Măsuri privind siguranța elevilor în unitățile de învățământ, prezentate în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Alba

Miercuri 25 septembrie a.c. s-a desfășurat la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba, sala ”Mihai Viteazu”, începând cu orele 9,00, ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba, prezidată de subprefectul Mera Nicolae-Gheorghe.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme : Informare privind siguranța elevilor în unitățile de învățământ în anul școlar 2019-2020, în județul Alba; Informare privind activitatea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Alba; Informare privind activitatea desfășurată de Garda Forestieră Județeană Alba; Diverse.

Domnul Dăncilă Alexandru, Inspector Școlar General Adjunct a expus situația privind pregătirea unităților de învățământ din punct de vedere al siguranței pentru elevi, pentru  anul școlar 2019-2020.  În luna august a.c. a fost desfășurată de către o comisie mixtă, compusă din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar și Instituției Prefectului, o acțiune de verificare a condițiilor pe care le îndeplinesc unitățile de învățământ pentru începerea anului școlar 2019-2020. În luna septembrie a.c. ISJ Alba a verificat modul în care sunt asigurate transportul pentru elevi și paza incintei unităților de învățământ în unitățile administrative din județ. Pentru  481 unități de învățământ este asigurat transportul elevilor cu microbuse, din mediul rural în mediul rural sunt transportați 4418 elevi, iar din mediul rural în mediul urban sunt transportați un număr de 2751 elevi. Numărul total al elevilor înscriși în toate formele de învățământ, preșcolar, gimnazial, liceal este de  aproximativ 47 000 elevi. Paza unităților de învățământ este asigurată în 14 unități de învățământ de firme private, în 53 unități de către personalul școlar, în 8 unități de către unitățile administrativ teritoriale, iar  229 unități școlare nu au amplasate camere de luat vederi și  nicio altă formă de pază.

În toate școlile au fost făcute lucrări de igienizare, reparații, dezinsecție  și deratizare. Lucrările de reparații curente s-au desfășurat în funcție de nevoile identificate, asigurându-se astfel un climat favorabil de desfășurare a activității didactice în fiecare unitate de învățământ. În unele școli, lucrările de reabilitate, reparații exterioare sunt în derulare, astfel  :  Liceul ,,Corneliu Medrea,, Zlatna și  Colegiul Economic ,, D.P. Marțian”, Alba- Iulia se află în proces de reabilitare prin proiecte finanțate prin PNDL; la Colegiul Tehnic ,, Apulum” Alba, la una dintre clădirile unității de învățământ se derulează investiții de reabilitare exterioară (înlocuire șarpantă) ; la Școala Gimnazială Almașu-Mare au fost achiziționate materialele necesare pentru înlocuirea acoperișului executarea lucrărilor urmând a se desfășura în weekenduri. Lucrări de investiţii sunt în derulare : la Colegiul Naţional ”IM Clain” Blaj ( amenajarea curtii si a terenurilor), investiţie făcută de către primărie; la Școala Primară BOBĂREȘTI și la GPN-PONOREL (lucrări de investiții în vederea obținerii autorizației sanitare); Sunt în desfășurare lucrări de reabilitare la internatul  Șc. Gim.  AVRAM IANCU; Sunt în desfășurare lucrări de reabilitare la Șc. Primară  Luminești; la GPP Nr.10 s-au realizat lucrări de reamenajare a spațiului în vederea înființării unei grupe în alternativă educațională Waldorf.

Domnului Florea Mihai Septimiu, director al OSPA Alba  a prezentat un raport privind activitatea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Alba.Compartimentul Pedologie a efectuat 14 studii pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol definitiv sau temporar, din care : 5 studii temporare cu suprafața de 55.659,54mp, 9 studii definitive cu suprafața de 19.299 mp, 19 studii pentru stabilirea clasei de calitate a terenului pentru studii PUZ și PUG cu suprafața totală de 2.525.73297 mp, 5 studii pentru redarea terenului cu circuitul agricol cu suprafața de 46.098 mp, studii pedologice pentru amenajamente pastorale pentru comunele Vidra, Avram Iancu, Sohodol, Șpring, Hopârta, Sălciua, Baia de Arieș, Ocna Mureș, Rădești, Valea Lungă.

Compartimenul Agrochimie a efectuat studii agrochimice pentru amenajamentele pastorale pentru comunele Vidra, Avram Iancu, Sohodol, Șpring, Hopârta, Sălciua, Baia de Arieș, Ocna Mureș, Rădești, Valea Lungă; studii cartare inițială și finală pentru SC Crama Țelna, SC Riviera Blaj, SC VINAIUD SA; recomandări de fertilizare pentru diferite culturi și diverși beneficiari; un studiu pentru stabilirea potențialului agricol al terenului la Noșlac – pentru cultura de legume.

Compartimenul Laborator a efectuat analize de sol pentru toate studiile efectuate precum și pentru diverși beneficiari. De la începutul anului până în prezent au fost efectuate un număr de 367 probe de sol cu un număr de 1835 analize fizice și chimice pentru diverși beneficiari  și un număr de 12896 analize pentru studiile de amenajări pastorale.

Compartimenul Cartografie a efectuat hărți și cartograme pentru toate studiile efectuate  în Compartimentele Pedologie și Agrochimie.

Domnul Crișan Petru, Șef birou, Garda Forestieră Județeană Alba a expus o informare privind activitatea instituției pe care o reprezintă. Activitățile principale de implementare în domeniul silvic desfășurate de către G.F.J. Alba în perioada de referință, au constat în: asigurarea de consultanță şi asistență de specialitate ocoalelor silvice, operatorilor economici cu obiect de activitate în domeniul forestier, persoanelor fizice și juridice deținătoare cu titluri legale de fond forestier (20  acțiuni); verificarea și propunerea spre avizare în condițiile stabilite legislația în vigoare a actelor de punere în valoare de produse accidentale constituite în suprafețe forestiere proprietate privată a persoanelor fizice și juridice (25 verificări);Verificarea documentațiilor și eliberarea conform atribuțiilor legale a acordurilor de distribuire și utilizarea a documentelor cu regim special operatorilor economici cu obiect de activitate în domeniul forestier de pe raza județului Alba (316  acorduri);Verificări și înregistrarea  contractelor de administrare / servicii silvice,( 288 verificări); Importul fişierelor raportărilor lunare SUMAL, transmise de operatorii economici care desfăşoară activități cu materiale lemnoase, în serverul central SUMAL (3058 importuri fișiere); Verificări conform O.M. nr.530/2019  privind aprobarea Metodologiei  de stabilire a ocolului silvic nominalizat şi a Procedurii  de preluare în pază a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice(153 verificări); Managementul, monitorizarea și recepția lucrărilor de întreținere a plantațiilor din perimetrele de ameliorare constituite pe raza județului Alba ( Perimetrul de reconstrucție ecologică Lazuri – Aiud și Perimetrul de reconstrucție ecologică Lunca Mureș) – (6 recepții și 12 verificări);Verificarea, soluţionarea şi acordarea de suport tehnic şi legislativ cu privire la modul de raportare în SUMAL şi a erorilor de raportare de care se fac responsabili operatorii economici (44 verificări);Verificarea documentațiilor depuse și întocmirea deconturilor privind ajutoarele de stat pentru servicii silvice acordate proprietarilor de păduri cu suprafete < 30 ha, conform HG 864/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha (au fost verificate documentații depuse de către 10 ocoale silvice pentru 330 de proprietari persoane fizice și juridice ); Participări în comisii de evaluare a pagubelor produse de fauna de interes cinegetic (pagube agricole și pagube produse la animale domestice – 119); Centralizarea și raportarea cotelor de recoltă specia mistreț (24 raportări);Transmiterea tarifelor de gestionare a fondurilor de vânătoare la UAT – uri în vederea facturării (54 acțiuni);Verificări privind ocuparea fondului forestier, scoateri din fondul forestier temporare sau definitive (2 acțiuni);Verificări privind amenajarea pădurilor, conferințe de amenajare (20 acțiuni).

În urma verificărilor efectuate până la data de 01.09.2019, privind controalele la operatori economice și la ocoale silvice, au fost aplicate un număr de 72 de sancțiuni contravenționale cu o valoare totală a amenzilor de 257.000 lei fiind luate totodată, după caz, și măsuri complementare de confiscare a materialelor lemnoase. A fost confiscată fizic o cantitate totală de 4.118,73 mc materiale lemnoase, din care, pe sortimente: lemn lucru – 4.082,73 mc, lemn foc 34 mc și 2 mc cherestea. De asemenea, a fost confiscată contravaloric cantitatea totală de 826,824 mc materiale lemnoase, din care, pe sortimente: lemn lucru – 821,824 mc și cherestea – 14 mc, având o valoare totală  de  187.831, 427 lei.

 Au fost constatate un număr de 6 fapte de natură infracțională în domeniu silvic, în special pentru tăieri ilegale de arbori, fiind astfel constatat un volum total tăiat prin săvârșirea de infracțiuni de 2.060 mc cu o valoare aferentă a pagubelor de 1.782.954 lei. Pentru aceste fapte au fost sesizate parchetele de pe lângă judecătoriile competente pentru dispunerea de cercetări specifice. În domeniul cinegetic au fost desfășurate  5 verificări privind respectarea regimului de eliberare a autorizațiilor de vânătoare. În primul semestru al anului 2019, Garda Forestieră Județeană Alba a verificat un număr de 15 sesizări.

La finalul prezentării domnul Mera Nicolae-Gheorghe, Subprefectul Judeţului Alba, a avut o intervenție în care a arătat că trebuie acordată o atențe deosebită modului în care sunt gestionate fondurile cinegetice și sunt protejate culturile agricole de distrugerile provocate de animalele sălbatice. A fost discutată procedura privind acordarea de despăgubiri agricultorilor a căror culturi au fost afectate de mistreți și necesitatea de a fi propuse anumite modificări legislative.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi au fost discutate alte probleme privind managementul serviciilor publice deconcentrate și realizarea obiectivelor Programului de guvernare.

Instituția Prefectului – Județul Alba