Comisia de Dialog Social a judeţului Alba, la ora bilanţului

 

Joi 14 decembrie 2017 la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba s-a desfășurat ședința  Comisiei de Dialog Social prezidată de prefectul Dănuț – Emil Hălălai.

Tema înscrisă pe ordinea de zi a vizat analiza activităţii Comisiei de Dialog Social pe anul 2017.

Comisia de Dialog Social a judeţului Alba s-a reunit de 12 ori în cadrul şedinţelor ordinare și într-o ședință extraordinară, tematica întrunirilor fiind stabilită în luna ianuarie a.c. Aceasta a putut fi completată ori de câte ori au existat propuneri din partea partenerilor sociali şi/sau a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate membre ale comisiei.

Principalele tematici care au făcut obiectul ordinii de zi a acestor şedinţe au fost următoarele:

 • raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba pe anul 2016.
 • informare privind atragerea de fonduri europene în județul Alba în anul 2016 și      posibile finanțări pentru anul 2017 prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
 • analiza modului în care au fost cheltuite sumele alocate pentru plata beneficiilor de asistență socială în anul 2016.
 • noile măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, intrate în vigoare în luna decembrie 2016.
 • analiza situațiilor financiare la bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul accidente de muncă și boli profesionale și bugetul de stat la data de 31.12.2016.
 • asigurarea resursei umane în unitățile de învățământ din județul Alba.
 • stadiul realizării Planului de Formare Profesională a Agenției Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba.
 • analiza modului de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017.
 • propunere de modificare a normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Contractului – Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2016-2017.
 • modificarea unor aspecte din Ordinul nr. 674/2012 privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.
 • proiect pentru modificarea și completareaLegii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 • propunere de modificare a unor articole din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioareși ale  nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora,cu modificările și completările ulterioare.
 • poziția Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România cu privire la proiectul Legii – Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Alte probleme.
 • amendamente la proiectul Legii salarizării unice.
 • informare trimestrială privind contribuabilii care înregistrează mari datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și măsuri de executare silită întreprinse în vederea recuperării acestora.
 • rezultatele controalelor efectuate în cadrul acțiunii de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate a muncii în sectoarele cu potențial de risc datorat atmosferelor explozive din unități miniere, silozuri de cereale și fabrici de nutrețuri combinate, unități de fabricare a mobilei, activități din Compania ROMARM și unități de distribuție a combustibililor solizi, lichizi, gazoș
 • informare semestrială privind gradul de realizare a programului de încasări al bugetului asigurărilor sociale în județul Alba.
 • informare cu privire la rezultatele acțiunilor de control pentru combaterea muncii nedeclarate desfășurate de inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba.
 • informare privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Alba, Biroul pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale.
 • raport cu privire la respectarea prevederilor codului muncii și a altor acte normative de dreptul muncii, precum și a clauzelor contractelor colective de muncă
 • prezentare generală privind Strategia Sectorială de Asistență Socială a județului Alba.
 • discuții cu privire la modificarea Legii nr. 62/2011 privind dialogul social și a Codului Fiscal.

În cadrul şedinţelor ordinare au fost semnalate de către membrii comisiei aspecte care nu au fost de competenţa autorităţilor locale, acestea fiind transmise ministerelor de resort, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Ministrului Consultării Publice și Dialogului Social.

Dintre cele mai importante propuneri amintim:

– modificarea Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social

– modificarea Codul Muncii

– modificarea Codului de Procedură Fiscală

– modificarea Legii salarizării unitare

– delimitarea sectorului social de sectorul de activitate sănătate

– simplificarea ghidurilor solicitantului pentru proiecte cu finanțare europeană

– cursurile de formare profesională organizate de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă să se facă în funcție de cerințele și de nevoile pieței forței de muncă.

– crearea unei baze comune la care să aibă acces mai multe instituții precum

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Județeană de Pensii, etc. pentru facilitarea și eficientizarea activității. Prin încrucișarea bazelor de date se pot evita apariția debitelor în plata diferitelor tipuri de prestații sociale

– revitalizarea școlii profesionale românești

– găsirea unei soluții legislative care să permită aplicarea unui tratament fiscal special pentru întreprinderile mici și mijlocii raportat la situația lor specifică și la necesitatea susținerii înființării și dezvoltării lor la nivel local.

– solicitarea ca S.C Uzina Mecanică Cugir să fie inclusă pe lista agenților economici din Anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pentru ca atât actualii cât și foștii angajați ai SC Uzina Mecanică Cugir SA să poată beneficia de avantajele oferite de încadrarea în grupa I-a de muncă până la 01.04.2001, respectiv condiții speciale după această dată.

– adoptarea unei legislaţii în domeniul industriei naţionale de apărare şi securitate, care ar trebui să contribuie decisiv la definirea, protejarea, dezvoltarea şi relansarea acesteia.

Toate solicitările primite de către Instituția Prefectului – județul Alba din partea organizațiilor sindicale au fost înaintate cu celeritate ministerelor de resort, instituția noastră implicându-se activ în soluționarea problemelor diferitelor categorii sociale (de exemplu: memoriile Confederației Național Sindicale Cartel Alfa – Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Alba, Blocului Național Sindical, Federației Sanitas din România – filiala Alba, Asociației Medicilor de Familie Alba, Asociației Formatorilor Auto ’’Apulum’’, Sindicatului Liber Finanțe Alba).

La invitația prefectului Dănuț-Emil Hălălai, la lucrările Comisiei de Dialog Social Alba au participat și parlamentarii județului Alba, în lunile mai și noiembrie, pentru rezolvarea unor probleme de larg interes.

Totodată, lunar s-a comunicat Ministrului Consultării Publice și Dialogului Social minuta şedinţelor precum şi raportarea activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, iar semestrial aceste informații au fost înaintate Ministerului Afacerilor Interne.

La ceas de bilanț al activității Comisiei de Dialog Social, prefectul Dănuț-Emil Hălălai a  mulțumit tuturor membrilor pentru efortul susținut depus pe parcursul anului în curs, precizând faptul că anul viitor se așteaptă la o colaborare la fel de laborioasă, dar și mai rodnică în rezultate concrete în sprijinul cetățenilor.

Prefectul județului Alba a mulțumit totodată și reprezentanților mass-mediei pentru modul obiectiv și imparțial în care au fost reflectate subiectele și temele dezbătute în cadrul ședințelor Comisiei de Dialog Social.