Informări referitoare la controalele desfășurate în perioada Sărbătorilor Pascale precum și la organizarea și desfășurarea Simulării Bacalaureatului și Evaluării Naționale 2019 – prezentate în cadrul ședinței Colegiului Prefectural

Joi, 16 mai a.c., începând cu orele 09.00, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba, sala ”Mihai Viteazu”, s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural al județului Alba.

Ordinea de zi a cuprins următoarele teme: Informare privind organizarea și desfășurarea Simulării Bacalaureatului și  Evaluării Naționale 2019, județul Alba; Informare asupra rezultatelor controalelor desfășurate de către Direcția de Sănătate Publică cu prilejul Sărbătorilor Pascale; Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în perioada Sărbătorilor Pascale; Informare privind rezultatele activității de control din perioada Sărbătorilor Pascale, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului;

Domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba, prezintă ordinea de zi a ședinței și dă cuvântul domnului Dăncilă Alexandru, Inspector școlar general adjunct, care prezintă rezultatele Simulării Bacalaureatului și Evaluării Naționale.

În perioada 11-13 martie 2019, conform OMEN nr. 3185/18.02.2019 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019, s-a desfășurat simularea evaluării naționale la clasele a VII-a și a VIII-a, la disciplinele: limba și literatura română, matematică și limba și literatura maternă pentru minorități. Situaţia   participării   elevilor   la   simularea   evaluării naţionale se prezintă astfel: la Clasa a VII-a – 3160 număr elevi înscriși, iar numărul elevilor prezenți a fost de 2912, reprezentând un procent de 92,15%. La Clasa a VIII-a au fost înscriși  2888 elevi, din care au fost prezenți 2695 (93,32%). Elevii care au absentat au fost absenți motivați, neînregistrându-se situații de refuz participare la simulare sau de exmatriculați. Simularea evaluării s-a realizat în 102 centre de simulare/comunicare (toate unități cu PJ), în 133 unităţi şcolare, din care 102 unităţi şcolare cu personalitate juridică şi 31 unităţi şcolare arondate: 44 unități din mediul urban și 89 unități din mediul rural. Procentul mediilor generale de 5,00 este mai mare la clasa a VII-a decât la clasa a VIII-a, în anul 2019. Analiza comparativă a procentului notelor de 5,00 obținute în ultimii 5 ani ne indică faptul că în anul 2019 procentul este mai mare decât în anii anteriori, cu excepția anului 2017, când este ușor mai mare. Comparând rezultatele obținute la nivelul județului cu media națională la simularea evaluării naționale, se observă că în anul 2019 procentul notelor 5,00 este de 54,92 %, iar media la nivel național este de 53,10%.

Simularea examenului de Bacalaureat a avut ca obiective familiarizarea elevilor din clasele terminale de liceu cu rigorile examenului pe care îl vor susține la finalul învățământului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins, precum și optimizarea pregătirii. Subiectele au fost proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitățile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor s-a realizat în baza unor bareme care asigură unitatea și obiectivitatea evaluării. La Clasa a XI-a media procentului notelor peste 5,00 este de 71,13%. Din analiza rezultatelor obținute s-a observat în anul 2019 o creștere a procentului notelor peste 5 la clasa a XI-a la fiecare probă de examen, față de anul 2018. La Clasa a XII- a media procentului notelor peste 5,00 este de 70,56%. La clasa a XII-a în anul 2019, se observă o creștere a procentului notelor peste 5 la fiecare probă de examen, față de anul 2018, mai puțin la proba Ed).

În urma analizei rezultatelor obținute, la nivelul unităților de învățământ vor fi luate următoarele măsuri: monitorizarea și evaluarea standardelor de învățare și a calității procesului de predare- învățare- evaluare, stabilirea de ținte și obiective realiste de îmbunătățire și oferirea suportului necesar pentru ca acestea să fie atinse; organizarea de către conducerea unității de învățământ, responsabilii catedrelor/ comisiilor metodice, comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a unor activități de consiliere și monitorizare în vederea parcurgerii integrale a materiei la toate disciplinele, conform standardelor naționale de calitate, a adaptării demersului didactic la nevoile elevilor și a realizării unei evaluări ritmice și relevante;stabilirea grupului țintă (pe clase/ discipline de învățământ) și asigurarea unui program de activități remediale/ pregătire suplimentară a elevilor, pe tot parcursul anului, inclusiv la disciplinele prevăzute cu probe la examenele naționale.

În continuarea ședinței, domnul Sinea Alexandru, Director executiv, Direcția de Sănătate Publică, prezintă rezultatele controalelor efectuate cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Au fost  verificate respectarea normelor sanitare prevăzute de următoarele acte normative: Ord. M.S. 119/2014 – privind mediul de viață și de muncă al populației, Ord. M.S. 976/1998 – pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, H.G. 355/2007 și H.G.1169/20011 – privind supravegherea sănătății lucrătorilor, Ord. M.S. 1225/2003 – privind organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului cu privire la însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, H.G. 617/2014 –măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE nr. 528/2012 privind punerea pe piață și utilizarea produselor biocide, Regulamentul UE 1935/2004 privind etichetarea materialelor în contact cu alimente, Regulament UE 10/2010 – declarația de conformitate pentru materialele în contact cu alimentele, Regulament UE 2023/2006- implementarea bunelor practici de fabricație a M.C.A., Legea 458/2002 – privind calitatea apei potabile. Pe parcursul acțiunilor au fost controlate igienico-sanitar un număr total de 44 unități, dintre care : 15  laboratoare cofetărie – patiserie, 8 magazine alimentare și supermarket-uri, 3 depozite produse alimentare  și vinuri, 6 unități fabricare produse din carne, 6 unități fabricare produse din lapte, 3 unități procesare legume și fructe și fabricare conserve, 1 fabrică de bere, 2 unități alimentație publică – restaurante. Neconformități constatate: neefectuarea la zi a operațiilor manuale și mecanice de spălare și dezinfecție a ustensilelor și utilajelor aflate în dotarea unităților verificate, lipsa examinărilor medicale periodice la o parte din angajați,lipsa planificării controlului medical periodic și neraportarea trimestrială la D.S.P. a datelor legate de medicina muncii, lipsa cursurilor de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neconformități privind documentația legată de materialele în contact cu alimentele, lipsa buletinelor de analiză a apei potabile utilizate în procesul de fabricație. Pentru neconformitățile constatate au fost aplicate  un număr total de 16 sancțiuni cu  avertisment conform O.G. 2/2001, după cum urmează: 7 la laboratoare cofetărie – patiserie, 4 la magazine alimentare și supermarket-uri, 1 la depozit vinuri, 1 la unități fabricare produse din carne, 2 la unități fabricare produse din lapte, 1 la o unitate de procesare legume și fructe. Pentru remedierea neconformităților s-au acordat termene și se vor efectua alte verificări.

Domnul Martin Ioan, reprezentant al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care prezintă activitatea desfășurată în perioada Sărbătorilor Pascale. În această perioadă sacrificarea mieilor s-a realizat în 4 abatoare autorizate sanitar-veterinar și în 8 centre de sacrificare a mieilor autorizate provizoriu. Acestea au fost la Ighiu, Cugir, Mirăslău, Mesentea, Aiud, Câmpeni – Alimpam, SC Compil Moțul, Abrud, Sebeș, Ocna Mureș, Alba Iulia, Teiuș. Locația centrelor de sacrificare a fost aprobată de către DSVSA Alba în urma unei analize, ținând cont de: necesitatea respectării masurilor igienico-sanitare privind sacrificarea controlata a mieilor;distanța localității solicitante față de cele mai apropiate puncte de sacrificare miei;specificul etnic si regional cu un cult dezvoltat pentru consumul cărnii de miel în perioada Paștelui Catolic si Ortodox. Pe întreaga perioadă de sacrificare a mieilor la nivelul acestor centre s-a asigurat permanență cu privire la controlul sanitar de specialitate prin intermediul inspectorilor desemnați, prin decizie, din cadrul DSVSA Alba. Totalul privind mieii sacrificați în punctele autorizate sanitar-veterinar a fost de 13542. Echipele mixte de control formate din câte un reprezentant din cadrul serviciilor DSVSA și CSVSAO au verificat, conform tematicii de control, un total de 448 de unități. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 14 avertismente și 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 65.400 lei. Dintre deficiențele identificate şi sancționate, menționăm: Manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare; Nerespectarea legislației în vigoare privind ambalarea și etichetarea produselor alimentare; Transportul de produse alimentare cu mijloace de transport neînregistrate sanitar-veterinar; Depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare; Lipsa documentelor care să ateste trasabilitatea produselor; Personal fără echipament de protecție. În această perioadă nu s-au înregistrat toxiinfecții alimentare.

Domnul Nistor Emil, Comisar șef adjunct, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Alba, prezintă rezultatele activității desfășurate în perioada Sărbătorilor Pascale. În perioada de referință, CJPC ALBA a efectuat acțiuni de verificare a respectării legislației din domeniul protecției consumatorilor pe tematicile ANPC, CRPC Brașov și tematici proprii CJPC ALBA, dar și de cercetare a petițiilor consumatorilor, la 275 operatori economici din județ, cu încheierea de 177 procese verbale de constatare, 98 procese verbale de constatare a contravenției, s-au aplicat 106 sancțiuni (34 amenzi contravenționale în valoare de 119.500 lei și 72 avertismente). Menționăm că în paralel s-au cercetat și cele 215 reclamații înregistrate la CJPC Alba in lunile martie – aprilie 2019 la produse alimentare, produse nealimentare, prestări servicii nealimentare și servicii financiare.

În perioada 08.04. – 26.04.2019, CJPC ALBA a desfășurat o acțiune tematică de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, şi modul de etichetare, prezentare publicitate şi comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale (carne preambalată, ouă, vopsea de ouă, ciocolată şi produse din cacao, tablete şi figurine pe bază de cacao şi grăsimi vegetale, produse de patiserie (cozonac, pască, chec, fursecuri ), vin. Numărul de operatori economici controlați din județ: 30; Număr de operatori economici cu abateri din județ: 7; Cantitatea controlată: 18438 kg; Cantitatea cu deficiențe: 29 kg; Cantitate/valoare oprire temporară de la comercializare: 28 kg/407 lei; Sancțiuni aplicate: 4 amenzi in valoare de 10000 lei si 4 avertismente. Deficiențe constatate au fost: produse din carne preambalate la care producătorul declara un gramaj iar pe eticheta aplicată de magazin este altă cantitate (mai mare cu aproximativ 10 gr); produse din carne cu termenul de valabilitate al produselor depășit; comercializa ouă vrac (24 kg/283 lei) fără a se informa consumatorii despre categoria de calitate, categoria de greutate, o indicație a metodei de creștere a găinilor, data durabilității minimale; neconcordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele din gestiunea stocurilor, care se marchează pe bonurile de casă s-a  constatat la 2 operatori economici (2 amenzi in valoare de 7000 lei); Neindicarea concomitentă, într-o formă neechivocă, uşor de citit, în cazul produselor alimentare preambalate, a preţului de vânzare si a preţului pe unitatea de măsură (3 operatori economici).

La punctul Diverse de pe ordinea de zi au fost discutate alte probleme de actualitate, cum ar fi aspecte privind organizarea și desfășurarea de către APIA a depunerii cererilor unice în cele șapte centre locale.

Domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba, a felicitat instituțiile care au prezentat rapoarte pentru rezultatele obținute și a amintit că pentru venirea Papei în data de 2 iunie trebuie să se asigure ordinea și siguranța publică, să fie prevenite eventualele probleme prin controale comune la unitățile de alimentație publică. De asemenea, a arătat că este necesar să se asigure buna desfășurarea a alegerilor din data de 26 mai 2019.

Instituția Prefectului – județul Alba