În cadrul ședinței Colegiului Prefectural – Analiza fondurilor alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială

Marți 28 august a.c. la sediul Instituţiei Prefectului -Judeţul Alba, sala ”Mihai Viteazu”, începând cu orele 9,00 s-a desfășurat ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba.

Ordinea de zi a cuprins următoarele teme: analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în semestrul I al anului 2018; raportul de activitate al Direcției Regionale de Statistică Alba, pentru semestrul I al anului 2018 ; diverse;

1) Alocaţia de stat pentru copii, s-a acordat în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată şi a H.G nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plata a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr mediu lunar de 60.149 beneficiari, din care:- alocaţia de stat pentru copii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani, pentru un număr de 5.674 beneficiari. Cuantumul alocaţiei pentru copiii cu vârsta de până la 2, respectiv 3 ani, pentru copilul cu handicap este de 200 lei/ lunar;- alocaţia de stat pentru un număr de 53.623 beneficiari; cuantumul alocației de stat este de 84 lei/lunar;- alocaţia de stat pentru copiii încadraţi într-un grad de handicap, cuantum 200 lei/lună pentru un număr de 1.392 beneficiari. Suma plătită cu titlu de alocaţie de stat a fost, în sumă de 36.041.962 lei.

2) Alocaţia pentru susţinerea familiei s-a acordat în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei republicată, pentru un număr de 3.376 beneficiari. Suma plătită cu acest titlu a fost de 3.410.999  lei, de la începutul anului 2018.

3) Alocaţia de întreţinere pentru copiii aflaţi în plasament familial, prevăzută de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare s-a acordat pentru un număr mediu de 928 beneficiari, pentru care s-a plătit, în cursul semestrului I 2018, suma de  3.594.108 lei.

4)    Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s-a acordat pentru un număr de 36 persoane adulte, iar suma plătită cu acest titlu a fost de 102.336 lei.

5) În baza OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, s-au acordat un număr mediu lunar de 3.458 indemnizaţii lunare, plătindu-se, pentru această perioadă, suma de 33.246.924 lei şi 1.495 stimulente, în valoare totală de 5.812.366 lei.

6) Venitul minim garantat (ajutorul social) s-a acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de 4.284 de beneficiari, pentru care, în primul semestru al anului 2018, s-a plătit suma de 6.599.479 lei.

7) În baza OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată beneficiază de: – concediu pentru îngrijirea copilului – indemnizaţie lunară, acordat în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 31, alin. 1, lit. a, b, c, pentru un număr lunar de 227 beneficiari;- sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată, care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. c, pentru un număr lunar de 3 beneficiari;  – sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. c, pentru un număr de 5 beneficiari;- sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. d, pentru un număr lunar de 1 beneficiari; – sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art.32, alin. 1, lit. d,  pentru un număr lunar de 12 beneficiari;- sprijin lunar pentru creşterea copilului acordată persoanei cu handicap pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 0 şi 2 ani, acordată în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 32, alin. 2, pentru un număr de 22 beneficiari;  – sprijin lunar pentru creşterea copilului acordat persoanei cu handicap, pentru copilul cu vârstă cuprinsă între 2 şi 7 ani, acordat în conformitate cu prevederile OUG 111/2010, art. 32, alin. 2, pentru un număr de 105 beneficiari; Suma  achitată cu acest titlu, în semestrul I 2018, a fost de 1.945.471 lei.

8) Solicitarea fondurilor de la bugetul de stat şi efectuarea plăţilor către Consiliul Judeţean Alba, respectiv DGASPC Alba pentru plata indemnizaţiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav şi accentuat, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu şi a indemnizaţiei de însoţitor pentru adultul cu handicap vizual grav: în semestrul I 2018 a fost transmisă către DGASPC Alba, pentru plata acestor drepturi, suma de 6.801.924  lei, pentru un număr mediu lunar de 35.183 beneficiari.

Direcția Regională de Statistică Alba funcționează potrivit Legii nr.226/2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice rezidente în România, care desfășoară activități pe teritoriul României și obligativitatea furnizării de date, către producătorii de statistici oficiale, în conformitate cu normele metodologice. Din totalul de 31087 unități cercetate, 20051 au fost unități cu personalitate juridică 64,5%, restul de 11036 au fost gospodării ale populației și persoane fizice. Întreg personalul direcției, compus din 24 persoane, a contribuit la realizarea acestor cercetări statistice, rezultând o încărcătură de 216 unități cercetate/om/lunar. Cea mai mare parte a unităților cercetate sunt în domeniul agricol 36,9%, urmate de domeniul social 29,9% și industrie 13,3%.Au fost încheiate un număr de 129 convenții civile cu colaboratori externi, care au colectat informații statistice pentru un număr de 12 lucrări.

În cadrul compartimentului INSPIRE au fost realizate următoarele publicații: Anuarul statistic al județului Alba, Anuarul statistic al Regiunii Centru, Breviarul statistic al județului Alba, Breviarul statistic al Regiunii Centru. Au fost editate 6 buletine statistice lunare al județului Alba, 6 buletine statistice lunare ale Regiunii Centru, 17 pliante,  au fost emise 58 comunicate de presă și s-a răspuns unui număr de 337 solicitări.

În continuare, domnul Alin David a prezentat câteva date statistice privind evoluția socio-economică a județului Alba, în semestrul I, 2018 cum ar fi: indicii producției industriale, valoarea producției industriale realizate, valoarea investițiilor, comerțul exterior, turismul, efectivul salariaților, câștigul salarial mediu brut,  câștigul salarial mediu net, rata șomajului, situația numărului de pensionari, fenomenele demografice, indicele prețurilor de consum.

Indicele producției industriale în semestrul I al anului 2018 a fost de 109,9; valoarea producției livrate a fost de 1664650008 euro, reprezentând o creștere de 109% față de perioada corespunzătoare din anul 2017. Producția industrială realizată în perioada primului semestru a fost de 8088,2 milioane lei, cu 9% peste realizările perioadei corespunzătoare din anul 2017. Comparativ cu primul semestru din 2017, producția industrială realizată a înregistrat creșteri în cele 5 din cele 6 ramuri principale; fabricarea articolelor de voiaj, încălțăminte (+46,3%), fabricarea echipamentelor electrice (+34%), fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (+26,8%),fabricarea autovehiculelor de transport(+22,6%), industria alimentară (+20,9%), iar scăderi la prelucrarea lemnului (-62,5%). În trimestrul I ,2018 faţă de trimestrul I 2017, se remarcă creşterea mijloacelor de transport cu 15,3%, a utilajelor cu 15,0%, a altor investiţii cu 3,7%, ponderea lucrărilor de construcţii în total investiții scăzând cu 34,0%. În structura investiţiilor realizate în trimestrul I 2018 se remarcă preponderenţa utilajelor (54,8%), urmate de mijloacele de transport (32,1%) şi de lucrările de construcții (7,8%).

În trimestrul I 2018, în judeţul Alba, au fost terminate 117 de  locuinţe, din care 93 în mediul urban şi 24 în mediul rural.

În perioada 01.01-30.04.2018, soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 358461 mii euro, cu 7,0% mai mic decât în perioada corespunzătoare din 2017 (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 a fost de 385441 mii euro).Din valoarea totală a exporturilor României realizată în perioada 1.01-30.04 2018, judeţul Alba deţine o pondere de 3,8%şi 1,9% din valoarea totală a importurilor.Clasamentul valorical judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în această perioadă , situează judeţul Alba pe locul 9 la exporturi şi pe locul 13 la importuri.Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, în perioada 1.01-30.04 2018, după ponderea în valoarea totală a exporturilor şi importurilor au fost:  la export : Germania (78,1%), Italia (6,8%), Ungaria (1,9%); la import : Germania (62,5%), Ungaria (7,9%), Italia (7,2%).

În semestrul I,  2018, în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 78763 turişti înregistrându-se o creştere de 6,8% faţă de semestrul I, 2017.Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat), înregistrate  în primele 6 luni din 2018 a fost de 142123, mai puține cu 4,9% faţă perioada corespunzătoare din 2017. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 1,8 zile (2,0 zile în aceeaşi perioadă din 2017).

Efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii iunie 2018 a fost de 92847 persoane (2,0% din total ţară), în creştere faţă de luna iunie 2017 cu 2775 persoane (+3,1%). Județul Alba ocupă locul 20 pe țară raportat la numărul salariaților.

Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.

Câştigul salarial mediu net în luna iunie 2018 a fost de 2400 lei, mai mare cu 384 lei (+19,0%) faţă de luna corespunzătoare din 2017.Câştigul salarial mediu net înregistrat în  judeţ în luna iunie 2018 poziţionează judeţul pe locul 17 în ierarhia judeţelor ordonate descrescător. Indicele câştigului salarial real în luna iunie 2018 faţă de luna corespunzătoare din anul precedent a fost de 112,9% iar faţă de luna anterioară de 99,9%.

Rata şomajului (determinată prin raportarea numărului şomerilor la populaţia activă civilă la 1.01.2017) a fost în lunaiunie 2018 de 3,3% față de 4,1%iunie2017. În funcţie de rata şomajului, judeţul Alba se situează  în luna iunie 2018 pe locul 18 cu 3,3%, faţă de 3,5% pe total ţară.

Din datele comunicate de Casa Judeţeană de Pensii Alba rezultă că în luna iunie 2018 numărul pensionarilor din judeţ a fost de 89542 persoane, cu 461 persoane mai mic decât în luna iunie 2017. În luna iunie 2018, cele mai mari pensii au fost pensiile anticipate (1263 lei), urmate de pensiile pentru munca depusă şi limită de vârstă (1224lei), pensiile  medii pentru agricultori reprezentând 41,3% din pensia medie de asigurări sociale de stat.Față de începutul anului, numărul pensionarilor a crescut cu 261 persoane în primul semestru al anului în curs. În primele 6 luni ale anului 2018 s-a înregistrat un spor natural negativ de -832 persoane (faţă de -820 persoane în perioada corespunzătoare  din 2017).

La sfârșitul prezentării, domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba, a avut o intervenție prin care a subliniat necesitatea difuzării rezultatelor activității de cercetare statistică în mass – media și a arătat importanța pe care o prezintă monitorizarea evoluției principalilor indicatori socio-economici în evaluarea impactului politicilor implementate de Guvernul României.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba