Activitatea serviciilor publice deconcentrate dezbătută în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Alba

Miercuri 23 mai a.c.,  la sediul Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba, s-a desfășurat ședința Colegiului Prefectural al județului Alba, prezidată de prefectul Dănuț Emil Hălălai.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme:  informare trimestrială cu privire la execuția bugetului general consolidat al statului; informare privind soluționarea cererilor pentru modificarea drepturilor, recalculări și treceri la limita de vârstă, în perioada 01.01.2011 – 29.11.2017 precum și modul de soluționare a cererilor noi de pensii; strategia națională de integritate 2016-2020 și Planul de integritate al măsurilor și indicatorii prevăzuți în strategie;diverse. Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise dublate de o abordare axată pe trei direcții de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere. În ceea ce privește elaborarea planurilor de integritate de către instituțiile publice în  termen de trei luni de la data intrării în vigoare a  strategiei, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv cele subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi întreprinderile publice îndeplinesc procedurile de aderare la strategie, iar în termen de şase luni de la aceeaşi dată elaborează şi transmit Ministerului Justiţiei planurile de integritate aferente.  Doamna Iacob Maria, Șef Administrație, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, a prezentat o informare trimestrială cu privire la execuția bugetului general consolidat al statului. La 31.03 2018, în judeţul Alba erau înregistraţi în total 35.886 contribuabili, din care 410 instituţii publice, 19.970 persoane juridice şi 15.506 persoane fizice. Principalele venituri bugetare realizate în trimestrul I 2018: Buget de stat-130.052.823 lei; Bugetul asigurărilor sociale de stat -119.971.242 lei; Bugetul asigurărilor sociale de sănătate -52.599.208 lei; Bugetul asigurărilor de șomaj-1.876.168 lei; Total -304.499.441lei. La nivelul judeţului Alba, în trimestrul I al anului 2018, ca urmare a plăţilor voluntare efectuate de catre contribuabili, precum şi a măsurilor întreprinse pe linia executării silite, au fost încasate la bugetul general consolidat al statului,  venituri în suma de 304.499.441 lei, cu 20,76% mai mult faţă de încasările din trimestrul I 2017 (252.134.286 lei). Se constată că programul de încasări pe total buget, a fost realizat în procent de 106,96%, acest lucru datorându-se măsurilor întreprinse de către personalul cu atribuţii de serviciu pe linia încasării veniturilor la bugetul general consolidat al statului din cadrul instituţiei noastre, precum şi creşterii gradului de conformare voluntară la plată  de către agenţii economici arondaţi la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba. La sfârșitul prezentării domnul   Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba a ridicat câteva probleme referitoare la gradul de realizare al veniturilor bugetare din bugetul asigurărilor de șomaj, care este de 49,50 % și referitor la conformarea voluntară. În ceea ce privește bugetul asigurărilor de șomaj, doamna Iacob Maria, Șef Administrația Județeană a Finanțelor Publice a explicat că declarația unică se poate depune până la data de 31 iulie, iar încasările se fac până în date de 31 decembrie 2018, deci mai este suficient timp pentru colectarea banilor. Referitor la conformarea voluntară, doamna Iacob Maria a arătat că gradul de conformare voluntară a crescut progresiv în ultimii ani, înregistrând cea mai ridicată rată  în anul 2018.  Doamna Mirela Simona Goronea, Director executiv adjunct, Casa Județeană de Pensii Alba a expus o informare privind soluționarea cererilor pentru modificarea drepturilor, recalculări și treceri la limita de vârstă, în perioada 01.01.2011 – 29.11.2017 precum și modul de soluționare a cererilor noi de pensii.    În perioada 01.01.2011 – 31.12.2017, situația soluționării cererilor de pensionare privind înscrierile noi de pensii, a cererilor de modificare a drepturilor de pensie și a cererilor de trecere la pensie pentru limită de vârstă se prezintă astfel: în anul 2015 au fost înregistrate un număr de 4866 cereri, din care au fost soluționate 4865, o cerere de înscriere la pensie nu a fost încă soluționată deoarece unele documente depuse la dosarul de pensie nu sunt conforme cu realitatea. Documentele despre care existau suspiciuni că nu ar fi conforme cu realitatea au fost înaintate organelor de cercetare penală, iar în momentul de față dosarul a ajuns în instanță pentru anularea acestora; în anul 2016 au fost înregistrate și soluționate  un număr de 4919 cereri; în anul 2017 au fost înregistrate 4920 cereri din care au fost soluționate 4903, restul dosarelor fiind în derularea corespondențelor, rectificărilor necesare. Situația soluționării cererilor de modificare a drepturilor de pensie și de trecere la pensie pentru limită de vârstă la 31.12.2017:în anul 2015 au fost înregistrate 3705 cereri și au fost soluționate 3636 cereri, în anul 2016 au fost înregistrate 5675 cereri și au fost soluționate 3762 cereri, în anul 2017 au fost înregistrate  6124 cereri și au fost soluționate 2652 cereri. În cadrul ședinței, prefectul Dănuț-Emil Hălălai a pus în discuție managementul informațiilor clasificate în cadrul serviciilor publice deconcentrate, respectarea normelor în vigoare privind documentele clasificate – s-a recomandat consultarea SRI pentru implementarea cerințelor specifice în fiecare instituție publică, prevenirea oricărui incident privind informațiile clasificate. Prefectul Dănuț-Emil Hălălai a mai subliniat importanța asigurării măsurilor necesare pentru informațiile clasificate, chiar dacă multe servicii publice au răspuns la adresa instituției prefectului  că nu lucrează în mod curent cu documente clasificate. Alte probleme puse în discuție au fost: modul greoi în care se prelucrează informațiile în sistemul medical, spre exemplu  se preiau manual datele pacienților care merg la spital pentru analize – s-a solicitat sprijinul Casei de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea cu cititor de coduri de bare  și  automatizarea preluării datelor;  nerespectarea normelor privind protecția consumatorilor de către unele supermarket-uri – s-a cerut efectuarea de controale de către Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Alba.

Instituția Prefectului – Județul Alba