Activitatea serviciilor deconcentrate dezbătută în cadrul ședinței Colegiului Prefectural

Vineri 22 februarie a.c., începând cu orele 9.00 s-a desfășurat la sediul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba, sala ”Mihai Viteazu”, ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme: măsuri pentru menținerea viabilității Drumurilor Naționale în sezonul rece, Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj – Secția Drumuri Naționale Alba; raport de activitate al Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba, pentru anul 2018;

raportul de evaluare a implementării Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 la nivelul județului Alba, în anul 2018; planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, la nivelul județului Alba, în anul 2019 ; planificarea acțiunilor de verificare desfășurate în anul 2019 de Instituția Prefectului – Județul Alba în colaborare cu serviciile publice deconcentrate.

Primul punct este prezentat de către domnul Liviu Hondola, Șef Secție, Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj – Secția Drumuri Naționale Alba, care a expus măsurile ce au fost luate pentru menținerea viabilității Drumurilor Naționale în sezonul rece.

Pentru a asigura buna desfășurare a activității pe timp de iarnă CNAIR SA București  prin DRDP Cluj a încheiat pentru SDN Alba în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, astfel cum au fost prevăzute în Caietul de sarcini, în condițiile convenite în Acordul cadrul nr. 16/6106/23.08.2018 servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor naționale în administrarea SDN Alba pentru perioada 2016 -2020.

Contractele subsecvente încheiate pentru fiecare an prevăd următoarele: asigurarea deszăpezirii mecanice; transmiterea către SDN Alba a informărilor privind starea drumurilor ; prestatorul are obligația de a presta activitatea de deszăpezire în conformitate cu prevederile Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice. Indicativul AND nr.525/2013 constă în : răspândirea mecanică a materialelor chimice în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii; patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor; deszăpezirea mecanică cu autoutilaje specifice; degajarea vehiculelor înzăpezite.

SDN Alba are în baze un număr de 25 autobasculante echipate cu RSP și lamă, 5 unimoguri cu RSP și lamă și 12 încărcătoare frontale. Pe parcursul iernii până în prezent s-a aprovizionat o cantitate de materiale specifice sezonului rece respectiv 8350 to sare, 1750 to nisip și 64 to clorură de calciu.

S-au efectuat reparații la partea carosabilă cu mixtură stocabilă în cantitate de 102 to pe întreaga rețea de drumuri naționale cu mixtură stocabilă în cantitate de 102 to pe întreaga rețea de drumuri naționale.

Pe toată durata iernii 2018-2019 nu au avut loc evenimente majore, evenimentele rutiere care au avut loc au produs doar pagube materiale, nu a fost înregistrată pierderea de vieți omenești.

La finalul prezentării domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba a felicitat Secția Drumuri Naționale Alba pentru modul în care au asigurat în sezonul rece siguranța traficului pe drumurile naționale și a recomandat ca pe viitor, în colaborare cu Poliția Rutieră, să se ia măsurile tehnice care se impum pentru asigurarea  siguranței traficului rutier odată cu venirea sezonului de primăvară.

Doamna Ileana Botoga, Șef Serviciu, Serviciului Județean de Metrologie Legală Alba, a prezentat raportul de activitate pe anul 2018.

Serviciul Județean de Metrologie Legală (SJML) Alba, este entitate județeană din cadrul Direcţiei Regională de Metrologie Legală (DRML) Braşov, care este entitate fără personalitate juridică în structura Biroului Român de Metrologie Legală (BRML). Entitățile județene care constituie zona de competenţe ale DRML Brașov, sunt: SJML Alba, SJML Braşov, SJML Covasna, SJML Harghita, SJML Mureş şi SJML Sibiu. BRML este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri extrabugetare, funcționează în subordinea Ministerului Economiei, fiind organizat potrivit prevederilor HG nr.193/2002 şi modificată prin HG nr.561/2013.

Metrologia are trei obiective principale: definirea unităților de măsură acceptate pe plan internațional, corespunzătoare mărimilor fizice fundamentale sau derivate; realizarea unităților de măsură prin metode ştiințifice; stabilirea lanțurilor de trasabilitate pentru fundamentarea exactității de măsurare

În scopul satisfacerii acestor obiective au fost implementate trei strategii: asigurarea conformităţii şi credibilității activităţilor la prevederile reglementărilor aplicabile; îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management prin adecvare la cerinţe şi disponibilizarea resurselor; îmbunătăţirea pregătirii personalului, pentru asigurarea unui nivel de competenţă adecvat cerinţelor, prin instruiri sistematice.

În locația Alba a Laboratorului Regional de Metrologie, au fost implementate două direcţii strategice, privind: ridicarea nivelului de pregătire profesională a angajaţilor, prin participări la instruiri externe şi interne; confirmarea credibilității privind asigurarea trasabilităţii în transmiterea unităţilor de măsură. În acest scop salariații au participat la instruirile efectuate de Institutul Naţional de Metrologie, instruiri în cadrul DRML Brașov și la o instruire externă privind îmbunătățirea calității serviciilor de transmitere a unităților de măsură. Laboratorul Regional Braşov-locația Alba  are următoarele domenii de competență:a) Verificări metrologice: lungime, masă, volum, presiuni. b) Etalonări metrologice:  lungime,  masă, presiuni, forțe.

Veniturile realizate în anul sunt în valoare de 792.352 lei, reprezentând 92 % din veniturile planificate. Au fost efectuate 428 controale, au fost controlate 12 loturi la produsele preambalate, un număr de 62 sortimente. Au fost verificate un număr de 1173 mijloace de joc.

În continuare, domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba, a dat cuvântul domnului Nelu Fleșer, Șef serviciu, Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență, care a expus cele trei documente: Raportul de evaluare a implementării Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 la nivelul județului Alba, în anul 2018; Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, la nivelul județului Alba, în anul 2019; Planificarea acțiunilor de verificare desfășurate în anul 2019 de Instituția Prefectului – Județul Alba în colaborare cu serviciile publice deconcentrate.

Planul de acțiuni 2018 a fost întocmit de către Instituţia Prefectului Judeţul Alba, conform prevederilor Legii nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, pe baza propunerilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii publice din judeţ.

Planul de acțiuni pentru realizarea în județ a Programului de guvernare 2017-2020 a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5/2018 a Colegiului Prefectural al Județului Alba  și a fost postat pe site-ul Instituţiei Prefectului. Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă a monitorizat modul de realizare a acţiunilor prevăzute în plan, prin instrumentele de monitorizare semestrială și urmând dispozițiile Ministerului Administrației și Internelor, comunicate prin radiograma nr. MAI nr. 2326889/2017.

Din punctul de vedere al structurii, Planul de acţiuni a fost elaborat în două părți, astfel : prima parte a cuprins o enumerare a obiectivelor generale stabilite în Programul de guvernare 2017-2020 și a direcțiilor de acţiune propuse pentru realizarea acestor obiective. Partea a doua  a cuprins obiectivele specifice şi activitățile prevăzute cu termene şi responsabilităţi precise, fapt care a  permis o urmărire riguroasă a modului de realizare a acestora.

Planul de acțiuni a fost structurat pe 16 capitole şi a cuprins 167 obiective şi 827 acţiuni. Din numărul total de acțiuni propuse au fost realizate un număr de 675, un număr de 32 nerealizate, 26 realizate parțial, 94  în curs de realizare. Acțiunile realizate total sau parțial și cele ce sunt în curs de realizare, având un termen multianual de finalizare, reprezintă 96,13% din numărul total. Acțiunile nerealizate au reprezentat un procent de 3,86 %.

Un alt instrument de monitorizare a modului de implementare al planului de acțiuni a fost macheta reprezentată în radiograma MAI nr. 2326889/2017, prin care au fost urmăriți o serie de indicatori din toate domeniile de activitate prevăzute în programul de guvernare. Pentru semestrele I și II ale anului 2018 au fost transmise MAI rapoarte de monitorizare cu valorile indicatorilor relevanți.

Planul de acțiuni 2019 a fost întocmit de către Instituţia Prefectului Judeţul Alba, conform prevederilor Legii nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, pe baza propunerilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, administrației publice locale şi altor instituţii publice din judeţ. Planul de acțiuni este structurat pe 16 capitole şi  cuprinde 177 obiective şi 730 acţiuni.  Pentru elaborarea documentului au fost consultați un număr de 62 actori instituționali locali.

În continuare domnul Nelu Fleșer a prezentat propunerile formulate pentru realizarea în anul 2019 a unor acțiuni de verificare desfăşurate de Instituţia Prefectului – Judeţul Alba în colaborare cu serviciile publice deconcentrate, conform prevederilor art.6, pct.(1), lit. b din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare,în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi au fost discutate și alte propuneri de controale comune, doamna Felicia Hondola, director APIA, propunând sincronizarea unor controale ale serviciilor deconcentrate cu controalele tematice  desfășurate de APIA conform planificării de la nivel central.

Domnul Dănuț-Emil Hălălai, Prefect al Județului Alba a ridicat problema calității precare a  produselor alimentare distribuite în școli, prin programul cornul și laptele și a solicitat Comisariatului Județean pentru Protecția  Consumatorilor, DSVSA și DSP, întocmirea unui raport cu verificările făcute la producătorii care au câștigat licitația.

Domnul Lazea, director DAJ a adus în discuție problemele pe care le au fermierii cu depozitarea îngrășămintelor chimice, precizând că legislația românească nu este corelată cu normele europene privind condițiile de depozitare a îngrășămintelor chimice și din această cauză fermierii sunt penalizați în mod nejustificat. Domnul Dănuț-Emil Hălălai a solicitat DAJ transmiterea către prefectură a unei adrese care să prezinte această situație, pentru a se putea demara o propunere de modificare legislativă către administrația centrală.

Instituția Prefectului – Județul Alba