Măsuri privind protecția și asistența socială în județul Alba

Joi 30 ianuarie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sala Mihai Viteazul din sediul Instituției Prefectului – județul Alba, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, prezidată de prefectul Nicolae Albu.

Ordinea de zi a şedinţei a cuprins următoarele teme: analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2019; informare privind stadiul realizării programului de ocupare a forței de muncă pentru anul 2019 și măsurile prevăzute a se implementa în anul 2020; prezentarea tematicilor şedinţelor Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2020; prezentarea proiectului VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță; diverse.

Primul punct al ordinii de zi, cu privire la analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2019, a fost prezentat de către domnul Flaviu Cozuc – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba.

În anul 2019, în urma solicitărilor care au fost transmise către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, direct de titulari ai beneficiilor de asistenţă socială sau de către primării, s-a asigurat stabilirea dreptului în vederea asigurării plăţii şi punerea în plată, pentru următoarele beneficii de asistenţă socială:

Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată şi a H.G nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr  mediu  de  58.339  beneficiari, din care:

– alocaţia de stat pentru copii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani, pentru un număr de 5.422 beneficiari. Cuantumul alocaţiei pentru copiii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani, pentru copilul cu handicap este de 300 lei/ lunar;

– alocaţia de stat pentru un număr de 51.704 beneficiari; cuantumul alocației de stat este de 150  lei/lunar;

– alocaţia de stat pentru copiii încadraţi într-un grad de handicap, cuantum 300 lei/lună pentru un număr de 1.213 beneficiari.

Începând cu luna aprilie 2019,în baza Legii 214/2019, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii a fost majorat de la 84 lei la 150 lei, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani (fără handicap) şi 0-2 ani sau 0-18 ani pentru copiii încadraţi într-un grad de handicap, de la 200  lei la 300 lei .

Suma plătită cu titlu de alocaţie de stat a fost, în anul 2019 de 103.628.662 lei.

        Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru

susţinerea familiei republicată, pentru un număr mediu lunar de 2.738 beneficiari, suma plătită cu

acest titlu fiind de 5.570.141  lei.

          Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare s-a acordat pentru un număr de 872 beneficiari, pentru care s-a plătit, în anul 2019, suma de 6.826.800 lei.

        Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 

s-a acordat pentru un număr de 36 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 209.232

lei.

          În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-au acordat un număr de 3.533 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă, suma de 76.271.242 lei şi 1.520 stimulente, în valoare totală de  11.633.261 lei.

         Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 3.729 de beneficiari, pentru care, în anul 2019, s-a plătit suma de 11.235.228  lei.

În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată beneficiază de:

– concediu şi indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 31, alin. 1, lit. a, b, c, pentru un număr lunar de 275 beneficiari;

– sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată, care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. c, pentru un număr lunar de 1 beneficiari;

– sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. c, pentru un număr de 4 beneficiari;

– sprijin lunar, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. d, pentru un număr lunar de 0 beneficiari;

– sprijin lunar, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. d,  pentru un număr lunar de 11 beneficiari;

– sprijin lunar acordat  persoanei cu handicap pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 0 şi 2 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 32, alin. 2, pentru un număr de 15 beneficiari;

– sprijin lunar  acordat persoanei cu handicap, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 2 şi 7 ani, acordat în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 32, alin. 2, pentru un număr de 103 beneficiari;

Suma  achitată cu acest titlu până la data de 31.12.2019, a fost de 4.263.642 lei.

         Indemnizaţia de acomodare, prevăzută de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, s-a acordat în  anul 2019, pentru un număr mediu lunar de 7 beneficiari, suma plătită cu acest titlu fiind de 132.284  lei.

        Plata indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav în perioada ianuarie – decembrie 2019, s-a efectuat pentru un număr mediu de 17.816 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 89.791.218 lei.

         Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică s-a făcut pentru un număr de 1.118 beneficiari pentru care s-a plătit în anul 2019 suma de 781.151 lei. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne s-a făcut pentru un număr de 1.523 beneficiari pentru care s-a plătit în anul 2019  suma de 276.047 lei.

Începând cu luna decembrie 2018, au fost demarate procedurile de preluare a acestor plăţi de la DGASPC Alba, urmând ca de la 01.01.2019, plata drepturilor a fost efectuată de către AJPIS  Alba.

Asociaţia AS 2001 Alba Iulia şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj, a beneficiat de subvenţii de la bugetul de stat, acordate în baza Legii nr. 34/1998 pentru un număr de 223 beneficiari lunar, pentru care s-a plătit suma de 263.403 lei.

În anul 2019, ca urmare a fenomenelor meteorologice din data de 01.06.2019, când au fost afectate un număr de 3 comune, Pianu de Sus, Săliştea şi Săsciori, au fost transmise situaţiile centralizate la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru un număr de 311 persoane singure sau familii, care să beneficieze de ajutoare de urgenţă în cuantum de 1.500, 2.000 sau 3.000, în funcţie de gradul de afectare al locuinţei, aşa cum a fost menţionat în Procesul verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor emis de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, conform  prevederilor HG 365/03.06.2019.

Astfel au beneficiat de ajutoare de urgenţă un număr de 309 familii sau persoane singure pentru care s-a plătit suma de 556.000 lei.

Au fost acordate, în baza Legii 416/2001 şi un număr de 8 ajutoare de urgenţă, pentru familii sau persoane a căror locuinţă a fost afectată total sau parţial de incendii, sau se află în risc de excluziune şi marginalizare socială, pentru care a fost plătită suma de 45.000 lei.

Totodată, în conformitate cu prevederile HG  nr.1019 din 20 decembrie 2018, privind aprobarea „Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap”, a fost încheiat un protocol, între cele două instituţii, respectiv AJPIS Alba şi DGASPC Alba.

În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2018, a fost instituit contul individual de economii Junior Centenar, pentru toţi copiii.

Printre copiii care au beneficiat de oportunităţile deschiderii acestui cont se numără, conform art. 5 din OUG nr. 104/2018 şi copii ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului, pentru aceştia depunerea anuală minimă de 1.200 lei fiind efectuată din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

În aplicarea prevederilor OUG 104/2018, a fost emis Ordinul comun MFP/MMJS/CNSP nr.99/75/4/2019 potrivit prevederilor căruia se identifică următoarele:

-„copii ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului” sunt copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută de art.62 din Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-„autoritatea tutelară”  este reprezentată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene.(DGASPC Alba)

Astfel, în luna decembrie 2019, în baza situaţiei centralizatoare transmise de către DGASPC Alba, s-a efectuat plata pentru un număr de 888 copii care au avut stabilită o măsură de protecţie, suma plătită  în 1.065.600 lei.

            Al doilea punct de pe ordinea de zi privind stadiul realizării programului de ocupare a forței de muncă pentru anul 2019 și măsurile prevăzute a se implementa în anul 2020, a fost prezentat de către domnul Sorin Lazăr – director executiv adjunct, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba;

 • Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2019, prevede încadrarea în muncă a cel puţin 6350 persoane. Până la data de 31.12.2019 un număr total de 6746 persoane au intrat pe piaţa muncii. Rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă, în anul 2019, se prezintă sintetic, astfel:
 • Medierea muncii

Prin acordarea serviciilor de mediere a muncii s-a realizat ocuparea a 6746 persoane, din care:

– 2949 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă nedeterminată;

– 3797 persoane prin încadrarea pe locuri de muncă vacante pe perioadă determinată.

Numărul persoanelor cuprinse în  serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit a fost de 9558, din care încadrate în muncă 6746 persoane. S-a realizat  încadrarea după prima mediere a muncii pentru2894şomeri.

 • Informare și consiliere profesională

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019  un număr total de 5500 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Stimularea încadrării în muncă  a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 224 absolvenţi prin subvenţionarea locurilor de muncă. Subvenţiile (2250 lei/lună) se operează lunar timp de 12 luni şi se monitorizează lunar timp de 18 luni.

 • Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

Au beneficiat de completarea veniturilor salariale394 şomeri, încadrându-se înainte de expirarea indemnizaţiei pentru şomaj (o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi încadrat).

 • Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, șomeri care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de lungă durată sau tineri NEET

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În perioada ianuarie-decembrie 2019 au fost încadraţi în muncă din această categorie un număr total de 810şomeri.

Prin acordarea de subvenţii angajatorilor(conform Legii nr. 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare) au fost încadrate 597 persoane.

După statutul persoanei înregistrate persoanele încadrate din aceasta categorie pentru care s-au subvenţionat locurile de muncă, se structurează astfel:

 • 498 şomeri neindemnizaţi
 • 99şomeri indemnizaţi
 • Servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri

În cursul anului 2019 pentru 22 persoane au fost acordate servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.

 • Prima de inserţie

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni,beneficiază, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 500 lei).Au fost acordate prime de inserţie unui număr de 22 de persoane.

 • Prima de activare

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1000 lei. În perioada 01.01.- 31.12.2019 au beneficiat de prima de activare 159 persoane.

 • Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare, de instalare,

sau de relocare, după caz. Măsura poate fi o soluţie pentru acoperirea deficitelor de forţă

de muncă din anumite zone, regiuni şi sectoare de activitate.

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă în perioada 01.01.- 31.12.2019 a contribuit la ocuparea a235 persoane, din care:

– 157 persoane prin încadrarea la o la distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă (prima de încadrare) – localități care fac obiectul Planului Național de Mobilitate aprobat prin HG nr. 903/2016;

– 51 persoane prin încadrarea într-o altă localitate la o distanţă mai mare de 50 km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare) localități care fac obiectul Planului Național de Mobilitate aprobat prin HG nr. 903/2016;

 • 27persoane încadrate prin prima de relocare în condițiile legii.

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, (43,40%) din totalul celor care au accesat măsura de mobilitate și cei cu vârsta sub 25 de ani (25,10% din total), beneficiarii acestei măsuri grupându-se după cum urmează:

–  59 persoane au vârsta sub 25 de ani, din care 36 sunt tineri NEET;

–   42 persoane au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani;

–   32 persoane au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani;

– 102 persoane au vârsta peste 45 ani, din care 22 sunt persoane peste 55 de ani.

Din totalul persoanelor ocupate prin această măsură activă 133 sunt bărbaţi şi 102 sunt

femei.

 • Ucenicia la locul de muncă

Până la finele anului 2019 s-au încheiat 237 contracte de ucenicie la nivelul întregului judeţ. Subvenţiile acordate pentru încadrarea ucenicilor se operează timp de 12, 24 respectiv 36 de luni, în funcţie de nivelul de calificare pentru care se organizează programul de ucenicie.

Prin aplicarea Programului 140, special pentru comunităţi cu număr mare de etnici romi, în anul 2019, s-a realizat încadrarea a 172 persoane de etnie romă.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a inclus în Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2019 un Program special pentru elevi şi studenţi, care să sprijine încadrarea pe durată determinată, de maximum 60 zile calendaristice, pe perioada vacanţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007, a elevilor şi studenţilor.

În cursul anului 2019, prin implementarea Programului special pentru elevi şi studenţi, s-au obţinut următoarele rezultate: au fost încadraţi 44 elevi şi studenţi, din care:

 • 38 elevi
 • 6 studenţi

Subvenţiile pentru încadrarea elevilor şi studenţilor se operează timp de maxim trei luni, în perioada vacanţei şcolare.

Realizarea planului judeţean de formare profesională în anul 2019

În perioada ianuarie-decembrie 2019 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 26 programe de formare la care au fost înscrise 526 persoane, din care 468 şomeri, iar 58 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate.

În cursul anului 2019, 196 absolvenţi ai cursurilor de formare profesională au fost încadraţi în muncă (monitorizarea încadrărilor se face 12 luni după absolvirea cursurilor).

În cadrul şedinţelor de consiliere acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, premergătoare serviciilor de formare profesională se are în vedere ca procesul de pregătire profesională să pornească de la analiza nevoilor de formare, cu scopul de a răspunde unor nevoi reale de personal calificat al agenţilor economici.

Pentru anul 2020, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, a estimat încadrarea a 6450 persoane.

Încadrarea în muncă  a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

 • ocuparea a 300 şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului, prin acordarea de alocaţii;
 • încadrarea a 30 de absolvenţi care beneficiază de primă de inserţie;

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, șomeri care mai au 5 ani până la pensie, şomeri de lungă durată sau tineri NEET, absolvenţi de învăţământ.

 • Încadrarea în muncă prin subvenţionarea locului de muncă a unui număr de 755 şomeri peste 45 de ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 • Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET pentru100 persoane;
 • Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă şomeri de lungă durată pentru 10 persoane;
 • Încadrarea în muncă a 100 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi de învăţământ;
 • Încadrarea în muncă prin subvenţionarea locului de muncă a unui număr de 15 şomeri care mai au 5 ani până la pensie;
 • Încadrarea în muncă a 150 persoane de etnie romă;
 • Încadrarea în muncă a100 de șomeri fără drept de indemnizație care beneficiază de prima de activare;
 • Încadrarea în muncă a unui număr de 255 şomeri prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;
 • Încheierea a 5 contracte de solidaritate conform în condiţiile legii;
 • Organizarea a 32 de cursuri de formare profesională, 21 de calificări la care vor participa 741 şomeri;
 • Încadrarea a 450 de şomeri care vor absolvi cursuri de formare profesională;
 • 130 persoane se estimează a fi încadrate în baza Legii uceniciei nr. 279/2005;
 • Încadrarea a 5 absolvenţi prin încheierea de convenţii în baza Legii nr. 335/2013;
 • Încadrarea unui număr de 70 elevi şi 30 studenţi prin subvenţionarea locurilor de muncă conform Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

         La punctul 3, domnul Nelu Fleșer – șef serviciu, Instituţia Prefectului – judeţul Alba a prezentat tematica şedinţelor Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba pe anul 2020.

          La punctul 4, doamna Ioana Henegar  a prezentat proiectul VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba