În cadrul ședinței Colegiului Prefectural Instituția Prefectului – Județul Alba și-a prezentat bilanțul activității pe anul 2019

Miercuri 26 februarie a.c. s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural al județului Alba, prezidată de prefectul Nicolae Albu.

La ședință au mai participat subprefectul Ioana –Diane Rof și directori ai serviciilor publice deconcentrate și ai instituțiilor publice județene.

Ordinea de zi a Colegiului Prefectural al Județului Alba a cuprins următoarele teme : raport de activitate pentru anul 2019 al Agenției de Protecția Mediului Alba; informare privind activitatea Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu Alba, pentru anul 2019 ;raport de activitate pentru anul 2019 al Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba; raport de evaluare a rezultatelor activității desfășurate de Instituția Prefectului Județul Alba, în anul 2019; raport de evaluare a modului de implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare 2017-2020 în județul Alba, în anul 2019; Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de guvernare 2020, în județul Alba, în anul 2020; propuneri pentru realizarea în anul 2020 a unor acțiuni desfășurate de Instituția Prefectului Județul Alba în colaborare cu instituțiile publice, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului; hotărârea nr.2/2020 a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare, în judeţul Alba, în anul 2020;hotărârea nr.3/2020 a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului de acţiuni de verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, în anul 2020; hotărârea nr.4/2020 a Colegiului Prefectural privind stabilirea datei și a tematicii ședinței următoare a Colegiului Prefectural ; diverse.

Realizările  în domeniul propriu de competență a Instituției Prefectului – Județul Alba   în anul 2019 au vizat următoarele direcții.

 1. Cancelaria Prefectului
 2. Agenda Prefectului a fost realizată și postată zilnic pe site–ul instituției prefectului. Cele mai importante teme ale anului 2019 au fost: întâlnirile de lucru cu reprezentanții serviciilor publice deconcentrate privind problematica de interes pentru județ; întrevederi cu reprezentanți ai unităților administrativ – teritoriale din județ;audiențe; ședințele comisiilor de la nivelul instituției; deplasări ale prefectului în teritoriu; participarea la diverse ceremoniale dedicate evenimentelor speciale din istoria țării noastre; participarea la inaugurări de obiective social-economice, cultural, sportive, etc.
 3. Comunicate de presă – Au fost redactate 86 comunicate şi informaţii de presă care au tratat subiecte de actualitate.
 4. Alocuțiuni – Au fost realizate o serie de discursuri care au fost susținute în cadrul diverselor evenimente la care a participat domnii Dănuț-Emil Hălălai, respectiv Nicoae Albu, prefecții județului. Au fost publicate mesaje în presa locală și au fost difuzate la posturile de radio și televiziune.
 1. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ

1.Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a actelor mormative în acțiuni planificate – În anul 2019 au fost transmise de către secretarii unităților administrativ teritoriale un număr total de 34945 acte administrative emise sau adoptate de autorităţile administrației publice locale din județul Alba şi ale Consiliului Judeţean Alba, din care s-a procedat la verificarea, din punct de vedere al legalităţii, a unui număr total de 33893 acte administrative emise sau adoptate de autorităţile administrației publice locale din județul Alba şi ale Consiliului Judeţean Alba. Au fost considerate ilegale un număr de 134 acte administrative, fiind formulate un număr de 130  proceduri prealabile dintre care 58 proceduri prealabile în ceea ce priveşte hotărârile adoptate de către consiliile locale şi 72 proceduri prealabile în ceea ce priveşte dispoziţiile emise de primarii unităţilor administrativ teritoriale. Pentru 4 hotărâri adoptate de către consiliile locale a fost formulată direct acțiune în contencios administrativ fără parcurgerea procedurii prealabile.

2.Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefetului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului

     În cursul anului 2019, Instituția Prefectului – Județul Alba nu a efectuat nicio acțiune de control în teritoriu, deoarece nu au fost sesizări în acest sens.

Controale dispuse în urma solicitărilor autorităților/instituțiilor publice centrale  –  Urmare  adreselor înaintate de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, începând cu luna februarie Instituția Prefectului a fost angrenată în 11 ample acțiuni de verificare și control. Acțiunile vor continua și în anul 2020 și vizează modul de aplicare și respectare a actelor normative cu caracter reparatoriu, fiind efectuată din inițiativa și la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice, în calitatea de reprezentant al Statului Român.              

        3.Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale – În anul 2019, instruirea secretarilor unităților administrativ teritoriale din județ s-a axat pe trei componente: instruirea realizată la sediul Instituției Prefectul – Județul Alba; instruirea efectuată prin intermediul circularelor; instruirea efectuată la sediul autorităților administrației publice locale.

       4.Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești- Cu privire la reprezentarea Comisiei județene Alba de fond funciar la instanțele judecătorești, comisie ce își desfășoară activitatea pe lângă Instituția Prefectului, în cursul anului 2019 au fost înregistrate un număr de 74 cauze noi având ca obiect fond funciar. De asemenea, în cursul anului 2019 au fost gestionate un număr de 156 cauze având ca obiect fond funciar, înregistrate în anii anteriori.

 1. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ – În anul 2019 Prefectul județului Alba a emise un număr total de 417 ordine. Dintre acestea au fost emise un nr. total de 405 ordine de prefect cu caracter tehnic/de specialitate ; 5 ordine de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru situații de urgență ; 7 ordine de prefect prin care s-au constituit comisii mixte de verificare  Toate ordinele emise au avut caracter individual. Nu au fost emise ordine cu caracter normativ.
 2. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină – În anul 2019 pe rolul comisiei de disciplină nu au fost înregistrate sesizări privitoare la faptele funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului județul Alba. În cursul anului 2019 pe rolul Comisiei de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare a judeţului Alba, nu au fost înregistrate sesizări privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ teritoriale.
 3. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire de denumiri- Comisia s-a întrunit în anul 2019 în 4 şedinţe de lucru, prin convocare telefonică a membrilor săi de către secretariatul acesteia asigurat de Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu și alegeri din cadrul instituției prefectului şi a analizat documentele depuse de consiliile locale din judeţul Alba în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri, sens în care au fost emise 4 avize favorabile.
 4. Activitatea de Contencios-administrativ – consilierii juridici au reprezentat Prefectul Județului Alba, într-un număr de 35 dosare având ca obiect anularea actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale din județul Alba.
 1. Urmărirea aplicării actelor normative cu carater reparatoriu
 2. Aplicarea legilor fondului funciar – Comisia judeţeană Alba pentru restituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, s-a întrunit în 12 şedinţe unde s-au discutat 582 referate/adrese întocmite de colectivul de lucru ce au fost introduse pe ordinea de zi. Comisia judeţeană Alba pentru restituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a adoptat în anul 2019 un număr de 523 hotărâri din care 455 de admitere şi 68 de respingere a solicitărilor sau propunerilor formulate de comisiile locale de fond funciar. Au fost emise un număr total de 630 titluri de proprietate în care a fost înscrisă o suprafaţă totală de 609,8613 ha. Pentru terenuri agricole au fost emise 590  titluri de proprietate cu suprafaţa de 437,7472 ha iar pentru terenuri forestiere 40 titluri de proprietate cu suprafaţa de 172,1141 ha.
 3. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 – La nivelul județului Alba au fost înregistrate, în baza Legii nr. 10/2001, un număr de 2275 notificări depuse conform legii până la data de 14 februarie 2002, iar până la sfârşitul anului 2019 au fost soluționate 2267 notificări, ceea ce reprezintă un procent de 99,70%.

 

 1. Servicii publice deconcentrate
 2. a) Monitorizarea activității servciilor publice deconcentrate – Consilierii din cadrul Serviciului Dezvoltare Economică Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate Afaceri Europene, Situații de Urgență monitorizează în permanență activitatea serviciilor publice deconcentrate, realizând lunar informații privind activitatea desfășurată de către serviciile publice deconcentrate, pe care le înaintează spre înștiințare prefectului.
 3. b) Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și situațiilor financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate – Au fost emise aproximativ 25 de avize consultative ale prefectului privind proiectele de buget și situațiile financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate.
 4. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Alba – Colegiul Prefectural Alba are 40 membri, dintre care 8 reprezintă servicii publice deconcentrate, iar restul sunt reprezentanți ai instituțiilor publice şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul județului. S-a întrunit în 12 şedinţe ordinare și a adoptat 14 hotărâri. Pe ordinea de zi au fost prezentate peste 30 rapoarte și informări ale serviciilor publice. Au fost emise în total un număr de 15 ordine ale prefectului referitoare la activitatea colegiului prefectural, din care, trei ordine privind actualizarea componenței comisiei și 12 ordine ale prefectului pentru convocarea ședințelor ordinare ale Colegiului prefectural.
 5. Activitatea Comisiei de dialog social a județului Alba – s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare. În medie, la fiecare dezbatere au luat cuvântul 7 persoane, atât reprezentanţi ai patronatelor şi/sau sindicatelor, cât şi ai serviciilor publice deconcentrate.
 6. Acțiuni de protest – Instituția Prefectului a urmărit prevenirea și soluționarea situațiilor sociale conflictuale și consolidarea liniștii publice și păcii sociale necesare dezvoltării socio-economice sustenabile. În județul Alba, în anul 2019 au avut loc 3 acțiuni de protest
 7. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al județului Alba – s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare, cu tematică socio-medicală și economică.
 8. Servicii comunitare de utilități publice

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice. La nivelul anului 2018, Consiliul Județean Alba a elaborat ʺStrategia județului Alba privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2018-2023ʺ.

 1. Managementul situațiilor de urgență

 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a fost convocat în 18 ședințe, 3 ordinare și 15 extraordinare, dintre care unele au fost desfășurate în cadrul videoconferințelor organizate la nivelul Guvernului, sau de către conducerea MAI. În cadrul ședințelor CJSU au fost discutate, analizate și aprobate 22 planuri, rapoarte și analize privind managementul situațiilor de urgență. În anul 2019 s-au dispus și desfăşurat 711 controale care au legătură cu situațiile de urgență.

 1. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice

 Instituţia Prefectului Judeţul Alba a urmărit realizarea obiectivelor generale stabilite în Programul de guvernare 2017-2020, privind domeniul ordinii şi siguranţei publice, având o colaborare susţinută cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Avran Iancu Alba. A fost actualizat Planul unic de siguranţă publică, în care au fost cuprinse toate forţele care acţionează în teren pentru realizarea sistemului integrat de menţinere a ordinii publice.

Relația cu minoritățile naționale 

Grupul de Lucru Mixt din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba a organizat şi desfăşurat, alături de instituţii publice deconcentrate şi organizaţii neguvernamentale, o dată la 2 luni, pe parcursul anului 2019, şedinţe de lucru ce au avut ca deziderat optimizarea proceselor de elaborare şi implementare a politicilor publice cu aplicabilitate în problematica exclusivă a îmbunătăţirii situaţiei romilor.

 

 1.  Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative
 1. Aplicarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare

 

La nivelul județului Alba s-a constituit, sub coordonarea prefectului județului Alba, Grupul de Lucru pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Alba. Pe parcursul anului 2019, Grupul de Lucru s-a reunit trimestrial, în patru ședințe.

 1. Aplicarea Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023

            Conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 s-a constituit, prin Ordinul Prefectului Județului Alba nr. 446 din 05 octombrie 2017, Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui act normativ.  Comisia s-a întrunit în cadrul unei ședințe, secretariatul comisiei fiind asigurat de Consiliul Județean Alba  și a redactat și difuzat a 8 informări.

 

 1. Alte activități
 2. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de urgență- Instituția Prefectului Județul Alba, în colaborare cu alte instituții a desfăşurat un număr de 711 controale pe linia sau care au legătură cu situațiile de urgență.

      Participarea la efectuarea altor acțiuni de control

Prin Ordinul nr. 286 emis de Prefectul judeţului Alba în data de 19.08.2019,  s-a constituit comisia pentru verificarea unităţilor de învăţământ din judeţul Alba, în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor legale de desfăşurare a activităţilor şcolare, precum şi în asigurarea siguranţei elevilor în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ.

      Prin Ordinul Prefectului nr. 396 din 5 decembrie 2019 s-a desemnat personal din cadrul: Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă, Direcția pentru Agricultură, Județeană Alba, Direcția Regională de Statistică Alba, care au efectuat verificări ale registrelor agricole  la sediile  primăriilor din județ.

 1. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul județului

 Elaborarea Planului de acţiuni 2019 s-a realizat cu consultarea și participarea unui număr de 86 actori locali implicați (servicii publice deconcentrate, primăriile orașelor și comunelor din județul Alba, Consiliul Județean Alba, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, organizații non-guvernamentale și alte instituții publice). Planul de acțiuni a fost întocmit  respectând structura capitolelor din Programul de Guvernare și cuprinde 16 capitole. Planul a fost aprobat prin Hotărârea nr. 2/2019 a Colegiului Prefectural al Județului Alba. Au fost urmărite 173 obiective şi 908 acţiuni, cu implicarea unui număr de 86 actori instituționali și sociali locali. . Din numărul total de acțiuni propuse au fost realizate un număr de 707, iar 164 acțiuni au fost realizate parțial și 37 nerealizate. Acțiunile realizate toatal sau parțial reprezintă 95,92% din numărul total. Acțiunile nerealizate au reprezentat un procent de 4,08.

 1. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate

             Prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 72/16.02.2016  a fost constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 2015/2016. În anul 2019, în județul nostru nu s-au primit ajutoare alimentare pentru a fi distribuite persoanelor nevoiașe.

 1. Intervenții la nivelul administrației publice centrale – În scopul atingerii obiectivelor din Programul de Guvernare în domenii cum ar fi: susținerea mediu de afaceri, educaţie, protecţia mediului înconjurător, cultură, amenajarea teritoriului şi turismului, infrastructură în urma unor analize efectuate împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu serviciile publice deconcentrate, agenţi economici sau alte instituţii, s-au transmis administraţiei publice centrale memorii, analize, note de fundamentare. Au fost realizate un număr de peste 40 de intervenţii pe o problematică diversă: refacerea obiectivelor de infrastructură afectate de calamități, asigurarea dotărilor în învățământ, problematică transporturi feroviare, sănătate publică,etc.
 2. Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern –

Pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în ceea ce priveşte dezvoltarea locală, amenajarea teritoriului şi protecţia socială, s-au elaborat şi fundamentat un număr de  16  proiecte de Hotărâri ale Guvernului.

 1. Activitate desfășurată în Comisiile de verificare a dreptului de proprietate sau a unui alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii – Instituția Prefectului – Județul Alba a asigurat participarea în comisiile de verificare a dreptului de proprietate sau a unui alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, afectate de următoarele lucrări de utilitate publică. În cursul anului 2019 funcționarii publici din cadrul Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu și alegeri au asigurat reprezentarea Instituției Prefectului – Județul Alba, participând un număr total de 34 de zile.
 2. Activități întreprinse pentru buna organizare și desfășurare a proceselor electorale – în anul 2019, Instituția Prefectului – Județul Alba a fost implicată în organizarea a trei scrutine electorale, pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European, pentru organizarea unui referendum național, și pentru alegerea Președintelui României.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba