Minuta ședinței ordinare a Comisiei de Dialog Social Alba

În data de 27 septembrie 2022, cu începere de la ora 10.00, sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba.

Au fost prezenţi: domnul Nicolae Albu, prefectul județului Alba, domnul Corneliu Mureșan, subprefectul județului Alba,  doamna Carmen Benga, inspector superior, Instituția Prefectului – Județul Alba, doamna Izabella Ursaleș, inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, domnul Flaviu Cozuc  – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, domnul Sorin Lazăr –  director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, doamna Laura Simina consilier, Casa de Asigurări de Sănătate Alba,  doamna Cornelia Miclea director executiv, Casa Județeană de Pensii Alba, doamna Delia Angela Gheorghiță – inspector școlar adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Alba, domnul Valeriu Stânea – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, domnul Cosmin Maier – Confederația Patronatul Român, doamna Claudia Sepi – CNSLR Frăția, domnul Ioan Neagu Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical, domnul Sorin Tomescu – Blocul Național Sindical, domnul Barb Valentin – Confederația Sindicatelor Democratice din România.

 

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme:

 

 • Raport privind activitatea desfășurată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, în primele 8 luni ale anului 2022.

          Prezintă: doamna Izabella Ursaleș, inspector șef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;

 • Măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice Covid-19 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020.

      Prezintă: domnul Sorin Lazăr, director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba;

 • Diverse.

 

Primul punct al ordinii de zi – raportul privind activitatea desfășurată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba – a fost prezentat de către doamna Izabella Ursaleș, inspector șef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba.

În conformitate cu acţiunile şi obiectivele stabilite în Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, aprobat de Inspecţia Muncii, pentru anul 2022 şi cu atribuţiile specifice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al I.T.M., conducerea inspectoratului a acţionat constant pentru asigurarea cadrului organizatoric în vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor trasate de către conducerea Inspecţiei Muncii şi a graficelor lunare de control.

Activitatea de  control în domeniul relațiilor de muncă, se desfășoară prin serviciul control relații de muncă, format din 8 inspectori de muncă și prin compartimentul muncă nedeclarată, format din 6 inspectori de muncă,  ce verifică în mod prioritar  folosirea de către angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată, precum și modul de aplicare și respectare a legislației muncii in unitățile din sectorul public și privat de pe raza județului Alba.

În vederea eradicării muncii nedeclarate, au fost intensificate controalele cu acest obiectiv, fiind organizate acţiuni de control la unitățile care au ca obiect de activitate comerț, construcții, prestări servicii, agricultura. De asemenea au fost efectuate controale în zilele de repaus săptămânal,precum si la expirarea duratei  normale de lucru de 8 ore/zi in scopul monitorizării muncii suplimentare  și plătii drepturilor salariale cuvenite, acordării repausului zilnic și săptămânal prevăzut de Codul Muncii.

În ceea ce priveşte activitatea de selecţie şi plasare a  forţei de muncă în străinătate,   s-a stabilit că în prezent o singură societate comercială, înregistrată la  ITM Alba, practică  activitatea de selecţie şi plasare de forţă de muncă în străinătate; în raport de modificările  aduse Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor romani care lucrează în străinătate prin Legea nr.232/2017 și Normele metodologice aprobate prin H.G.337/2017, un singur agent de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate și-a depus documentația necesară înregistrării la ITM Alba, potrivit ultimelor reglementari in materie.

În fiecare lună din acest an, la planificarea prin graficele de control a unităţilor care urmează a fi verificate, printre controalele tematice și inopinate  sunt programate 2 – 3 controale de fond care au ca obiectiv, verificarea modului în care angajatorii aplică prevederile legislaţiei muncii şi a clauzelor din contractele colective de muncă, precum şi realizarea unei analize de ansamblu a activităţii în domeniul relaţiilor de muncă şi al evidenţei muncii, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi conştientizării angajatorului pentru respectarea  legislaţiei muncii.

În primele 8 luni din acest an s-au înregistrat un număr de 214  sesizări şi reclamaţii formulate de către salariaţi, angajatori sau terți, toate fiind verificate și soluționate în termenul legal.

În această perioadă s-au înregistrat la ITM Alba un număr de 4 notificări de concediere colectivă însoțite de proiectele de concediere colectiva,depuse de angajatorii din județul Alba prin care au fost afectați un număr de 54 salariați ca urmare a concedierilor efectuate la expirarea preavizelor legale.

S-a asigurat o monitorizare precisă a deficienţelor şi a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în controalele executate şi urmărirea lor prin controalele ulterioare pentru urmărirea modului de aducere la îndeplinire a acestora, astfel încât să asigurăm eficienţa şi finalitatea scontată a actului de control.

În principal, problemele deficitare reieşite în urma acţiunilor de control efectuate de către inspectorii de muncă,în domeniul relaţiilor de muncă, în acest an, au constat în:

 1. Primirea în lucru a persoanelor fără întocmirea formelor legale de angajare, fără efectuarea examenului medical prealabil ori in afara intervalului orar stipulat in contractele individuale de muncă cu timp parțial, respectiv a personalului a căror contracte de muncă  sunt suspendate in condițiile legii.
 2. Neacordarea în condiţiile legii a unor drepturi salariaţilor (plata orelor suplimentare, repaus săptămânal, plata orelor de noapte, neplata la termenele convenite prin contractele de muncă a salariilor;
 3. Negarantarea în plată a salariului minim pe economie;
 4. Nu s-a iniţiat de către angajator negocierea contractului colectiv de muncă;
 5. Neefectuarea procedurii cercetării disciplinare prealabile şi concedieri abuzive ale unor salariaţi;
 6. Refuzul de a primi şi înregistra demisiile formulate de salariaţi;
 7. Neaducerea la îndeplinire a masurilor obligatorii dispuse în controalele anterioare;
 1. Nu au fost elaborate planuri de formare profesională anexă la contractele colective de muncă;
 2. Neîntocmirea regulamentului intern/acesta nu conţine categoriile de dispoziţii prevăzute de lege;
 3. Refuzul unor angajatori de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele solicitate ori de a se supune controlului;
 4. Neînfiinţarea dosarelor de personal/dosarele de personal nu conţin actele necesare; necomunicarea unui exemplar al contractului de muncă către salariatul indreptățit;
 5. Necompensarea în bani la încetarea activităţii, a concediilor de odihnă neefectuate;
 6. Netransmiterea in termenul legal la ITM a registrului general de evidenţă al salariaţilor în format electronic, sau după caz a modificărilor intervenite;
 7. Refuzul eliberării la cererea salariaţilor, a unor adeverinţe care le atestă calitatea de salariat, a celor necesare înscrierii la şomaj, ş.a.
 8. În contractele individuale de muncă nu au fost stipulate clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului.

În privinţa evidenţei activităţii prestate de către zilieri, deficienţele constatate au vizat :

 • netransmiterea în termenul legal a datei de începere a activității de către zilieri în aplicația electronică de gestionare a zilierilor;

Principalele deficienţe de completare a registrelor electronice de evidenţă a zilierilor, constatate de funcţionarii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au fost :

– înscrierea greşită a codurilor numerice personale, a numelui şi prenumelui şi a documentelor de identitate ale zilierilor ;

– necompletarea unor rubrici  ale registrului  (locul de desfăşurare a activității) ;

– plata zilierilor sub nivelul minim prevăzut de lege.

Activitatea ITM Alba, în domeniul relaţiilor de muncă a fost planificată şi efectuată în scopul aducerii la îndeplinire a tuturor acţiunilor din Programul -Cadru de Acţiuni pe anul 2022, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii Bucureşti, fiind organizate si derulate în teritoriu acțiunile de tip campanie dispuse de către Inspecția Muncii, în domenii de activitate precum fabricarea de confecții,textile, încălțăminte, pielărie și marochinărie, construcțiile, service auto și spălătorii auto, restaurante, terase și baruri, case de pariuri si jocuri de noroc, prestări-servicii, exploatarea nisipului și a pietrișului, agenți de munca temporară și de plasare a forței de muncă în străinătate, verificarea respectării prevederilor legale privind timpul de muncă si de odihnă, repausul zilnic și săptămânal precum și plata orelor prestate in zilele de repaus săptămânal ori  a celor suplimentare.

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin H.G nr. 488/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Inspecţiei Muncii și prin Legea nr.62/2011, în anul 2022, în evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au fost înregistrate un număr de 80 contracte colective de muncă și un număr de 21 acte adiționale la contractele colective de muncă.

Pentru transmitere on-line a registrului electronic al salariaților, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat în perioada 01.01.2022-31.08.2022 un număr de 879 parole pentru accesarea portalului Inspecției Muncii. De asemenea, în aceeaşi perioadă,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a primit pe ghișeu și transmis în baza de date, un număr de 763 registrele electronice ale salariaţilor depuse de angajatori.

Având în vedere atribuțiile stabilite prin H.G.nr.905/2017, în anul 2022  Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat un număr de 481 extrase Revisal solicitate de persoane fizice; extrasele au fost eliberate cu respectarea prevederilor Ordinului 826/2014, respectiv cu plata tarifului datorat pentru prestarea acestui serviciu.  În aceeași perioadă am răspuns unui număr de 679 cereri prin care au fost furnizate informații din baza de date Revisal(inclusiv lista contractelor individuale de munca pentru refacerea bazei de date de către angajatori).

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin OUG nr. 42/2013, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a verificat în baza de date gestionată de Inspecția Muncii, persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, pe baza listelor nominale transmise lunar de către Agenţia Județeana pentru Plăți și Inspecție Socială Alba. În anul 2022 au fost verificate un număr de 30.473 persoane nominalizate în listele comunicate de A.J.P.I.S Alba, căreia i-au fost comunicate și informațiile privind cele 239 persoane care au fost identificate în baza de date, ca având contracte individuale de muncă active.

Urmare intrării în vigoare a Ordinului nr.1140/2020, evidența zilierilor se conduce exclusiv cu ajutorul registrului electronic de evidența a zilierilor. Pentru transmiterea registrului electronic al zilierilor, în perioada 01.01.2022-31.08.2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a eliberat beneficiarilor un număr de 17 parole. Eliberarea parolelor s-a făcut pe baza cererilor scrise formulate de beneficiari, conform metodologiei aprobata prin Ordinul nr.1140/2020.

În baza prevederilor H.G. nr. 905/2017 și ale Ordinului M.M.F.P.S nr.1918/2011,privind obligaţia angajatorilor de a informa inspectoratele teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestării servicii privind completarea şi transmiterea registrului electronic a salariaţilor, în evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, în perioada 01.01.2022-31.08.2022, au fost înregistrate un număr de 220 notificări privind încheierea contractelor de prestării servicii şi un număr de 33 notificări privind rezilierea acestor contracte.

Înregistrarea acestor prestatori se face pe baza documentelor pe care angajatorii le depun în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1918/2011, prin introducerea lor în aplicația informatică Columbo.

În perioada 01.01.2022-31.08.2022, compartimentul contracte colective de muncă monitorizare relații de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, potrivit atribuțiilor stabilite prin legii speciale (Legea nr.62/2011, Lege nr.279/2005,  Legea nr.335/2013, Ordinul nr.826/2014) a desfășurat și următoarele activității:

– eliberarea unei dovezi de depunere a dosarului pentru obținerea  reprezentativității de către sindicat;

– certificarea numărului de salariați, pentru un număr 28 de angajatori, în vederea obținerii reprezentativității de către patronate;

– înregistrarea unui număr de 26 contracte de ucenicie, depuse de angajatorii care au organizat formare profesională prin ucenicia la locul de muncă;

– eliberarea unui număr de 133 adeverințe de vechime în muncă, pe baza actelor privind raporturile de muncă ale salariaților aflate în arhiva inspectoratului;

– predarea unui număr de 21 carnete de munca titularilor acestora sau împuterniciților lor;

– deservirea zilnică a ghișeului de relații cu publicul din cadrul inspectoratului, furnizând informațiile solicitate de persoanele fizice care s-au prezentat la sediul  Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba

Numărul total al controalelor efectuate in cele 8 luni, de către inspectorii de muncă din cadrul corpului de control SSM a fost de 842, cu o medie de 106 controale pe luna si o medie de 11,7 controale/luna/inspector.

Procentul de realizare a controalelor planificate la început de luna, pentru aceasta perioada, a fost de 87%.

Neatingerea numărului de controale planificate la începutul fiecărei luni s-a datorat cercetării evenimentelor care intră în sfera de competență a inspectorilor de muncă și a verificării, în vederea avizării, a dosarelor de cercetare a accidentelor cu incapacitate temporara de munca, dosare întocmite de către comisiile de cercetare din cadrul angajatorilor.

Fondul total de timp disponibil al inspectorilor de muncă din cadrul serviciului a fost in perioada ianuarie-august 2022, de 1537 zile lucrătoare.

Din acesta, timpul efectiv afectat activităților specifice de securitate și sănătate în muncă a fost de 1388 zile, iar 126 au fost zile de concedii de odihnă si 23 zile de concedii medicale.

În perioada analizată, au fost efectuate controale la  842 angajatori.

În timpul acestor controale au fost constatate 1555 abateri de la legislaţia specifică în domeniul ssm si au fost dispuse tot atâtea măsuri de intrare în legalitate, cu termene precise de realizare a acestora.

Media numărului de neconformități/proces verbal de control a fost de 1,85.

Neconformitățile constatate au fost atât de natură organizatorică cât si de natură tehnică.

In perioada analizata, urmare controalelor efectuate și inclusiv a cercetării evenimentelor din sfera de competență, au fost sancționați 558 angajatori, fiind aplicate 913 sancțiuni contravenționale, astfel:

 • 888 avertismente
 • 25 amenzi pecuniare

Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 100.500 lei.

În aceasta perioada au fost comunicate de către angajatori, la Inspectoratul Teritorial de Munca Alba, un număr de 92 evenimente.

Dintre acestea, 5 (cinci) evenimente au fost comunicate de către ITM Alba către Inspecția Muncii București, fiind vorba un accident mortal, doua accidente cu invaliditate și doua accidente colective, care intrau în sfera de competență a inspectorilor de muncă privind cercetarea.

Până la aceasta data, din cele 87 de evenimente pentru care cercetarea a fost efectuată de către comisiile întrunite în cadrul unității unde s-au produs evenimentele, așa cum prevede legislația specifică privind cercetarea accidentelor care au avut ca urmare incapacitate temporara de munca, pentru 73 evenimente cercetarea a fost finalizata si dosarele au fost avizate de către ITM Alba.

Celelalte 14 evenimente sunt încă în faza de cercetare, o parte în termenul permis de legislație privind finalizarea dosarelor de cercetare, o parte au fost respinse de către inspectorii de muncă pentru refacere, iar pentru o parte au fost solicitate și aprobate de către ITM Alba, prelungirea termenelor de finalizare, din diverse motive

Situația punctuală a celor 5 dosare de cercetare, comunicate la Inspecția Muncii și întocmite de ITM Alba în primele 8 luni ale anului 2022, este următoarea:

 • 4 (patru) dosare au fost finalizate și avizate de către Inspecția Muncii București, pentru doua dintre acestea fiind confirmat caracterul de accident de muncă cu invaliditate și pentru două caracterul de accident de munca colectiv cu cate 4 victime fiecare, toate cu incapacitate temporara de munca.
 • un accident este încă în curs de cercetare.

Până la această dată la nivelul județului Alba sunt înregistrați 40 de persoane accidentate. Pentru ceilalți, pana la nivelul de 73 de dosare avizate, s-au stabilit fie caracterul in afara muncii (7 accidentați), fie caracterul de accident ușor sub trei zile calendaristice de incapacitate temporara de munca (9 accidentați), iar 17 accidentați pentru care s-a stabilit caracterul de accident de munca, au fost înregistrați în alt județ, unde angajatorul își are sediul social.

     Al doilea punct de pe ordinea de zi măsurile active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice Covid-19 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2020 – a fost prezentat de către domnul Sorin Lazăr, director executiv adjunct, Agenția Județeană pentru      Ocuparea Forței de Muncă Alba.

Măsurile prevăzute a se implementa prin Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2022au în vedere ambele segmente ale pieţei muncii şi constau în:

Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai greu pe piaţa muncii: tineri NEET, şomeri de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinți unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată, persoane care mai au 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, absolvenţi de învăţământ şi absolvenţi cu dizabilităţi, corelată cu consiliere profesională adecvată în rândul tinerilor, persoanelor cu handicap;

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţământ

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, o sumă în cuantum de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni.

Angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.                                               

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru tinerii NEET

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, tineri NEET primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

Tânăr NEET – persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională.

Pentru acordarea drepturilor, se impune ca angajatorii să încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,  în termen de 12 luni de la angajării persoanelor, o convenţie.

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomerii de lungă durată

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri de lungă durată primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

Şomer de lungă durată – persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

Pentru acordarea drepturilor, se impune ca angajatorii să încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în termen de 12 luni de la angajării persoanelor, o convenție.

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru persoane cu handicap

Angajatorii care în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană cu handicap, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Această sumă se acordă şi în situaţia în care, în perioada de acordare a subvenţiei,  persoanele cu handicap subvenţionate nu mai au statut de persoană cu handicap.

Pentru acordarea drepturilor, se impune ca angajatorii să încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,  în termen de 12 luni de la angajării persoanelor, o convenţie.

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomerii care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

Prin părinte unic susţinător al familiei monoparentale se înţelege persoana singură, definită în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin Legea nr.41/2004. (art.59 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.174/2002).

Pentru acordarea drepturilor, se impune ca angajatorii să încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,  o convenţie.

Subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomerii peste 45 de ani

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani primesc lunar, de la data încheierii convenţiei, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

Pentru acordarea drepturilor, se impune ca angajatorii să încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,  în termen de 12 luni de la angajării persoanelor, o convenţie conform.

Măsuri active pentru stimularea ocupării forţei de muncă  a persoanelor aflate în evidenţa Agenţiei

 Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba

Măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă se adresează, şomerilor înregistraţi, inclusiv celor care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj pentru a dobândi statutul de persoană ocupată.

Acordarea de prime șomerilor care se încadrează în muncă

 • Acordarea de prime de activare – Şomerii înregistraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pe o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior înregistrării în baza de date a agenţiei pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei. Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare (mobilitate).
 • Completarea veniturilor salariale – Persoanele care se angajează pentru program normal de lucru în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj beneficiază, din momentul angajării şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să fie indemnizate, de o sumă lunară, neimpozabilă, reprezentând 30% din indemnizaţia de şomaj.
 • Prima de inserţie – Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 525,5 lei).

Stimularea mobilităţii forţei de muncă – acordarea de prime de mobilitate inclusiv șomerilor de lungă durată (prima de încadrare, prima de instalare şi prima de relocare), astfel:

 • Prima de încadrare – Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Prima de încadrare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate (H.G.903/2016 care se aprobă și se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice), indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

 • Prima de instalare – se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

 1. a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința, și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% din cuantumul stabilit, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare);
 2. b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
 3. c) în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;

Dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, șomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de:

– 3.500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);

– 6.500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Persoanele care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc prima de instalare într-o singură tranșă la data instalării.

         Prima de instalare se acordă persoanelor care:

 1. a) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
 2. b) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
 3. c) au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

Prima de relocare – se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de relocare este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei și se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute mai sus.

Prima de relocare prevăzută se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

 

La punctul 3, diverse, au avut loc discuții libere cu privire la materialele prezentate, precum și alte subiecte de larg interes.

        Domnul prefect, Nicolae Albu, a apreciat materialele prezentate în cadrul Comisiei încurajând instituțiile publice să-și mediatizeze activitatea pentru a putea fi cunoscută de către toți cetățenii județului.

        În acest sens, a recomandat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba organizarea unor campanii de informare și promovare a măsurilor active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor.

          AJOFM Alba ar trebui să-și promoveze toate facilitățile privind stimularea forței de muncă  prin acțiuni și deplasări în teritoriu, colaborarea cu unitățile administrativ teritoriale este una esențială.

         Organizarea unor târguri de promovare a locurilor de muncă și implicarea angajatorilor în acest proiect, este un model de bună practică, care poate fi din nou fructificat.

          Domnul Cosmin Maier – Confederația Patronatul Român – filiala Alba, a propus organizarea unei campanii de promovare în care să fie implicate și unitățile de învățământ, pentru a facilita accesul absolvenților pe piața forței de muncă, precum și consilierea vocațională a acestora.

          Doamna Delia Angela Gheorghiță – inspector școlar adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Alba a fost de acord cu această colaborare între școală și mediul de afaceri, așteptând propunerea concretă a domnului Maier.

          Domnul Valeriu Stânea – președintele Confederației Naționale a Patronatului Român – filiala Alba, a supus atenției membrilor Comisiei și situația persoanelor care nu au un loc de muncă și nu se află în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă.

         Domnul Ioan Neagu – președintele filialei Alba a Confederaţiei Naţional Sindicale Cartel Alfa, ne-a relatat că la nivelul S.C. Uzina Mecanică Cugir sunt elevi care fac practică, dar foarte puțini doresc să rămână, un motiv fiind acela a salarizării scăzute.

         Domnul Sorin Tomescu – președintele Sindicatului Liber SC Cugir SA, afiliat la Blocul Național Sindical, a precizat că la S.C. Uzina Mecanică Cugir există un centru de formare profesională, care oferă diplome autorizate, tinerilor interesați să se califice într-o meserie.

        Probleme mari întâmpină S.C. Uzina Mecanică Cugir din cauza prețurilor deosebit de mari la energie, liderul de sindicat domnul Ioan Neagu se teme chiar de o posibilă închidere a unității.

        Prefectul județului a recomandat liderilor de sindicat să informeze Guvernul României despre această problemă și prin comisiile interministeriale din care fac parte.

         Domnul Stelian Stanciu – Blocul Național Sindical ne-a relatat că și industria de porțelan din județ se confruntă cu mari probleme din cauza prețurilor la energie și a concurenței cu fabricanții din China. Promisiunile sunt că se va aplica, și în cazul gazului, un model care să fie extins de la consumatorii casnici spre CET-uri și agenți economici.

      Prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu, a asigurat membrii Comisiei că toate problemele relatate în cadrul ședinței vor fi transmise cu celeritate Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, iar punctual se va încerca rezolvarea tuturor aspectelor dezbătute.

                                                                                                                             

 Alba Iulia, 29 septembrie 2022