la agenţii economici de pe raza judeţului Alba.

         În această perioadă au fost aplicate un număr de 181 sancţiuni, în cuantum de 1.459.800 lei și anume 97 de amenzi contravenționale și 84 avertismente scrise.

       Totodată, în vederea eradicării muncii nedeclarate, au fost intensificate controalele cu acest obiectiv, fiind organizate acţiuni de control la unitățile care au ca obiect de activitate comerț, construcții, prestări servicii, agricultură. De asemenea au fost efectuate controale în zilele de repaus săptămânal, în cadrul cărora au fost verificate şi aspecte referitoare la respectarea de către angajatori a prevederilor legale referitoare la timpul de lucru, la utilizarea si plata zilierilor.

        În cele 584 de controalele efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Muncă Nedeclarată în perioada ianuarie-septembrie 2019  au fost depistate în lucru, fără forme legale de angajare un număr de 66 persoane, din care 6 femei și 1 tânăr sub 18 ani; pentru aceste abateri s-au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale, respectiv 36 de amenzi în valoare de 1.250.000 lei și 3 avertismente, la un număr de 37 de angajatori.

           Cu această ocazie  au fost constatate un număr de 1.916 deficienţe, fiind dispuse tot atâtea măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate şi pentru intrarea în legalitate.

            În această perioadă s-au înregistrat la ITM Alba, 11  notificări de concediere colectivă, depuse de angajatorii cu sediul sau puncte de lucru pe raza județului Alba. Prin aceste concedieri colective au fost afectați un număr de 697 salariați din judet.

            În primul semestru din acest an, respectiv în perioada 15.04.-31.05.2019, s-a derulat acțiunea de informare și conștientizare a angajatorilor din județul Alba, cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul.

          La acțiunile de informare publică desfășurate au participat 134 de persoane, reprezentanți ai entităților invitate, elevi, studenți și persoane în căutarea unui loc de muncă. Aceste acţiuni s-au desfăşurat la sediul CECCAR Alba, la sediul  Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, la sediul AJOFM Alba şi la sediul ITM Alba. De asemenea, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a transmis comunicate de presă către publicațiile locale prin care a informat entitățile și persoanele interesate despre materialul campaniei precum şi despre organizarea acestor ședințe de informare.

            În perioada de referinţă au fost înregistrate un număr de 300 sesizări, dintre acestea, 85% au fost soluţionate favorabil salariaţilor, iar în 15% din cazuri, petenţii au fost îndrumaţi să se adreseze instanţei de judecată competente sau altor instituţii abilitate.

Problemele sesizate se referă în general la:

 • neplata drepturilor salariale la termenele prevăzute în contractele individuale de muncă, situaţii echivalente cu negarantarea în plată a salariului de bază minim brut pe economie;
 • necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă;
 • neeliberarea adeverinţei necesare înscrierii la şomaj a salariaţilor;
 • neplata îndemnizaţiei de concediu medical;

–    concedieri nelegale  dispuse de angajator;

–    muncă fără forme legale de angajare;

       Indiferent de tipul de control, verificarea efectuată se concretizează prin încheierea unui proces verbal de control, care cuprinde o notă de constatare în care se detaliază aspectele deficitare şi măsurile obligatorii dispuse de inspectorul de muncă, pentru remedierea deficienţelor constatate, cu termene scadente de aducere la îndeplinire; toate acestea sunt introduse în baza de date a ITM Alba fiind monitorizate lunar în privinţa modului de realizare a măsurilor dispuse astfel încât să se asigure o eficienţă maximă a activităţii de control în domeniul relaţiilor de muncă.  După caz , în situaţiile în care sunt constatate încălcări  grave sau repetate ale legislaţiei muncii, se aplică sancţiuni contravenţionale, care în funcţie de gravitatea faptei, constau în avertismente sau  în sancţiuni pecuniare, conform procedurii stabilite prin OUG.nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

       Al doilea punct de pe ordinea de zi, privind activitatea de executare silită din cadrul Casei Județene de Pensii Alba, a fost prezentat de către doamna Mirela Goronea – director executiv adjunct, Casa Județeană  de Pensii Alba.

       În baza Ordinului nr. 2424/1723/2018 emis de Ministerul Finanțelor Publice (Nr. 2.424 din 27 iunie 2018) și Ministerul Muncii și Justiției Sociale (Nr. 1.723 din 29 mai 2018), s-a trecut la inventarierea tuturor debitelor existente în sold din evidența Casei Județene de Pensii Alba, la data de 31.07.2018 și au fost identificate doua situații:

 • Debitele provenite din prestații de asigurări sociale sau alte drepturi prevăzute de legi speciale care se pot recupereaza prin reținere sau compensare din drepturile lunare plătite debitorului prin Casa Județeană de Pensii Alba, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani;
 • În situația în care se constată că recuperarea debitului nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, transmitem titlul executoriu (decizia de debit) organului fiscal central, în vederea punerii în executare silita, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală.

         A fost întocmită documentația și au fost predate la Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale Regionala Brașov un număr de 22 dosare de debite in valoare de 1.213.084 lei a căror titulari sunt persoane din dosarul penal nr. 2230/107/2012, finalizat prin Sentința penală nr. 406/A/26.04.2016 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, pentru care fiecare debitor răspunde în solidar cu ceilalți debitori pentru întreaga suma.

          Pentru debitele a căror recuperare nu se poate face prin reținere sau compensare din drepturile de pensie sau nu se pot recupera în termen general de prescripție de 3 ani, au fost întocmite procese-verbale de predare primire între Casa Județeană de Pensii Alba și Serviciile fiscale din raza de domiciliu a debitorilor și au fost transmise dosarele de executare silita ale acestora.

            În acest caz, au fost transmise în cursul anului 2019 un număr de 54 dosare de executare silită cu sold debite la data predării, în valoare totală de 172.134 lei, către Serviciile Fiscale municipale sau orășenești din subordinea A.N.A.F., pentru care am primit confirmări de preluarea debitelor în evidențele contabile ale organului fiscal, după cum urmează:

 • Serviciul Fiscal Municipal Alba-Iulia – 10 dosare debite;
 • Serviciul Fiscal Municipal Aiud – 13 dosare;
 • Serviciul Fiscal Municipal Blaj – 3 dosare;
 • Serviciul Fiscal Municipal Sebeș – 10 dosare;
 • Serviciul Fiscal Municipal Turda – 1 dosar;
 • Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș – 1 dosar;
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Cîmpeni – 9 dosare;
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Cugir – 3 dosare;
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Zlatna – 4 dosare.

      Pentru dosarele de debit predate, au fost notificați debitorii în cauză cu privire la predarea către Serviciile Fiscale municipale sau orășenești din subordinea A.N.A.F. precum și cu privire la unitatea Trezoreriei statului și conturile în care debitele vor fi achitate.

         La punctul 3, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

        Domnul Gheorghe Naghiu, președintele Confederației Patronatul Român, a vorbit despre importanța dialogului într-o societate democratică. Partenerii sociali, trebuie să-și dea mâna și să lucreze pentru interesul națiunii. În acest sens Confederația Patronatul Român a semnat un protocol de colaborare cu toate confederațiile sindicale reprezentative. Domnia sa consideră că discuțiile tematice, în grupuri de lucru, ar putea rezolva o parte dintre problemele cu care se confruntă angajatorii. Informatizarea serviciilor publice și simplificarea legislației sunt unele dintre propunerile făcute de către domnul Naghiu.

        Prefectul județului Alba, domnul Dănuț-Emil Hălălai, consideră că debirocratizarea sistemului public poate fi o soluție pentru o economie eficientă.

        Instituțiile publice cu atribuții de control trebuie să țină cont de Legea prevenției și să efectueze inițial campanii de informare și îndrumare, abia apoi trecând la acțiuni de control.

        Domnul Ioan Petruț – Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, a adus în discuție o nemulțumire mai veche a sindicatelor și anume modificarea Legii nr. 62/2011  – Legea dialogului social și a Codului Muncii.

        O altă propunere venită din partea dumnealui, a fost aceea ca pedeapsa pentru angajatorii care nu plătesc contribuțiile sociale ale angajaților să fie una de natură penală.

        Domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba, a încurajat partenerii sociali să-și dea mâna pentru interesul cetățeanului, dând asigurări membrilor Comisiei de Dialog Social Alba că Instituția Prefectului – județul Alba va avea în continuare ca obiectiv menținerea climatului de pace socială.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba