Problemele persoanelor vârstnice și cu dizabilități sunt extrem de importante și trebuie să ne preocupe pe toți

        Miercuri 14 februarie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de prefectul Dănuț Emil Hălălai.
        Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost: raport de activitate privind decontarea medicamentelor, dispozitivelor și serviciilor medicale în anul 2017; situația statistică privind evoluția numărului de persoane cu dizabilități la nivelul județului Alba în perioada 01.01.2017-31.12.2017; diverse.
        Membrilor Comitetului le-a fost prezentată modalitatea prin care persoanele cu handicap pot beneficia de evaluare la domiciliu, pentru a fi mediatizată de către reprezentanții asociațiilor de pensionari în comunitățile din care provin.
         La finalul anului trecut,  numărul total de persoane cu dizabilităţi înregistrate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a fost de 16806 persoane. Dintre acestea, 95,87 % (16112 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate) şi 4,12 % (694 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate).
         Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 73.86 % din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi respectiv 12346, dintre care  5520 sunt bărbaţi şi 6826 femei.
         În intervalul 01.01.2017 – 31.12.2017, au fost evaluate în cadrul SECPAH un număr de 10.018 de persoane, din care 9.548 sunt încadrate în grad și tip de handicap.
         La nivel general se constată o scădere a numărului de cereri de evaluare și încadrare în grad de handicap față de anul 2016.
        De asemenea, pe parcursul anului 2017 au fost evaluate la domiciliu un număr de 95 de persoane nedeplasabile în vederea încadrării în grad și tip de handicap.
         Ponderea cea mai mare, în rândul populaţiei încadrate în grad de handicap, la nivelul judeţului Alba, o reprezintă persoanele cu handicap fizic, urmate de persoanele cu handicap somatic, mental, psihic, vizual şi  asociat.
         În baza HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, Casa de Asigurări de Sănătate Alba a plătit furnizorilor cu care a avut încheiate contracte sume după cum urmează:
Nr. crt. Segmentul de asistenta medicala Plăți efectuate in anul 2017

(lei)

1 Medicamente cu și fără contribuție personală 55.310.676
2 Medicamente utilizate in cadrul programelor naționale de sănătate 33.052.678

 

3 Materiale sanitare utilizate in cadrul programelor naționale de sănătate 2.709.520
4 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 16.897.412
5 Dispozitive si echipamente medicale 3.575.342
6 Asistenta medicala primara 30.167.785
7 Asistenta medicala pentru specialitățile clinice 9.393.623
8 Asistenta medicala stomatologica 1.300.000
9 Asistenta medicala pentru specialități paraclinice 7.787.239
10 Asistenta medicala in centre medicale multifuncționale (servicii medicale de recuperare ambulatoriu) 3.167.627
11 Consultații de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat 244.222
12 Asistenta medicala spitaliceasca 122.393.002
13 Îngrijiri la domiciliu 967.000
14 Prestații acordate în baza documentelor internaționale 9.722.656
Prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai a solicitat o mediatizare a drepturilor de care pot beneficia persoanele cu handicap, inclusiv evaluarea la domiciliu, care se realizează în situaţia în care scrisoarea medicală şi ancheta socială justifică faptul că persoana este netransportabilă.
”Trebuie acordată o atenție sporită și programului individual de reabilitare şi integrare socială şi privind orientarea profesională a persoanei cu dizabilități. Instituțiile statului au obligația să lucreze în interesul cetățenilor, problemele persoanelor vârstnice și cu dizabilități sunt extrem de importante și trebuie să ne preocupe pe toți” . a precizat prefectul Dănuț – Emil Hălălai.
Instituția Prefectului – Județul Alba