Activitatea serviciilor deconcentrate, dezbătută în cadrul ședinței Colegiului Prefectural al județului Alba

Marți 27 august a.c., la sediul Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba, sala ”Mihai Viteazu”, începând cu orele 9,00, s-a desfășurat ședinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba.

Ordinea de zi a ședinței a cuprins următoarele teme : Raport de activitate al Casei Corpului Didactic Alba; Informare privind activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Alba – Monitorizarea derulării Programelor Naționale de Sănătate la nivelul județului Alba, în semestrul I, 2019; Diverse.

Casa Corpului Didactic Alba în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar, realizând astfel o educaţie de calitate, la standarde europene.

Au fost derulate două programe de formare ale CCD  acreditate de MEN, la care au participat 100 de persoane, costul total fiind de 23.079 lei. CCD a derulat cinci programe de formare ale altor instituții, acreditate de MEN, la care au participat 149 persoane. A fost derulat un program de formare metodiști, în concordanţă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MEN. Programele de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN au avut următoarele teme: educație pentru sănătate, folosirea utilă, creativă, sigură a internetului, a doua șansă învățământ secundar inferior, educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar, formare metodiști.

Situația statistică a beneficiarilor programelor de formare şi mediul lor de provenienţă se prezintă astfel: 105- educatoare, 158- învăţători/institutori, 584 – profesori, 31- personal didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, 3 – personal didactic auxiliar, reprezentând în total 881persoane. Din mediul urban au participat 705 persoane, iar mediul rural 176 persoane.

Un alt obiectiv urmărit a fost dezvoltarea domeniului activităţi ştiinţifice, antreprenoriale, metodice, culturale în contextul Programului România Profesională și Programului RO – CULTURA. Au fost organizate  simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri şi activităţi culturale la care au participat 507 persoane.

S-a urmărit dezvoltarea domeniului informare, documentare, consultanţă. Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii, obiectiv realizat prin elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii.Reviste periodice: Universul Școlii – on line, Primăvara Şcolii – Convorbiri didactice la Alba Iulia” – 50 ex., Educație pentru dezvoltare durabilă, Laudă semințelor celor de față, și-n veci tuturor.

Pentru anul școlar 2019-2020, au fost propuse următoarele direcții prioritare de dezvoltare a CCD Alba: Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; Iniţierea unor proiecte/ programe pentru obţinerea finanţării unor activităţi din alte surse decât cele bugetare prin accesarea fondurilor europene în proiecte POCU, accesate în parteneriat cu ISJ Alba; Derularea în cele mai bune condiţii a unor proiecte/ programe desfăşurate în parteneriat cu alte instituţii din ţară şi europene; Încheierea de parteneriate cu unitățile de învățământ din județ pentru oferirea spațiilor de formare;Folosirea pentru activitățile CCD a celor 2 săli de formare din incinta Centrului de Informatică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia; Deplasarea formatorilor spre diferite centre metodice/de formare din județ (de obicei CDI -uri) măreşte gradul de participare a cursanţilor din mediul rural la programe de formare continuă;Colaborare mai eficientă cu personalul didactic (întâlniri, instruiri), prioritar cu responsabilii cu formarea din unităţile şcolare; Stabilirea de alte parteneriate menite să conducă la activităţi structurate pe diversitate şi eficienţă; Elaborarea unor programe care să răspundă nevoilor de formare profesională, respectiv, obținerea acreditării pentru mai multe cursuri de formare continuă (cu ore, și credite transferabile) etc. Măsurile de corecţie/ameliorare a activităţilor vor fi aplicate în anul școlar 2019-2020, după analiza chestionarelor de impact, studiul raportului de activitate al CCD Alba pe anul școlar 2018-2019, studiul analizei diagnostice a ISJ privind activitatea didactică din unitățile de învățământ.

Reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate Alba, a prezentat un raport privind activitatea instituției și procesul de monitorizare a derulării Programelor Naționale de Sănătate la nivelul județului Alba, în semestrul I, 2019. Programele naționale care au fost verificate:Subprogramul de tratament al bolilor rare:a. Scleroza Lateral Amiotrofica (scrisori medicale,raport centralizare retete), b. Mucoviscidoza (scrisori medicale, raport centralizare retete), c. Angioedem ereditar (scrisoare medicala Centru de referinta/pilot de AEE); Programul national de diabet zaharat; Programul national de ortopedie-endoprotezare; Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, tratamentul starii posttransplant; Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei-Tratamentul bolnavilor ce nu necesita interventie chirurgicala; Programul national de oncologie,subprogram de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice.Documentele si operatiunile au fost verificate prin sondaj.

Obiectivele principale ale monitorizarii au fost: încadrarea in bugetul aprobat, precum si modul in care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse in programul respectiv ;indicatorii de eficienta realizati comparativ cu cei prevazuti, realitatea indicatorilor raportati;dinamica indicatorilor specifici realizati ; consumurile raportate (cheltuieli pentru medicamente/materiale sanitare specifice, servicii specifice) comparativ cu sumele alocate, acuratetea si validarea datelor colectate si raportate ; stocurile de medicamente/materiale sanitare – cu identificarea stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare; dinamica stocurilor create pe fiecare tip de medicament/material sanitar si rulajul acestora;- achizitia de medicamente / materiale sanitare : cantitati achizitionate comparativ cu numarul de pacienti aflati in evidenta si necesarul estimat; respectarea conditiilor de prescriere, eliberare si administrare a medicamentelor/materiale sanitare, dupa caz, conform legislatiei in vigoare; eventuale disfunctionalitati in derularea programelor. Monitorizarea s-a desfasurat la sediul furnizorului, Spitalul Județean de Urgență Alba si Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgenta Alba, fiind verificate prin sondaj documentele justificative și operatiunile de la acest nivel. În urma efectuării monitorizarii, cu rezerva că responsabilitatea pentru veridicitatea înscrisurilor revine Spitalului Judetean de Urgenta Alba, echipa de monitorizare face următoarele observații prezentate mai jos :

La punctul Diverse de pe ordinea de zi au fost discutate alte probleme privind managementul serviciilor publice deconcentrate și realizarea obiectivelor Programului de guvernare.

Instituția Prefectului – Județul Alba