Măsuri de asistență socială, prezentate în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

Miercuri 23 octombrie a.c., cu începere de la ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului – județul Alba s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Principalele teme dezbătute în cadrul şedinţei au fost: Informare privind acordarea beneficiilor de asistență socială de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba; prezentare”Vârsta a treia, azi’’; Diverse.

Membrilor Comitetului le-au fost prezentate beneficiile de asistență socială acordate de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, pentru a fi mediatizate de către reprezentanții asociațiilor de pensionari în comunitățile din care provin.

Domnul Flaviu Cozuc – directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba a prezentat o informare privind acordarea beneficiilor de asistență socială de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba, în anul 2019.

 • Principalele tipuri de beneficii de asistenţă socială acordate ţintit anumitor categorii de beneficiari sunt următoarele:
 • Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată şi a H.G nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr mediu de 58.546 beneficiari pentru care în anul 2019 s-a plătit suma de 73.262.182 lei.
 • Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată, pentru un număr mediu lunar de 2.805 beneficiari. Suma plătită cu acest titlu a fost de 4.284.867 lei, în perioada ianuarie – septembrie 2019.
 • Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare s-a acordat pentru un număr de 877 beneficiari, pentru care s-a plătit, în cursul lunile ianuarie-septembrie 2019, suma de 5.129.445 lei.
 •  Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un număr de 35  persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 153.792 lei,  până la data de 30.09.2019.
 • În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-au acordat un număr de 3.540 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă, suma de 56.619.519  lei şi 1.539 stimulente, în valoare totală de 8.852.429 lei.
 • Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr mediu lunar de 3.777 de beneficiari, pentru care, în această perioadă, s-a plătit suma de 8.533.392 lei.
 • În baza OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată beneficiază de un număr de mediu lunar de 393 beneficiari, pentru care în perioada ianuarie – septembrie 2019 s-a plătit suma de 3.134.784 lei.
 • Plata indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav în perioada ianuarie – iunie 2019 s-a efectuat pentru un număr mediu de 17.764 beneficiari, pentru care s-a plătit suma de 67.169.143 lei.
 • În perioada ianuarie-septembrie 2019, numărul mediu lunar de beneficiari care au primit indemnizaţie pe perioada  concediului de acomodare pentru copii aflaţi în încredinţare în vederea adopţiei acordată în baza Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, a fost de 7, pentru care s-a plătit suma de 99.545 lei.
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică s-a făcut pentru un număr de 1.113 beneficiari pentru care s-a plătit în anul 2019 suma de 776.745 lei. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne s-a făcut pentru un număr de 221 beneficiari pentru care s-a plătit în 2019  suma de 30.293 lei.
 • În baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea de subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii, de la începutul anului 2019, au beneficiat de acest drept un număr mediu lunar de 220 beneficiari  pentru care s-a plătit de la bugetul de stat suma de 264.295 lei.
 • În anul 2019 se observă o creștere substanțială în ceea ce privește sumele plătite cu titlu de alocație de stat pentru copii, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. Motivul este acela că începând cu luna aprilie 2019, cuantumul alocației de stat pentru copii a fost majorat de la 84 lei/lună la 150 lei /lună, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani și copiii încadrați în grad de handicap în vârstă de până la 18 ani, cuantumul alocației a fost majorat de la 200 lei/lună la 300 lei/lună.

Doamna Mirela Mândroc – director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a prezentat o informare privind Vârsta a treia, azi.

Pentru a îmbunătăți percepția socială a persoanelor vârstnice de către tineri și adulți, considerăm oportună formularea următoarelor propuneri:

 • promovarea pe scară largă a atitudinii pozitive față de vârstnici și formarea unei imagini noi a acestora, definindu-i ca parte activă a populației care concentrează o proporție semnificativă a potențialului socioeconomic și cultural; perceperea vârstnicilor ca parteneri egali, capabili să participe în rezolvarea problemelor care îi privesc;
 • implicarea tuturor actorilor sociali (instituțiile de învățământ, mass-media, societatea civilă etc.) în promovarea tradițiilor și a atmosferei de respect față de generația vârstnicilor, canalizarea energiei și a experienței acesteia într-o direcție constructivă;
 • dezvoltarea programelor școlare și activităților de voluntariat care au drept scop facilitarea comunicării intergeneraționale și sprijinirea tinerei generații pentru a înțelege situația altor generații și a propriului lor viitor. Acest lucru presupune învățarea reciprocă, angajamentul și participarea la mai multe niveluri în școli, familii și comunitate;
 • facilitarea schimbului inter-generațional de resurse și idei pentru sporirea solidarității, înțelegerii și cooperării între generații. Pentru consolidarea aspectelor pozitive ale bătrâneții și ale persoanelor vârstnice trebuie promovat și aplicat dialogul social bazat pe programe comunitare (în școli de-a lungul vieții educative, prin campanii publice, în colaborare cu societatea civilă și cu mass-media ș.a.) cu o viziune echilibrată asupra diferitelor categorii de vârstă ale populației și cu o conștientizare mai profundă a diferențelor de experiență avute de-a lungul vieții;
 • dezvoltarea viziunii corecte a agenților media privind ”vârstnicii”, ”îmbătrânirea populației”, ”bătrânețe”, deoarece mass-media este un actor important în formarea percepțiilor cu privire la vârstă. Se impune favorizarea comunicării pe această temă prin creșterea profesionalismului reprezentanților mass-mediei, stimulând dezvoltarea unor proiecte media relevante;
 • asigurarea accesului la servicii sociale a persoanelor vârstnice expuse riscului de excluziune socială; dezvoltarea serviciilor de zi și de îngrijire la domiciliu și a altor servicii alternative;
 • dezvoltarea rețelei naționale de medici geriatri care să realizeze, alături de asistentul social, evaluarea socio-medicală a persoanelor vârstnice;
 • implicarea autorităților publice locale și a organizațiilor neguvernamentale în sensul dezvoltării unor unități de asistență socială pentru persoanele vârstnice cu fonduri proprii sau în parteneriat public-privat;
 • prelungirea vieții economice active prin aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă adaptate persoanelor vârstnice, o mai bună gestionare a îmbătrânirii și promovarea capacității de muncă de-a lungul întregii vieți active a unei persoane;
 • dezvoltarea centrelor de voluntariat pentru persoanele vârstnice la nivel comunitar, încurajarea activității de voluntariat prin diferite recompense și facilități.

Așadar, îmbătrânirea trebuie abordată ca o perioadă a noilor oportunități, drepturile persoanelor vârstnice trebuie promovate, iar atitudinea negativă, precum și comportamentul discriminatoriu și abuziv față de vârstnici trebuie anihilat. Realizarea acestor obiective este determinată, în mare măsură, de consolidarea eforturilor tuturor actorilor sociali (autoritățile publice centrale și locale, mass-media, biserica, societatea civilă etc.) și coordonarea activităților acestora.  Doar prin cooperarea tuturor actorilor sociali și prin educarea continuă a populației, expunând-o repetat și la diferite niveluri de socializare (de la ciclul preșcolar, școlar, universitar), inclusiv prin mass-media, adevărul despre procesul de îmbătrânire va deveni, firesc, un pilon de stabilitate de care societatea va putea beneficia atât din punct de vedere financiar, cât și social. Numai astfel îmbătrânirea va putea să aibă o imagine pozitivă și să reprezinte o etapă firească a vieții, obligatorie a existenței umane, căreia trebuie să i se asigure o desfășurare demnă, plină de respect, ferită de griji, spre a fi acceptată și valorificată în folosul familiei și al comunității.

Este necesar să ne implicăm pentru îmbunătățirea situației și a percepției persoanelor vârstnice, deoarece ei sunt în prezent părinții și bunicii noștri, sunt dascălii care ne-au format, tinerii de ieri, așa cum și noi, tinerii sau adulții de azi, vom fi vârstnicii de mâine.        

Domnul Olimpiu Turcu – președintele Asociației Pensionarilor Silvici Alba a readus în discuție problemele cu privire la activitatea Casei Județene de Pensii Alba și anume: întârzieri mari privind soluționarea dosarelor de pensii mai ales a cererilor de recalculare. Propunerea domnului Turcu este aceea, ca indiferent de modul în care au fost soluționate cererile, toate persoanele să primească răspuns la solicitarea depusă la Casa Județeană de Pensii Alba, cu respectarea termenelor legale.

Domnul Blaga Vistian – președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir a înmânat diplome de onoare prefectului și subprefectului județului Alba, precum și celorlalți reprezentanți ai instituțiilor publice, cu ocazia zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, pentru participarea activă la acțiunile de întrajutorare, protecție socială și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice. Acestora le-a fost oferit și un exemplar din revista Omenia, revista trimestrială a Federației Naționale „Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România.

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba a fost închisă de către domnul Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba, care a dat asigurări celor prezenți că instituția pe care o reprezintă se va implica în continuare în rezolvarea problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice.

 Este important ca această categorie de populație să fie implicată activ în societate, pentru combaterea stereotipiilor și a excluziunii sociale. În acest fel se vor diminua conflictele intergeneraționale și va avea loc o sporire a nivelului de trai și a calității vieții.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituția Prefectului- Județul Alba