Agenția pentru Protecția Mediului Alba a achiziționat un laborator mobil de analiză a poluanților aerului

Joi 22 noiembrie a.c., s-a desfășurat ședinţa Colegiului Prefectural a judeţului Alba Lucrările şedinţei sunt deschise de prefectul județului Alba, domnul Dănuț Emil Hălălai,  care a prezentat următoarea ordine de zi: raportul de activitate al Agenției pentru Protecția Mediului Alba, pentru perioada ianuarie-octombrie 2018; informare privind activitatea Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu Alba, pentru perioada ianuarie-octombrie 2018 ; diverse;

Domnul Dimitrie-Horațiu Clepan, Director executiv, Agenția pentru Protecția Mediului Alba a prezintat activitatea instituției în  perioada ianuarie-octombrie a anului 2018.

În perioada ianuarie – octombrie 2018, A.P.M. Alba împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Alba și  I.S.U.  Alba au efectuat 8 inspecţii comune  la agenţii economici care intră sub incidența Directivei SEVESO III. Au fost întocmite rapoarte de inspecţie la toți agenții economici verificaţi, fiind menționate toate măsurile pe care aceștia trebuie să le indeplinească pe linia SEVESO. Nu au fost înregistrate, la nivelul judeţului Alba, accidente majore, în perioada analizată.

În perioada ianuarie – octombrie 2018 s-au efectuat analize şi expertize tehnice de laborator pentru monitorizarea continuă a calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, vegetație) atât din punct de vedere fizico-chimic cât şi al radioactivităţii. Indicatorii monitorizaţi pentru factorul de mediu „aer” sunt cei reglementaţi de Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator.

Indicatorii sunt monitorizaţi prin Reţeaua Locală de Monitorizare a Calităţii Aerului parte integrantă a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului – rețea care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare a calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe teritoriul României. La nivelul judeţului Alba, Rețeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului dispune de trei staţii amplasate în Alba Iulia, Sebeş şi Zlatna. În perioada analizată s-au obţinut capturi de date valide în concordanţă cu cerinţele de calitate, de 91.39 %  pentru măsurătorile automate valide,  datorită gestionării eficiente a resurselor financiare pentru piesele de schimb necesare funcţionării echipamentelor, respectiv a analizoarelor defecte. Nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de informare/alertă pentru indicatorii monitorizaţi în cadrul R.N.M.C.A., conform Legii nr. 104/2011.

Pentru evaluarea calităţii aerului înconjurător din municipiul Sebeş privind valorile concentraţiilor imisiilor de formaldehidă, s-au efectuat în perioada analizată, un număr de 488 de determinări ale acestui indicator, pentru probe prelevate în două puncte învecinate cu platforma SC Kronoşpan SA Sebeş. Nu s-au înregistrat depăşiri ale concentrației maxime admisibile, conform STAS 12574/1978. Alte măsurători manuale au vizat determinarea pulberilor PM10 prin metoda gravimetrică de la staţiile AB1, AB2 şi AB3 şi metale din aceste pulberi (Pb, Cd, Ni, As) conform  Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator. Nu a fost cazul să se iniţieze un program/program integrat de gestionare a calităţii aerului.

Măsurători de zgomot – în perioada analizată s-au efectuat un număr de 18 măsurători de zgomot, din care 9 pentru monitorizare, și 6 la solicitarea GNM – CJ Alba, 3 la solicitarea terților. Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate de agenţi economici, în apele de suprafaţă sau canalizare, s-au raportat la prevederile HG 352/2005 – privind modificarea şi completarea HG 188/2002pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, prin analize impuse prin autorizațiile de mediu. În perioada ianuarie – octombrie 2018, s-au analizat, contracost, un număr de 386 indicatori la solicitarea agenţilor economici din judeţul Alba, nu s-au efectuat analize la solicitarea GNM – CJ.

În anul 2018 au fost introduse datele on-line pentru Inventarului anual la ambalaje şi deşeurile de ambalaje pentru anul 2016, prin aplicaţia electronică a Sistemului Integrat de Mediu. Datele operatorilor economici au fost verificate şi validate, iar pentru obţinerea inventarelor naţionale procedura se realizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Programul “CASA VERDE CLASIC”- PERSOANE FIZICE s-a derulat prin agențiile județene pentru protecția mediului și Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), în conformitate cu Ordinul MMAP nr. 1817/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului „CASA VERDE CLASIC” – persoane fizice. În sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare, deschisă în octombrie 2016, au fost înregistrate la APM Alba, 223 dosare, care au fost verificate administrativ și apoi transmise, spre analiză finală la Administraţia Fondului pentru Mediu. După verificarea finală, AFM a întocmit contractele de finanțare nerambursabilă, care s-au distribuit de către agențiile județene beneficiarilor acceptați în Program.În anul 2018, s-a desfășurat implementarea Programulului, respectiv s-au înregistrat, verificat și transmis la AFM  dosarele de decontare, respectiv un număr de 116 dosare.

În perioada analizată, valoarea totală a tarifelor încasate din activităţile de  reglementare,  biodiversitate, laborator şi deşeuri a fost de 454.557 lei, din care : pentru activități de reglementare = 434.400 lei;  pentru activități din domeniul biodiversității  =  11.950 lei;  pentru activități de laborator = 7.407  lei; pentru activități din domeniul deşeurilor   =  800 lei. S-au achiziționat echipamente de laborator în valoare de  347.880 lei, respectiv un analizor mobil de determinarea poluanților gazoși din aer.

La finalul prezentării, domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba s a interesat de  achiziționarea și data punerii în funcțiune a laboratorului mobil de analiză a poluanților aerului achiziționat de Agenția pentru Protecția Mediului.

Domnul Dimitrie-Horațiu Clepan, Director executiv, a răspuns  că data la care laboratorul va fi funcționa este  23.11.2018.

Domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba, a subliniat importanța acestei achiziții și a felicitat Agenția pentru activitatea deosebită care îi situează printre primele 7 agenții la nivelul țării,

Domnul  Trif Mircea, Comisar, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Alba, a expus  o informare privind activitatea Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu Alba, pentru perioada ianuarie-octombrie 2018.

În anul 2018, pentru un număr de 13 comisari ai Comisariatului Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu au fost planificate un număr de 1076 controale structurate după cum urmează:356 controale planificate, din care 110 pe biodiversitate și 246 pe controlul poluării; 720 controale neplanificate, din care 134 pe biodiversitate și 586 pe controlul poluării.Planul de control a fost realizat în proporție de 85,40%, până în data de 1.10.2018. au fost efectuate un număr de 919 controale după cum urmează:103 controale pe biodiversitate, 222 controale pe poluare și 594 controale neplanificate, din care 121 pe biodiversitate și 473 pe poluare. Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat 54 sancțiuni contravenționale, din care 28 avertismente și 26 amenzi, în valoare totală de 693000 lei și 7 sancțiuni complementare din care 3 suspendări de activitate și 4 notificări de suspendare acte de reglementare.

În cadrul controalelor neplanificate o pondere însemnată au reprezentat-o inspecțiile dispuse de Garda Națională de Mediu, Comisariat General și Instituția Prefectului Județul Alba, cele mai importante fiind: control tematic pe linie de salubrizare a localităților, cursurilor de apă, căilor de comunicații, control tematic pentru activități în arii protejate; control tematic pentru depozitele de deșeuri neconforme; control tematic – EEE, substanțe biocide, conformare REACH, MHC-uri; control tematic EUTR, control tematic la amenajările piscicole; control tematicla carierele și exploatări de agregate minierale; control tematic privind deșeuri medicale.

În primele 10 luni ale anului 2018 au fost înregistrate un număr de 128 sesizări, din care 33 au fost redirecționate spre soluționare către alte instituții, 5 au fost clasate și 90 au fost soluționate de instituție. Comisarii din cadrul Comisariatului Județean alba s-au implicat în mai multe proiecte privind protecția mediului. Au participat la campania Letˋs do it România, adunând o cantitate considerabilă de deșeuri de pe malul râului Mureș. Au contribuit la marcarea Centenarului prin proiectul ”100 pentru 100” având ca obiect plantarea a 100 de arbori în zona Hăpria.

La nivelul județului Alba, în anul 2018, a fost înregistrată o singură poluare accidentală, poluare a factorului de mediu apă, care a afectat populația râului Blandiana.  Pe raza județului Mureș a avut loc o poluare accidentală, la termocentrala Iernut, care a produs efecte și pe raza județului Alba, prin apariția petelor de ulei pe râul Mureș. În județul Alba nu s-a înregistrat mortalitate piscicolă.

Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Alba a obținut o serie de rezultate foarte bune în acțiunile de conștientizare a primăriilor și populației privind necesitatea extinderii colectării deșeurilor menajere selectiv, respectarea prevederilor autorizațiilor de mediu și a legislației de mediu. Comisarii s-au implicat în activitățile Comitetului de Analiză Tehnică.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi, prefectul  Dănuț-Emil Hălălai a atins mai multe probleme de actualitate, cea mai importantă fiind desfășurarea manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului României,  solicitând  serviciilor deconcentrate să transmită un raport privind activitățile inițiate cu ocazia Centenarului și l- a invitat pe domnul Rus Mihai, Inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba să prezinte măsurile prevăzute în această perioadă pentru asigurarea ordinii publice.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba